X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 26068
Przesłano:

Respektowanie norm społecznych w szkole - raport z ewaluacji wewnętrznej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej
w Lubiszewie

obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

wymaganie 1.4. Respektowane są normy społeczne

Rok szkolny 2013/2014

Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324)

Przedmiot ewaluacji: Respektowanie norm społecznych w szkole

Cele ewaluacji:
- pozyskanie informacji na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole wśród uczniów klas I-III , nauczycieli i rodziców oraz skali i typu zagrożeń występujących na terenie szkoły,
- opracowanie wniosków do działań mających na celu zwiększenie wśród społeczności szkolnej respektowania norm społecznych i zmniejszenia/wyeliminowania zachowań niezgodnych z normami społecznymi.

Pytania kluczowe:
1. Czy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie?
2. Jakich zachowań dotyczą identyfikowane przez uczniów zagrożenia? Z jakich źródeł pochodzą?
3. Czy uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia ?
4. Jakie negatywne zachowania występują w szkole najczęściej?
5. Jakie działania eliminujące negatywne zachowania oraz mające na celu wzmacnianie właściwych zachowań podejmuje szkoła ?
6. Czy uczniowie znają najważniejsze normy obowiązujące w szkole ?

Metody prowadzonych badań:
- ankiety
- obserwacja,
- analiza dokumentów.

Próba badawcza:
- losowo wybrani uczniowie z klas I- III- 50 % (34 osoby)
- rodzice uczniów klas I- III – 50 % (34 osób),
- nauczyciele – 100 % (14 osób),
- pracownicy szkoły- 100 % (8 osób)

Odbiorcy ewaluacji:
- nauczyciele,
- dyrektor,
- pracownicy szkoły,
- uczniowie,
- rodzice.

Czas przeprowadzenia ewaluacji:
- kwiecień – maj 2014

Sposób upowszechniania wyników raportu:
- prezentacja i dyskusja podczas zebrania rady pedagogicznej,
- zamieszczenie na stronie internetowej szkoły,
- prezentacja uczniom podczas godzin wychowawczych (najważniejsze informacje),
- prezentacja rodzicom na zebraniach (najważniejsze informacje).

Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Lubiszewie przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej powołany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zadaniem zespołu było przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej obszaru „1.4. Respektowane są normy społeczne”, która polegała na zaplanowanym i podporządkowanym pewnym rygorom metodologicznym zbieraniu oraz przetwarzaniu informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań. Jej celem jest uzyskanie zobiektywizowanych wniosków w celu utrzymania, zaniechania bądź modyfikacji podlegających badaniu działań szkoły lub w celu zainicjowania nowych.
Zbierane informacje pochodziły z różnych źródeł – m.in. z rozmów z dyrektorem szkoły, z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli , pracowników szkoły oraz z obserwacji zajęć pozalekcyjnych, czasu wolnego na przerwach. Analizie poddano również dokumentację szkolną, m.in. Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, dziennik pedagoga, Instrukcję BHP.

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców:
W ankiecie wzięło udział 34 rodziców i 34 uczniów, w tym 11 z klasy , 14 z klasy II, 9 z kl. III . Stanowi to odpowiednio 50% rodziców i 50% uczniów . Badaniu ankietowemu poddano również nauczycieli , 14 osób- 100% i pracowników szkoły 8 osób- 100%.

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
Rozdano 34 ankiety, zwrócono 34 , co stanowi 100 %

1. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły ?
o zawsze- 58 %
o często – 32 %
o czasami – 10 %
o nigdy – 0 %

2. Czy Państwa dziecko czuje się w szkole bezpiecznie ?
o tak - 45,2 %
o raczej tak – 48,4 %
o raczej nie – 6,4 %
o nie – 0 %

3.Czy na terenie szkoły są miejsca, w których Państwa dziecko czuje się mniej bezpiecznie?
o nie - 80,6 %
o tak ( jakie to miejsca?) – 19,4 %
Miejscami w których dzieci czują się mniej bezpiecznie, wg rodziców są : toalety ( ponieważ dzieci gaszą światło), korytarz szkolny podczas przerw, miejsce parkingowe przed szkołą, boisko szkolne.

