X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25533
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Kierunek rozwoju
Działania i zadania nauczyciela
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
§7 ust. 1 pkt 1
1. Uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Szkoleniowych. Wymiana doświadczeń z nauczycielkami.

2. Przygotowanie dzieci do występów:
- Dzień Edukacji Narodowej
- Święto Odzyskania Niepodległości Pruszków – moje miasto
- Spotkanie z Mikołajem
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal Karnawałowy
- Kochamy naszą stolicę – uroczystość patriotyczna
- Konkurs patriotyczny związany ze Świętem Pracy, Flagi i 3 – go maja
- Święto Rodziny
- Dzień Dziecka
- Zakończenie roku.
- jubileusz przedszkola

3. Prowadzenie uroczystości w roli konferansjera:
- Dzień Babci i Dziadka,
- święto Rodziny,
- Zakończenie roku,
- koncert jubileuszowy z okazji 30 – lecia przedszkola.
4. Współpraca z nauczycielami podczas organizowania uroczystości/imprez okolicznościowych

5. Współpraca z rodzicami: organizacja świąt grupowych (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Zakończenie Roku) i świąt okolicznościowych, zajęcia otwarte, zebrania, Dni Otwarte

6. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego.

7. Współpraca z pielęgniarką szkolną: udział w comiesięcznych prelekcjach organizowanych na terenie przedszkola, zwiedzanie gabinetu.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
1. W ciągu stażu

2. W ciągu stażu:
październik
listopad

grudzień
styczeń
styczeń/luty
luty
kwiecień/maj

maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec

3. W ciągu stażu:
styczeń
maj
czerwiec
czerwiec 2014

4. W ciągu stażu

5. Według Planu Współpracy z rodzicami

6. Według ustaleń nauczycielek przedszkola i szkoły

7. Raz w miesiącu.

8. Według potrzeb.

1. Wpis obecności w Dzienniku Stażu.

2. Plany i scenariusze przebiegu uroczystości, notatki w dzienniku stażu, zdjęcia.

3. Zdjęcia, wpis do dziennika stażu.

4. Wpis do dziennika stażu.

5. Roczny Plan Współpracy z Rodzicami, scenariusze spotkań, protokoły zebrań (Teczka Współpracy z Rodzicami), wpis do dziennika stażu.

6. Plan Współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2, wpisy do dziennika stażu, zdjęcia

7. Wpis do dziennika stażu.

8. Wpis do dziennika stażu, Plan Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
§7 ust. 1 pkt 2
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
- kursy
- szkolenia
- konferencje
- warsztaty

3. Poszerzanie wiedzy z zakresy psychologii, logopedii:
- stała współpraca ze logopedą i psychologiem zatrudnionymi w przedszkolu do rozwiązywania problemów
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

4. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspieranie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

1. W ciągu stażu.

2. W ciągu stażu.

3. Według potrzeb.

4. Wciągu stażu.
1. Wpis do dziennika stażu, scenariusze zajęć

2. Wpis do dziennika stażu, zaświadczenia

3. Wpis do dziennika stażu. Rozmowy indywidualne.

4. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
§7 ust. 1 pkt 3
1. Analiza dokumentacji prawnej:
- Statut Przedszkola
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia w poszczególnych typach szkół
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
- udział w konferencjach o systemie oświaty
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

2. Praca w zespołach:
- ds. promocji przedszkola
- ewaluacyjnym ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola – tworzenie narzędzi ewaluacyjnych, analiza dokumentów dotyczących ewaluowanych obszarów

1. Wrzesień/październik 2014

2. W ciągu stażu.

1. Wpis do dziennika stażu, zaświadczenia, zbiór przeanalizowanych aktów prawnych

2. Wpis w dzienniku stażu, wzory narzędzi ewaluacyjnych, raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej przedszkola, plany zespołów,
sprawozdania z działalności zespołów

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian
w tych działaniach
§7 ust. 2 pkt 1
1. Złożenie wniosku do dyrektora przedszkola o rozpoczęcie stażu.

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.

4. Opracowanie terminarzu obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i w obecności opiekuna stażu.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich analiza.
7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności – analiza i ocena działań

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
- dziennik zajęć
- plany miesięczne
- arkusze obserwacji dzieci
- zeszyt obserwacji dziecka
9. Tworzenie własnego warsztatu pracy – gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

10. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w ramach rad szkoleniowych.

11. Udział w warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

12. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.

