X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26369
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko : Robert Balicki
Posiadany stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu : 01.09.2013 – 31.o5.2016

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie
z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dziennik Ustaw z 26 marca 2013 poz. 393 )
§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Doskonalenie umiejętności poprawnego przygotowania i prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły Opracowanie programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Prawidłowo opracowane plany pracy z nauczanych przedmiotów
Umiejętność krytycznej oceny i formułowania wniosków do dalszej pracy Program nauczania
Plany pracy nauczanych przedmiotów
Opis i analiza Okres stażu
2. Opracowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla uczniów ZSZ Wszechstronny rozwój ucznia
Dostosowanie pracy z uczniem do jego możliwości psychofizycznych WOPFU i IPET
dokumentacja Okres stażu
3. Współpraca z rodzicami
1. Indywidualne spotkania, rozmowy w celu rozpoznawania potrzeb i rozwiązywanie problemów
2. Włączanie rodziców do procesu dydaktycznego Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
Poszerzanie wiedzy rodziców na temat działań wychowawco – dydaktycznych.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów i ich sytuacji rodzinnej Sprawozdanie
Opis i analiza podejmowanych działań Okres stażu
4. Doskonalenie zawodowe Wzbogacanie wiedzy o najnowsze treści, metody, formy pracy.
Nabycie kompetencji w zakresie modernizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Opis i analiza
Zaświadczenia
5. Przygotowanie uczniów do udziału w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe poprzez dodatkowe zajęcia i symulacje egzaminów czeladniczych i w OKE Doskonalenie umiejętności zawodowych ucznia.
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia Informacje o przebiegu egzaminów czeladniczych
Opis i analiza
§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej Przygotowanie sprawdzianów, materiałów dla ucznia na komputerze Opracowane materiały. Opis i analiza Okres stażu
2. Opracowanie pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera Wzbogacenie zbioru pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem Pomoce dydaktyczne Okres stażu
3. Wykorzystywanie komputera do dokumentowania podjętych działań Doskonalenie i usprawnianie warsztatu pracy.
Podniesienie jakości własnej pracy zawodowej oraz estetyki prowadzonej dokumentacji Opracowana dokumentacja.
Opis i analiza Okres stażu
4. Prowadzenie klasowej statystyki semestralnej i końcowo rocznej w oparciu o arkusz kalkulacyjny Podniesienie jakości pracy Ośrodka Przykładowy wydruk.
Opis i analiza Okres stażu
5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych Podniesienie jakości własnej pracy zawodowej oraz estetyki prowadzonej dokumentacji Notatki
Opis i analiza Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć..
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Wymiana doświadczeń
Przekazywanie innym nauczycielom wiedzy, prezentowanie umiejętności, dzielenie się doświadczeniem Scenariusze zajęć
Opis i analiza Okres stażu
2. Umieszczenie własnego planu rozwoju zawodowego na stronach Internetu.
Upowszechnianie scenariuszy zajęć, programów nauczania Dzielenie się wiedzą.
Promocja szkoły Adres strony WWW
Opis i analiza Okres stażu
3. Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów zawodowych Podniesienie jakości pracy szkoły i doskonalenie własnej pracy zawodowej, podniesienie efektywności oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych Sprawozdanie z prac zespołu
Opis i analiza Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu ,,Nasza Mała Ojczyzna” – Uzdrowisko Busko – Zdrój Współpraca z Uzdrowiskiem w Busku – Zdroju, Urzędem Miasta i Gminy Program
Własne wnioski Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie obowiązków egzaminatora przy OKE Praca w komisji egzaminacyjnej Zaświadczenie. Opis i analiza Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Podejmowanie różnych form współpracy z instytucjami powiatowymi
• Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Opis i analiza Okres stażu – w zależności od potrzeb
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym Konsultacje.
Poszukiwanie rozwiązań dla danego problemu Opis i analiza Okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania do realizacji Spodziewane efekty Dowody realizacji Termin realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego – uczeń z wysoką absencją Podniesienie frekwencji na zaj ęciach ucznia Opis i analiza przypadków Okres stażu
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego – uczeń z problemami w zachowaniu, rozumieniu ,,rangi osoby” Poprawa zachowania i respektowanie norm obyczajowych w stosunku do dorosłych i rówieśników Opis i analiza przypadków Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.