4. Czy Państwa dziecko jest dobrze traktowany(-a) przez kolegów i koleżanki ?
o tak - 51,6 %
o raczej tak - 45,2 %
o raczej nie- 0 %
o nie – 3,2 %

5. Czy zdarzyło się w szkole, że Państwa dziecko : ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
o ktoś obrażał - 32,4 % - 11 rodziców
o ktoś bił- 29,4 % - 10 ankietowanych
o był zastraszany 17,6 % - 6 osób
o ukradziono mu jakiś przedmiot lub pieniądze 1 rodzic – 2,9 %
o inne sytuacje ( przykre dla Niego) – zaczepki, bieganie na przerwach i potrącanie przez starszych uczniów.
o nie zdarzyły się takie sytuacje- 5 rodziców – 14,7 %

6. Czy zgłaszali Państwo zaistniałe sytuacje wychowawcy lub dyrektorowi
szkoły ?

o tak i to pomogło – 19,3 %
o tak i sytuacja się powtórzyła- 16,2 %
o nie, sami sobie poradziliśmy - 35,5 %
o nie było takiej sytuacji – 29 %

7. Czy Państwa dziecko zna prawa i obowiązki ucznia szkoły ?

o tak – 55 %
o raczej tak – 45 %
o raczej nie- 0 %
o nie- 0 %

8. Czy Państwa dziecko przestrzega umówionych norm zachowania w szkole ?

o tak 100 %
o nie

9. Proszę wymienić Pana/Pani zdaniem najważniejsze obowiązki ucznia? (co najmniej 3 )

-11 osób wymieniło szacunek w stosunku do nauczycieli i innych pracowników- 32,4 %
- 10 osób podało obowiązek nauki – 29,4 %
- 9 razy wymieniono słuchanie poleceń nauczyciela – 26,5 %
- 8 razy podano odrabianie pracy domowej – 23,5 %
- 7 razy wymieniono troskę o mienie szkoły – 20,6 %
- 5 razy podano przestrzeganie zasad i przepisów – 14,7 %
- 5 razy uczęszczanie na lekcje – 14,7 %
- 5 osób podało stosowanie form grzecznościowych w stosunku do nauczycieli – 14,7%
- 3 razy wymieniono reprezentowanie szkoły na zewnątrz 8,8%

10. Jakie Państwa zdaniem są najważniejsze prawa dziecka w szkole ? ( co najmniej 3 )

- 13 osób wymieniło prawo do swobodnego wyrażania opinii, myśli, przekonań – 38,2 %
- 12 razy wskazano prawo do nauki – 35,3 %
- 9 rodziców wskazało na zapewnienie bezpieczeństwa – 26,5 %
- 5 razy wymieniono życzliwe, podmiotowe traktowanie – 14,7 %
- 3 razy wymieniono wysłuchanie potrzeb dziecka 8,8 %

11. Spośród wymienionych niżej norm proszę zaznaczyć te, które, Państwa zdaniem są
najważniejsze ? ( można zaznaczyć kilka )

o kulturalne zachowanie - 25 osób- 73,5 %
o tolerancja wobec innych – 22 osoby – 64,7 %
o aktywność na lekcjach- 15 rodziców- 44,1 %
o odrabianie zadań domowych- 15 rodziców – 47 %
o odpowiednie zachowanie na lekcjach – 24 osoby- 70,6 %
o odpowiednie zachowanie na przerwach- 19 osób -56 %
o szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły – 29 rodziców- 85,3 %
o estetyczny wygląd- 14 osób – 41,2 %

12. Która z postaw, Pani/ Pana zdaniem, dominuje w szkole ?
o koleżeństwo - 61,5 % rodziców
o obojętność- 22 %
o nieodpowiednie zachowanie 16,5 %

13. Czy w szkole są respektowane normy społeczne ?

o tak 84%
o nie 6 %
o 3,3 % - nie zawsze
o 3,3 %- czasami nie
o 3,3 % - nie wiem

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów
Rozdano 34 ankiety, zwrócono 34, co stanowi 100 %

