X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2582
Przesłano:

Scenariusze zajęć wyrównawczych w klasie 1

Scenariusz 1

Klasa 1

Temat zajęć: Porównywanie liczb w zakresie 10 – znaki < , > , =

Cele operacyjne:
w wyniku udziału w zajęciach uczeń:
- rozumie znaczenie znaków < , > , =,
-ustawia znak < , > , = porównując różne elementy,
- pracuje samodzielnie.
Metody pracy: słowna, ćwiczeń praktycznych, oglądowa.
Formy pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita.
Pomoce dydaktyczne: klocki, kartoniki z kropkami, znaki < ,>, = na kartonikach, paski papieru, kartoniki z liczbami, karta pracy.

Przebieg zajęć:
1.Czynności organizacyjne:
•sprawdzenie listy obecności,
•rozdanie przygotowanych pomocy.

2.Nawiązanie do tematu zajęć:
•budowanie poziomych piramid z klocków i łączenie ich paskami papieru
- Ułóż 3 klocki po prawej stronie i 3 klocki po lewej prawej stronie, połącz klocki paskami.

-dzieci wykonują polecenie nauczyciela

- Jaki znak wstawiłbyś między klockami? Jak możemy to zapisać?
•układanie podpisu z kartoników:
=
- przeczytaj ten zapis (3 jest równe trzy)
- Ułóż 5 klocków po lewej stronie i 2 klocki po prawej stronie, połącz klocki paskami.

uczniowie wykonują polecenie

- Jaki znak wstawiłbyś między klockami? Jak można to zapisać? Przeczytaj zapis.
>
- Ułóż 3 klocki po lewej stronie i 6 klocków po prawej stronie, połącz klocki paskami.

-uczniowie wykonują polecenie

- Jaki znak wstawiłbyś między klockami? Jak byś to zapisał? Przeczytaj zapis.
<
3. Zabawa z kartonikami z kropkami:
•Kładziemy przed uczniem kartoniki i prosimy o wstawienie znaku < , > , =., np.

2 = 2 4 > 2 1 < 2 itd.
( dzieci wykonują wiele kombinacji)

4. Porównywanie liczb w zakresie 10.
•uczniowie podchodzą do tablicy i porównują ilości wyrażone przez liczby, np.
5....4 , 6.....2, 4.....10, 7.....3, 5.....8, 9.....7, itp.

5. Podsumowanie zajęć:
•wypełnienie karty pracy

KARTA PRACY
Imię i nazwisko........................................klasa 1
1. Wstaw w okienko znak < , > , = .

(między liczbami narysowane jest okienko)
4 3 5 4 3 3

2. Wstaw znak < , > , =.

2..... 4 6......3
9...... 6 5 ......5
10.....9 7...... 2


Scenariusz 2
Klasa 1

Temat zajęć: Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- nazwa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,
- dostrzega różnice w budowie figur geometrycznych,
- konstruuje figury na geoplanie,
- dostrzega i pokazuje kształty figur w swoim otoczeniu,
- rozpoznaje figury geometryczne,
- wie, co to jest zbiór elementów.
Metody pracy: słowna, ćwiczeń praktycznych, oglądowa.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna jednolita.
Pomoce dydaktyczne: figury geometryczne, patyczki, plastelina, guma, kartony, karta pracy

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie obecności uczniów,
- rozdanie przygotowanych pomocy.

2. Nawiązanie do tematu zajęć:
- rozmowa na temat kształtu mebli w klasie
(jakiego kształtu jest zegar, tablica, ławka, okno itp.- uczniowie pokazują kształty tych figur i nazywają je)

3. Podział figur geometrycznych na zbiory:
- Macie różne figury, utwórzcie z nich zbiory biorąc pod uwagę ich kształt.
(uczniowie tworzą zbiory kół, trójkątów, kwadratów, prostokątów)
- Jakie zbiory figur utworzyliście?
(uczniowie udzielają odpowiedzi)

4. Układanie z figur geometrycznych różnych obrazków;
- Ułożymy teraz postać, głowa to będzie koło, tułów to kwadrat, ręce i nogi to prostokąty, na głowę założymy czapeczkę z trójkąta.(uczniowie układają zgodnie z poleceniami nauczyciela – głowa to koło, ręce to prostokąty itd.).

