X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25871
Przesłano:
Dział: Internat

Używkom mówimy - nie. Program profilaktyczny zapobiegania uzależnieniom

1.Wstęp.
W związku z powtarzającymi się w ubiegłych latach przypadkami spożywania alkoholu i palenia papierosów na terenie Internatu ZSnr22 we Wrocławiu w dniu 30.08.2012 Rada Wychowawców podjęła uchwałę o stworzeniu i wdrożeniu w życie programu profilaktycznego mającego na celu zapobieganie uzależnieniom pt. ”Używkom mówimy – nie”.
Aby zbadać skalę zjawiska przeprowadziłam ankietę dotyczącą kontaktu młodzieży z alkoholem , narkotykami i papierosami. Okazało się, że duża grupa młodzieży internackiej miała już kontakt z wyżej wymienionymi używkami. W jednym przypadku wychowanek internatu został zatrzymany przez policję podczas palenia marihuany w miejscu publicznym.
W związku z tym stworzyłam powyższy program, który realizowany był od 1.10.2012 do 20.05.2013.
1.Cele programu.
Cele ogólne:
1. Określenie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne.
2. Zapobieganie paleniu tytoniu, piciu alkoholu, używaniu narkotyków i dopalaczy
3. Rozwijanie umiejętności pracy profilaktycznej z pojedynczym uczniem, z grupą.
4. Rozwijanie umiejętności wychowawczych w zakresie postępowania z uczniem eksperymentującym z używkami.
Cele szczegółowe:
1. Aktywizacja społeczności internackiej na rzecz pracy profilaktycznej,
2. Pogłębienie wiedzy na temat szkodliwości używek,
3. Rozbijanie błędnych przekonań normatywnych i mitów dotyczących odurzania się,
4. Poznanie praw i mechanizmów rządzących człowiekiem uzależnionym,
5. Promowanie zdrowego stylu życia, postaw asertywnych w walce z narkotykami, alkoholem, dopalaczami i papierosami,
6. Przekazywanie wartości: człowiek – jego zdrowie, godność, itp.,
7. Pogłębienie wiedzy o relacjach pomiędzy uzależnionym a społeczeństwem,
8. Uwrażliwianie uczniów na problemy swoich kolegów,
9. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
3.Zadania do realizacji.
1. Zdiagnozowanie środowiska uczniów,
2. Prowadzenie edukacji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień:
o kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych z zażywaniem środków uzależniających,
o informowanie o szkodliwości używek i ich działaniu na organizm ludzki,
o symulacja sytuacji zagrożenia przyjęciem środków psychoaktywnych lub spożycia alkoholu, tworzenie postawy asertywnej odmowy.
3. Promocja zdrowego stylu życia.
4. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.
5. Rozwijanie:
o samoakceptacji i akceptacji innych,
o umiejętności dobrej komunikacji z innymi ludźmi,
o umiejętności podołania – rozumienia sytuacji problemowych i podejmowania odpowiedzialnych decyzji (w tym również zdrowotnych),
6. Tworzenie w internacie przyjaznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobowości uczniów.
7. Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem.

4.Metody realizacji

1. Prelekcje dotyczące szkodliwego wpływu używek (alkohol, papierosy i narkotyki)
na nasze zdrowie:
o przygotowanie przez uczniów i wygłoszenie referatów na tematy:
- ”Zdrowotne skutki spożywania alkoholu”;
- „Wpływ alkoholu na zdrowie kobiety”,
- „Wpływ alkoholu na zdrowie mężczyzny”.
2. Prelekcje dotyczące prawnych skutków używania alkoholu, narkotyków, nikotyny
w miejscach publicznych:
o przygotowanie przez uczniów i wygłoszenie referatu pt. „Prawne skutki spożywania alkoholu w miejscach publicznych” oraz „Przestępstwa i wykroczenia będące następstwem stosowania używek”.
3. Projekcja filmów:
o „Piłem i brałem”- dyskusja po projekcji.
o „Dziękuję....Nie piję, nie palę, nie biorę”.
4. Systematyczne kontrole stanu trzeźwości mieszkańców.
5. Obserwacja niepokojących symptomów, rozmowy profilaktyczne z osobami zagrożonymi uzależnieniem.
6. Rozmowy z uczniami i rodzicami uczniów mającymi styczność z alkoholem lub używkami.
7. Wskazywanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc.

5.Ewaluacja
W programie wzięła udział młodzież mieszkająca w internacie.
Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Chętnie
i z zainteresowaniem wysłuchiwali prelekcji prowadzonych przez współmieszkańców oraz wychowawców.
Wśród uczestników prelekcji przeprowadzono ankietę mającą na celu zbadanie stanu wiedzy na temat używek, zdobytej w trakcie spotkań oraz obejrzanych filmów. Ankieta wykazała znaczny wzrost wiedzy na temat używek oraz świadomość na temat skutków zdrowotnych i prawnych ich stosowania.
Zaobserwowałam zmniejszenie się prób spożywania alkoholu i palenia papierosów na teranie internatu.
Program będzie rozbudowywany i kontynuowany w następnych latach oraz dostosowywany do potrzeb mieszkańców internatu.


Program opracowała:
mgr B.Małecka - Monkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.