1. Czy chętnie chodzisz do szkoły ?
o zawsze – 24 uczniów – 70,6 %
o często – 7 uczniów – 20,5 %
o czasami – 3 uczniów – 8,8 %
o nigdy

2. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie ?
o tak - 27, ankietowanych – 79,4 %
o raczej tak – 5 uczniów – 14, 7 %
o raczej nie- 1 osoby – 2,9 %
o nie- 1 osoba 2,9 %

3.Czy na terenie szkoły są miejsca, w których czujesz się mniej bezpiecznie?
o nie- 27 uczniów 79,4 %
o tak ( jakie to miejsca?) 7 osób wskazało miejsca ich zdaniem mniej bezpieczne
(na korytarzu jak się biją, na placu zabaw, na boisku, toalety ) - 20, 5 %

4. Czy jesteś dobrze traktowany(-a) przez kolegów i koleżanki ?
o tak- 18 uczniów – 52,9 %
o raczej tak – 11 osób – 32,4 %
o raczej nie – 3 osoby – 8,8 %
o nie- 1 osoba 2,9 %
o

5. Czy zdarzyło się, że byłeś( -łaś ) w szkole, że :
o ktoś Cię obrażał – 9 uczniów – 26,5 %
o ktoś Cię bił - 7 osób – 20,5 %
o byłeś zastraszany- 1 uczeń – 2,9 % ( w autobusie )
o ukradziono Ci jakiś przedmiot lub pieniądze – 3 osoby – 8,8 %
o inne sytuacje ( przykre dla Ciebie) – 1 osoba – 2,9 % ( jak ktoś nazywa mnie grubaską)
o nie zdarzyły się takie sytuacje- 18 uczniów – 52,9 %

6. Czy zgłaszałeś (-łaś) zaistniałe sytuacje wychowawcy lub dyrektorowi
szkoły ?

o tak i to pomogło – 6 uczniów – 17,6 %
o tak i sytuacja się powtórzyła- 4 osoby – 11,8 %
o nie, sam sobie poradziłem- 6 uczniów – 17,6 %
o nie było takiej sytuacji – 16 dzieci – 47,1 %
( powiedziałem mamie i mama rozmawiała z jego rodzicami – 1 osoba, brak odpowiedzi na 2 ankietach )

7. Czy znasz prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły ?

o tak – 27 uczniów 79,4 %
o raczej tak – 4 uczniów – 11,8 %
o raczej nie- 2 dzieci 5,9 %
o nie- 1 osoba – 2,9 %

8. Czy przestrzegasz umówionych norm zachowania w szkole ?

o tak – 33 % uczniów – 97,06 %
o nie- 0 odpowiedzi
- brak jednej odpowiedzi

9. Co należy do obowiązków ucznia ? ( wymień co najmniej 3 )
- odrabianie prac domowych – 10 uczniów
- kulturalne zachowanie 6 uczniów
- być grzecznym 4 uczniów
- odpowiednie zachowanie na lekcji – 3 osoby
- być przygotowanym do lekcji - 3 osoby
- aktywność na lekcjach – 3 osoby
- słuchać nauczycieli, dbać o klasę, jesteśmy koleżeńskim – 2 osoby
- nie bić kolegów / innych – 3 osoby
- nie kłamać pani nauczycielce -1
- nie niszczyć mienia szkolnego -1
- uczyć się -2
- nie biegać na korytarzu- 1
- pomagamy koleżankom i kolegom- 1
- nie rozmawiać na lekcji – 1
- być cicho na lekcji – 1
- pomagać na lekcji – 1
- słuchać pani / nauczycieli – 2
- przygotowane lekcje – 1
- przynosić książki – 1
- słuchać na lekcji – 1
- pisać, czytać – 1
- nauka – 1
- przepraszać innych – 1
- być dobrym kolegą -1
- nie śmiać się z innych - 1
( mówić miłe słowa, jeść śniadanie, bawić się z kolegami, do wysłuchania przez panią, do jedzenia i picia, do zabawy, do sprawiedliwości, do zadawania pytań, tolerancja, dobre traktowanie, dzwonić do rodziców, przynosić do szkoły zabawki, – odpowiedzi wskazują na nie rozumienie obowiązków ucznia )

