X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 25567

Bezpieczeństwo ucznia w szkole, w domu, na ulicy - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych, prowadzonych metodą pytań i doświadczeń w
ramach szkolnego programu Uniwersytetu Dzieci dla klasy II

1. Czas trwania zajęć 3h

2. Temat tygodnia (z podstawy programowej)
Społeczeństwo – Role społeczne

3. Temat zajęć
Bezpieczeństwo ucznia w szkole, w domu, na ulicy.

4. Pytanie badawcze
Do kogo zwrócimy się o pomoc?(Do kogo powinniśmy zwrócić się o pomoc?)

5. Treści programowe
a. edukacja społeczna
b. edukacja polonistyczna
c. edukacja plastyczna

6. Cele zajęć
Cele ogólne:
• Umiejętność rozpoznawania sytuacji niebezpiecznych. Uświadomienie uczniom, które z ich zachowań i zachowania innych osób są niewłaściwe i stanowią zagrożenie dla innych.
• Umiejętność reagowania w sytuacjach niebezpiecznych. Szukanie sposobów poprawy bezpieczeństwa.
• Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
• rozpoznać i wskazać niewłaściwe zachowania zagrażające bezpieczeństwu;
• szukać rozwiązań sytuacji trudnych i zagrażających bezpieczeństwu własnemu i osób z otoczenia;
• wymienić telefony alarmowe;
• współpracować w grupie;
• zabierać głos w dyskusji;
• wyrażać własna opinię;
• formułować wnioski;
• wyciągać wnioski;
• współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych;
• korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);
• podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne).Tworzy rysunek do hasła na plakacie.
• wie, czym zajmuje się policjant, strażak.

7. Zadanie do wykonania przed zajęciami
Zaobserwuj, dowiedz się, wyszukaj jakie numery alarmowe istnieją i wypisz je.

8. Zadanie do wykonania po zajęciach
Dowiedz się czy istnieją inne (od znanych Tobie) instytucje udzielające pomocy osobom, których bezpieczeństwo zostało zagrożone (np. Błękitna linia, telefony zaufania itp.)

9. Przebieg zajęć
Czas: 1 h lekcyjna (ok.45 min) na każdą edukację.

Metody pracy:
- pokazowa,
- podająca,
- problemowa,
- praktycznego działania

Formy pracy:
- z całą grupą,
- praca w 3 grupach (8-9 osobowe)
- indywidualnie.

Środki pracy:
- prezentacja filmów ze strony internetowej: www.youtube.pl,
- arkusze szarego papieru;
- kartki białego papieru (bloki rysunkowe)
- kartony kolorowe, kleje, flamastry, kredki.


Przebieg zajęć Środki Uwagi Czas
Przywitanie klasy. Sprawdzenie listy obecności. Wprowadzenie dzieci w tematykę lekcji. Opowiadanie: ” W życiu każdego człowieka mogą zdarzyć się sytuacje trudne i niebezpieczne. Sztuką jest jednak, by ich unikać. A jeśli się już trafiają umiejętnie się zachować. Rodzice, nauczyciele starają się przekazywać dzieciom wiele praktycznych porad i wskazówek, jak bezpiecznie bawić się na podwórku, jak postępować w kontaktach z obcymi ludźmi i do kogo się zwrócić w sytuacji zagrożenia. Jednak może zdarzyć się tak, że będziemy świadkami, nie uczestnikami, różnych niewłaściwych zachowań lub sytuacji. Ważne jest, abyśmy potrafili rozpoznać taką sytuacje trudną, niewłaściwą, czy niebezpieczną oraz to, abyśmy wiedzieli co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić.
1. Pokaz filmów i krótkie omówienie każdego

Niewłaściwe zachowanie pieszego

http://www.youtube.com/watch?v=Z2qabYfxAIE

Niebezpieczna jazda

http://www.youtube.com/watch?v=ibjxU5Tl6nU

Kradzież pieniędzy - bankomat

http://www.youtube.com/watch?v=VO007T3zhZI&list=RD07VO007T3zhZI

Kradzież telefonu z torebki
http://www.youtube.com/watch?v=7_Mb
HZN1pnY&list=RD07VO007T3zhZI

Pobicie człowieka

http://www.youtube.com/watch?v=GqQnz2g9p0Y

Krótkie omówienie obejrzanych filmów. ok. 10 min

Zabawa aktywizująca
Swobodne wypowiedzi uczniów. Stawianie odpowiedzi na pytania nauczyciela i zapisanie ich na tablicy.