- dzieci układają dowolne obrazki np. samochód, kwiat itp. i nazywają z jakich figur zbudowały swój obrazek.
5. Tworzenie figur na geoplanie.
6. Układanie z patyczków figur utworzonych na geoplanie.
7. Lepienie figur geometrycznych z plasteliny na kartonie.
8. Zabawa z gumą:
- tworzenie figur geometrycznych przez dzieci trzymające gumę.
9. Podsumowanie zajęć
- uzupełnienie karty pracy

KARTA PRACY
Imię i nazwisko........................................ klasa 1
1. Zamaluj na czerwono wszystkie koła, na niebiesko kwadraty, na żółto trójkąty, a na zielono prostokąty .

tutaj uczniowie mają narysowane różne figury geometryczne


Scenariusz 3

Klasa 1

Temat zajęć: Analiza i synteza słuchowo i wzrokowa wyrazów.

Cele operacyjne:
W wyniku udziału w zajęciach uczeń:
- układa wyrazy z rozsypanki literowej,
- układa wyrazy z rozsypanki sylabowej,
- układa zdania z rozsypanki wyrazowej,
- dokonuje podziału wyrazów na sylaby,
- wie, ile sylab jest w wyrazie,
- wyodrębnia ilość głosek i liter w wyrazach,
- buduje model wyrazu z wyróżnieniem samogłosek i spółgłosek,
- wie, że zdania rozpoczynamy wielka literą, a kończymy kropką,
- głośno czyta.
Metoda pracy: słowna, ćwiczeń praktycznych, oglądowa.
Forma pracy: zbiorowa i indywidualna jednolita
Pomoce dydaktyczne: kartoniki z literami, modele wyrazów czerwone i niebieskie, rozsypanki literowe, sylabowe, wyrazowe, karta pracy.

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne:
- sprawdzenie obecności uczniów
- rozdanie przygotowanych materiałów
2. Układanie wyrazów z podanych liter:

U L A E K R A N D O M D Y M L I S
- wyrazy: Ula, ekran, dom, dym, lis
- uczniowie układają wyrazy kolejno z podanych liter, najpierw jeden wyraz, potem kolejne. (otrzymują odpowiednią ilość karteczek)
- odczytanie ułożonych wyrazów.

3. Ćwiczenia w analizie i syntezie :
- podział na sylaby – liczenie sylab (klaskając lub trzymając rękę pod brodą),
- głośne wymawianie głosek,
- liczenie głosek,
- liczenie liter,
- budowanie modeli wyrazów z wykorzystaniem kartoników czerwonych (samogłoski) i niebieskich (spółgłoski).
U L A D O M EKRAN

D Y M L I S

4. Budowanie wyrazów z rozsypanki sylabowej:
LO DY TO MEK WA KA CJE SA MO CHÓD

5. Budowanie zdań z rozsypanki wyrazowej:
- zwrócenie uwagi na pisownię wielką literą na początku zdania i kropkę na końcu zdania.
Agatka śpiewa piosenkę.

Alek bardzo lubi rysować.
- głośne czytanie ułożonych zdań
6. Podsumowanie zajęć:
- wypełnienie karty pracy

KARTA PRACY
Imię i nazwisko........................................ ...........klasa 1

1.W podanych wyrazach zamaluj litery oznaczające samogłoski kolorem czerwonym, a litery oznaczające spółgłoski kolorem niebieskim
KINO, DOMEK, ALEK, BUDA, RYBA
2.Uzupełnij tabelkę, wpisz ile sylab, ile głosek , ile liter ma podany wyraz.
Wyraz Ilość sylab Ilość głosek Ilość liter

kotek ...... ...... ......

auto ...... ...... ......

wanna ...... ...... ......

dom ...... ...... ......

Agatka ...... ...... ......

ulica ...... ...... ......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.