10. Jakie masz prawa w szkole ? ( wymień co najmniej 3 )

- wychodzić na przerwy -5
- do zadzwonienia do rodzica – 4
- do zabawy – 4
- wysłuchania u pani – 3
- spacerować – 3
- chodzić do toalety -2
- być grzeczna – 2
- być kulturalnym -2
- do odpoczynku -3
- wyjścia na świeże powietrze -2
- być aktywnym,
- do odpoczynku - 2
- do wyrażania swojego zdania
- do wychowania bez przemocy
- mogę bawić się z kolegami
- mogę rozmawiać z kolegami na przerwie
- do sprawiedliwej oceny
- do złego samopoczucia
- do głosu
- do zgłaszania się do konkursów
- mogę rysować
- do odrabiania lekcji
( uczyć się ładnie, nie uciekać poza teren, słuchać nauczyciela, słuchać pani, nie rozmawiać na lekcji, jestem grzeczna, nie biegać, być przygotowanym, przestrzegać zasad, słuchać na lekcji, do pracy domowej – odpowiedzi wskazują na nie rozumienie swoich praw jako ucznia)

11. Spośród wymienionych niżej norm zaznacz te, które, Twoim zdaniem są
najważniejsze ? ( możesz zaznaczyć kilka )

o kulturalne zachowanie – 28 uczniów – 82,4 %
o tolerancja wobec innych – 18 uczniów – 53 %
o aktywność na lekcjach – 18 dzieci – 53 %
o odrabianie zadań domowych- 21 osób – 61,8 %
o odpowiednie zachowanie na lekcjach – 21 osób – 61,8 %
o odpowiednie zachowanie na przerwach – 20 uczniów – 59 %
o szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły- 28 uczniów – 82,4 %
o estetyczny wygląd- 13 uczniów – 38,2 %

12. Która z postaw, Twoim zdaniem, dominuje w szkole ?

o koleżeństwo – 31 uczniów – 91,2 %
o obojętność – 3 osoby – 8,8 %
o agresja- 1 osoba – 2,9%
Szkoła Podstawowa w Lubiszewie jest niewielką i specyficzną placówką oświatową. Nie ma tutaj anonimowych uczniów, rodziców czy nauczycieli. Wielu członków rodzin obecnych uczniów uczęszczało kiedyś do tej szkoły, co zapewne wpływa na fakt wysokiego poczucia bezpieczeństwa wskazywanego zarówno przez rodziców, jak i uczniów. Odpowiedzi na pytania ankiety potwierdzają również przyjazną atmosferę placówki, do której dzieci chętnie uczęszczają i o której często opowiadają swoim opiekunom. Siedmioro uczniów ( z klas I-III) wskazuje jednak miejsca, w których nie czują się bezpiecznie (plac zabaw, korytarz, boisko). Badani byli świadkami lub ofiarami (zgodnie z częstotliwością występowania): obrażania, bicia, kradzieży i zastraszenia. Rodzice dodali jeszcze: zaczepki, bieganie na przerwach i potrącanie przez starszych uczniów. Niepokojący jest fakt, iż 16,2 % rodziców po zgłoszeniu problemu dyrektorowi lub wychowawcy nie zauważyło skutków działań pedagogów eliminujących zaistniałe zagrożenie. Zdecydowana większość uczniów i 100 % rodziców twierdzi , że zna prawa i obowiązki ucznia swojej szkoły. Rodzice uważają, że ich dziecko przestrzega umówionych norm zachowania w szkole. Zdecydowana większość (91,2 %) uczniów z młodszych klas stwierdza ,że w szkole dominuje postawa koleżeńska, rodzice również potwierdzają tę opinię (61,5 %) , jednak 22 % uważa, iż dominuje obojętność. Rodzice uczniów klas I- III potwierdzają również ,że w szkole są respektowane normy społeczne. Z analizy ankiet, a w szczególności punktów dotyczących praw i obowiązków ucznia, można stwierdzić, iż uczniowie z młodszych klas mają jeszcze problem z rozróżnieniem praw od obowiązków ucznia i poprawnym ich zdefiniowaniu. W związku z tym, należałoby w nowym roku szkolnym poświęcić więcej czasu na opracowaniu wyżej wymienionego problemu.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród nauczycieli i pracowników szkoły , wynikających z analizy ankiet oraz dokumentów szkolnych.
Rozdano 14 ankiet wśród nauczycieli, zwrócono 10 , co stanowi 71,4 % .
Pracownicy szkoły otrzymali 8 ankiet, zwrócono 5 – 62,5 %.