Rozpoznaj jakie to uczucie? •
Co czujecie? Jakie uczucia wywołały w Was przedstawione sytuacje?- wypisanie podawanych przez Dzieci uczuć: starach, lęk, brak bezpieczeństwa.
• Co możecie zrobić żeby czuć się bezpiecznie? – przestrzeganie ustalonych zasad, reguł; poruszanie się w miejscach przeznaczonych dla Dzieci, obecność osoby dorosłej i naprowadzamy Dzieci na pytanie badawcze, czyli zwracamy się o pomoc- do kogo?

• Kartoniki z buźkami: smutna, wesoła, przestraszona, przerażona itp. 20 min

Podział dzieci na grupy.
Dzielimy na 3 grupy. Dzieci podają ulubiony kolor. Osoby, których nazwa koloru posiada głoskę „r” stają razem, głoskę „c” – razem, itd. Kontynuujemy zabawę dotąd, aż uzyskamy żądany efekt – 3 grupy 8-9 osobowe. Według dowolnego kryterium zaproponowanego przez nauczyciela. 5 - 7min
Praca badawcza.
a) przygotowanie;

b) badanie właściwe;

c) podsumowanie – prezentacja stworzonych tabel na forum klasy

d) układanie zadań z treścią;

e) wykonanie rysunków do haseł.
• Przygotowanie stanowisk dla każdej grupy. Wybór lidera grupy, sprawozdawcy.

• Kartki i długopisy lub flamastry do wykonania tabeli.

• Powieszenie tabel na tablicy. Dyskusja.

• Rozsypanki wyrazowe.

• kartki, kartony kolorowe, kredki, flamastry

Ustalamy z dziećmi kryteria badania opisanych miejsc, sytuacji: dom, szkoła, ulica. Badanie ukierunkowujemy na 3 różne, niebezpieczne sytuacje Dzieci w domu, w szkole i na ulicy. Dzieci wypisują, jak (niewłaściwie) wymyślone dziecko się zachowało, a obok, jak powinno się zachować. Dodatkowo zapisują nr telefonów – gdzie mogliby zadzwonić z prośbą o pomoc.

Uzupełnianie tabeli zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Prezentowanie przez grupę, wspólne ocenienie zachowań zaistniałych oraz zachowań pożądanych. Sprawdzenie numerów alarmowych zapisanych przez Dzieci.

Układanie zdań przez Dzieci i przyklejanie jako hasła na szarym kartonie – plakacie.

Wystawka i omówienie rysunków.

Na czym polega praca policjanta, strażaka, lekarza?

• pogadanka nauczyciela,
Dzieci zastanawiają się na czym polega praca lekarza, policjanta i strażaka. Jak możemy skorzystać z pomocy w/w osób. Wnioski prezentują na forum klasy.

10. Opis pozostałych zajęć będących częścią tematu tygodnia.

• Rady pana policjanta.
• Bezpiecznie w Szkole i poza nią
• Drogi i dróżki.
• Uwaga! Znak drogowy

11. Źródła
1) Wiedza własna oraz mentora – Michalina Jarmuż.
2) Internet
www.wikipedia.pl;
www.youtube.pl:
3) Zasoby własne SP 340.
4) Przewodniki metodyczne:
- „Razem w szkole” – wydawnictwo WSiP – kl. II


Autor: Wioletta Korzeniowska SP340

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.