1. Czy uczniowie chętnie chodzą do szkoły ?
o zawsze – 5 – 50%
o często - 5- 50 %
o czasami
o nigdy

2. Czy Państwa zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie ?
o tak – 5 – 50 %
o raczej tak – 50 %
o raczej nie
o nie

3.Czy na terenie szkoły są miejsca, w których Państwa zdaniem uczniowie czują się mniej bezpiecznie?
o nie- 5 – 50 %
o tak ( jakie to miejsca?) – 5 osób wskazało toaletę – 50 % , 1 osoba dodatkowo wskazała szatnię

4. Czy Państwa zdaniem dzieci są dobrze traktowane przez kolegów i koleżanki ?
o tak – 1 nauczyciel – 10 %
o raczej tak – 9 osób – 90 %
o raczej nie
o nie

5. Czy była Pani/ Pan świadkiem przemocy w stosunku do uczniów w formie : ( można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
o obrażania – 6 osób – 60 %
o bicia - 8 – nauczycieli 80 %
o Zastraszania- 0
o kradzieży jakiegoś przedmiotu lub pieniędzy -1 osoba – 10 %
o innych sytuacji ( przykre dla ucznia) – 1 osoba wskazała popychanie – 10 %
o nie zdarzyły się takie sytuacje

6. Czy zgłaszali Państwo zaistniałe sytuacje wychowawcy lub dyrektorowi
szkoły ?

o tak i to pomogło – 8 nauczycieli – 80 %
o tak i sytuacja się powtórzyła – 1 osoba – 10 %
o nie, sami sobie poradziliśmy- 1 ankietowany – 10 %
o nie było takiej sytuacji - 0

7. Czy uważają Państwo, że uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia szkoły ?

o tak -5 – 50 %
o raczej tak – 5- 50 %
o raczej nie
o nie

8. Czy Państwa zdaniem uczniowie przestrzegą umówionych norm zachowania w szkole
o tak – 9 – 90 %
o nie- 1 – 10 %

9. Czy Pani/Pan jako nauczyciel czuje się w szkole bezpiecznie?
o Tak 100 %
o nie

10. Jakie, Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia nauczycieli?
o upokarzanie - 3- 30 %
o obrażanie - 2 -20 %
o obgadywanie – 20 %
o izolowanie – 1 – 10 %
o grożenie – 2 – 20 %
o wymuszanie - 0
o rozpowszechnianie plotek – 4 – 40 %
o inne ........................................
o nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami – 4 – 40 %

11. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa? Proszę określić od 1 do 5.
10 nauczycieli ( 100%) określiło skalę na 5 punktów

12. Czy spotkała się Pani/ Pan z wymienionymi formami agresji wobec siebie ?
o fizyczna
o psychiczna
o słowna
o nie spotkałem(am) się 10 osób- 100 %

13. Spośród wymienionych niżej norm proszę zaznaczyć te, które, Państwa zdaniem są
najważniejsze ? ( można zaznaczyć kilka )

o kulturalne zachowanie - 9
o tolerancja wobec innych- 8
o aktywność na lekcjach- 6
o odrabianie zadań domowych -4
o odpowiednie zachowanie na lekcjach -8
o odpowiednie zachowanie na przerwach - 7
o szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły -10
o estetyczny wygląd - 4

14. Która z postaw, Pani/ Pana zdaniem, dominuje w szkole ?
o koleżeństwo 10 nauczycieli – 100 %
o obojętność
o nieodpowiednie zachowanie

15. Czy w szkole są respektowane normy społeczne ?

o tak – 10 – 100 %
o nie

Ankieta dla pracowników szkoły

1. Czy uczniowie chętnie chodzą do szkoły ?
o zawsze – 4 – 80 %
o często – 1 – 20 %
o czasami
o nigdy

2. Czy Państwa zdaniem uczniowie czują się w szkole bezpiecznie ?
o tak – 2 – 40 %
o raczej tak – 3 – 60 %
o raczej nie
o nie

3. Czy na terenie szkoły są miejsca, w których Państwa zdaniem uczniowie czują się mniej bezpiecznie?
o nie- 4 – 80 %
o tak ( jakie to miejsca?) 1 osoba wskazała świetlicę, boisko szkolne – 20 %

4. Czy uważają Państwo, że uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia szkoły ?

o tak 2 – 40 %
o raczej tak – 3 – 60 %
o raczej nie
o nie

5. Czy Państwa zdaniem uczniowie przestrzegą umówionych norm zachowania w szkole
o tak – 5 osób – 100 %
o nie

6. Czy Pani/Pan czuje się w szkole bezpiecznie?
o Tak – 5 pracowników 100 %
o nie

7. Jakie, Pani/Pana zdaniem zachowania wpływają na poczucie zagrożenia pracowników
o upokarzanie
o obrażanie
o obgadywanie
o izolowanie
o grożenie
o wymuszanie
o rozpowszechnianie plotek
o inne ........................................
o nie spotkałem się z negatywnymi zachowaniami – 5 pracowników – 100 %

8. Czy spotkała się Pani/ Pan z wymienionymi formami agresji wobec siebie ?
o fizyczna
o psychiczna
o słowna
o nie spotkałem(am) się – 100 %

9. Jaka jest Pani/Pana zdaniem, skala poczucia własnego bezpieczeństwa? Proszę określić od 1 do 5.
100 % ankietowanych pracowników czuje się w szkole bezpiecznie

10. Spośród wymienionych niżej norm proszę zaznaczyć te, które, Państwa zdaniem są
Najważniejsze w stosunku do uczniów? ( można zaznaczyć kilka )

o kulturalne zachowanie - 5
o tolerancja wobec innych- 5
o aktywność na lekcjach- 0
o odrabianie zadań domowych- 0
o odpowiednie zachowanie na lekcjach - 1
o odpowiednie zachowanie na przerwach - 4
o szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły - 5
o estetyczny wygląd - 0

13. Która z postaw, Pani/ Pana zdaniem, dominuje w szkole ?
o koleżeństwo – 100%
o obojętność
o nieodpowiednie zachowanie

13. Czy w szkole są respektowane normy społeczne ?

o tak – 100 %
o nie

Z analizy ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli i pracowników szkoły wynika ,że czują się oni w szkole bezpiecznie i nie spotkali się z żadnymi formami agresji wobec własnej osoby. Nauczyciele wskazują upokarzanie, obrażanie, obgadywanie i grożenie, jako zachowania wpływające na poczucie zagrożenia dla pracownika. Większość nauczycieli i pracowników szkoły stwierdza, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły, czują się w niej bezpiecznie, są dobrze traktowani przez rówieśników. Uczniowie znają prawa i obowiązki ucznia i przestrzegają w większości norm zachowania w szkole. Wszyscy pracownicy stwierdzają ,że najważniejsze normy zachowania w szkole to : szacunek dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, kulturalne zachowanie, tolerancja wobec innych, odpowiednie zachowanie na przerwach. Ankietowani stwierdzają, iż w szkole dominuje postawa koleżeńskości i są respektowane normy społeczne.

Zasady dotyczące norm społecznych określają wybrane zapisy zawarte w Statucie Szkoły, kontraktach przedmiotowych oraz regulaminie wycieczek. Uczniowie zapoznawani są z tymi dokumentami podczas godzin wychowawczych, rodzice – w trakcie zebrań prowadzonych przez wychowawców. Zasady bezpieczeństwa uczniowie poznają na poszczególnych lekcjach (regulaminy pracowni komputerowej , regulamin korzystania z boiska szkolnego, sali gimnastycznej) oraz pogadanek dotyczących np. bezpiecznego spędzania wakacji.
Uczniowie w większości przypadków nie dopuszczają się rażącego naruszania norm społecznych (zarówno podczas zajęć, przerw oraz wyjść i wycieczek szkolnych). Zdarzają się jednostkowe przypadki niewłaściwych zachowań, w stosunku do których stosuje się kary wynikające ze Statutu Szkoły. Obserwacje uczniów wskazały na jednostkowe niewłaściwe zachowania w szatni szkolnej (chowanie, przekładanie odzieży) i w toalecie ( odkręcanie mocno kranów, chlapanie wodą, trzymanie drzwi ).
W placówce podejmuje się działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Do działań tych zaliczyć można m.in.: organizację zajęć, konkursów, akcji i przedstawień profilaktycznych ( bezpieczny Internet, przemoc w rodzinie itp.) , organizację akcji charytatywnych (np. „Zbiórka dla zwierząt ze schroniska ”, „Góra grosza”, zbieranie korków na rzecz dzieci z Pomorskiego Hospicjum) , przeprowadzanie pogadanek, rozmów indywidualnych (wychowawczych i dyscyplinujących), podjęcie współpracy z PPP oraz przedstawicielami policji, przekazywanie wychowankom i ich rodzicom informacji o potencjalnych zagrożeniach (ulotki, gazetki ścienne, plakaty, prezentacje multimedialne, gry związane z koniecznością podejmowania decyzji), wprowadzanie opowiadań inspirujących do dyskusji na temat złych zachowań, stosowanie tablic motywacyjnych (np. jabłuszek dla najgrzeczniejszych uczniów i dyplomów). Działania te dokumentowane są w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pedagoga, teczkach wychowawców, sprawozdaniach z pracy samorządu uczniowskiego.
W szkole ocenia się także skuteczność tych działań oraz modyfikuje je w razie potrzeb. Zespół wychowawczy na bieżąco analizuje poszczególne przypadki zachowań uczniów, ustala indywidualne sposoby pracy z wychowankami i ich rodzicami, czuwa nad ich wprowadzaniem oraz przebiegiem. Wnioski przekazywane są dyrektorowi szkoły oraz całemu gronu pedagogicznemu. Analizy działań zmierzających do eliminacji zagrożeń i wzmacniania pozytywnych zachowań dokonują również wychowawcy poszczególnych klas. Pedagog szkolny prowadzi zajęcia dla uczniów z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, zakłada indywidualne teczki, w których gromadzi dokumentację zawierającą diagnozę sytuacji i problemów dziecka oraz dokumentację udzielonej mu pomocy. Pozostali nauczyciele również starają się czuwać nad prawidłowym zachowaniem uczniów. Rada pedagogiczna dwa razy w roku szkolnym dokonuje analizy ocen zachowania uczniów (podczas konferencji klasyfikacyjnych, na bieżąco w każdej sytuacji niewłaściwego zachowania) oraz sytuacji wychowawczej w szkole. Nauczyciele dokonują oceny skuteczności swoich działań, wspólnie konsultują ich wyniki. W razie potrzeb działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań modyfikowane są np. poprzez zmiany zapisów Statutu Szkoły, Programu Profilaktycznego, Programu Wychowawczego czy zmiany konkretnych metod pracy z uczniami.

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:
1. Zwiększenie uwagi nauczycieli dyżurujących (toalety , szatnia )
2. Zwiększenie uwagi nauczycieli przebywających z uczniami na boisku szkolnym oraz na placu zabaw.
3. Kształtowanie właściwych postaw i wskazywanie wzorców zachowań.
4. Szerokie i szczegółowe omówienie z uczniami obowiązków i praw ucznia naszej szkoły.
5. Dążenie do skutecznego rozwiązywania problemów związanych z nieprzestrzeganiem norm społecznych .
6. Apele porządkowe.
7. Konsekwentne przestrzeganie systemu nagród i kar.
8. Ustalenie końcoworocznej nagrody dla uczniów wyróżniających się nienagannym zachowaniem (np. „Wzór do naśladowania”).
9. Uaktualnianie Programu Wychowawczego pod kątem przestrzegania norm społecznych oraz występujących zagrożeń.
10. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców na temat skutecznej komunikacji z dziećmi.

Opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:

1. Anna Jagodda
2. Danuta Jagielska
3. Zbigniew Myszko

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.