13. Zapoznawanie się z aktywnymi metodami nauczania poprzez samodzielne studiowanie literatury, stron internetowych

14. Prowadzenie kółka plastycznego – rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci.

15. Publikacja prac:
- plan rozwoju zawodowego,
- wybrane scenariusze zajęć, uroczystości grupowych
- artykuł o wpływie telewizji na rozwój dziecka

1. Wrzesień 2014

2. Wrzesień 2014

3. Wrzesień 2014

4. Wrzesień 2014

5. W ciągu stażu, według terminarzu obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

6. Raz w miesiącu przez okres stażu.

7. Na koniec każdego roku szkolnego.

8. W ciągu stażu:
codziennie
co drugi miesiąc
2 razy w roku szkolnym
według potrzeb
9. W ciągu stażu.

10. W ciągu stażu.

11. W ciągu stażu.

12. Na koniec roku szkolnego.

13. W ciągu stażu.

14. W drugi, trzeci i czwarty czwartek miesiąca.

15. W ciągu stażu.
1. Wniosek

2. Plan rozwoju zawodowego

3. Kontrakt

4. Terminarz obserwacji

5. Scenariusze zajęć wraz z wnioskami nauczyciela stażysty

6. Scenariusze zajęć wraz z wnioskami nauczyciela stażysty i opiekuna stażu.
7. Roczne sprawozdanie.

8. Dokumentacja przedszkolna:
wpisy do dziennika zajęć
teczka z planami miesięcznymi
sprawozdania z obserwacji
wpisy do zeszytu obserwacji
9. Teczki z materiałami, zapisy w formie elektronicznej: pendrive, płyty CD

10. Wpis obecności w dzienniczku stażu.

11. Zaświadczenia.

12. Sprawozdania.

13. Wpisy do dzienniczka stażu.

14. Dziennik zajęć, sprawozdanie z działalności, zdjęcia prac dzieci.

15. Zaświadczenia.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust. 2 pkt 2
1. Współpraca z rodzicami mająca na celu dobro wychowanka:
- zebrania, dni otwarte, rozmowy indywidualne
- eksponowanie prac w kąciku dla rodziców

2. Organizacja wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
- Urząd Pocztowy
- Biblioteka
- Piekarnia
- Cmentarz
- Straż Pożarna

3. Udział dzieci w akcjach:
- Góra Grosza

- Nakrętka
- zbieranie makulatury
- sprzątanie świata

4. Promowanie osiągnięć dzieci poza przedszkolem:
- przygotowywanie dzieci do konkursów, festynów, uroczystości lokalnych
- branie udział w programach edukacyjnych:
Akademia Zdrowego Przedszkolaka
Kubusiowi Przyjaciele Natury

5. Nawiązanie współpracy z:
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami i osobami wspomagającymi rozwiązywanie problemów wychowanków

6. Organizacja uroczystości okolicznościowych

7. Współpraca z logopedą i psychologiem zatrudnionymi w placówce.

8. Pozyskanie sponsorów.
1. Według
Planu Współpracy z Rodzicami.

2. W ciągu stażu.

3. W ciągu stażu:
według harmonogramu organizatora
cały rok szkolny
cały rok szkolny
kwiecień

4. Wpisy do dzienniczka stażu, zdjęcia

Sprawozdania i zaświadczenia

5. W razie potrzeb

6. Według Planu Nadzoru

7. W razie potrzeb.

8. W ciągu stażu.
1. Notatki własne w dzienniku stażu, zdjęcia prac dzieci.

2. Karty wycieczek, zdjęcia, podziękowania

3. Wpisy w dzienniku stażu

zdjęcia

5. Wpisy do dzienniczka stażu.

6. Wpis do dziennika stażu – notatki własne, zdjęcia z uroczystości/imprez, plan przebiegu uroczystości/imprezy

7. Zaświadczenie o współpracy, wpisy do dziennika stażu

8. Podziękowania

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7 ust. 2 pkt 3
1. Opracowywanie dokumentów .

2. Opracowywanie pomocy dydaktycznych..

3. Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych: tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych – Microsoft Power Point - podczas zajęć z dziećmi

4. Opracowywanie, drukowanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań na różne okazje.

5. Redagowanie Gazetki Przedszkolnej.

6. Udział w internetowych szkoleniach/kursach dla nauczycieli.

7. Wykonanie prezentacji na egzamin zawodowy na nauczyciela mianowanego.

8. Czynne uczestniczenie w realizacji Koncepcji Pracy Przedszkola:
- opracowanie zbioru wierszy: Pruszków – moje miasto, Warszawa – stolica Polski,
- opracowanie informatora o krajach Unii Europejskiej wraz ze scenariuszami zajęć (Włochy, Francja, Czechy, Hiszpania, Niemcy, Austria).

9. Udział w kursach, szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informatycznej.

10. Pisanie konspektów zajęć, sprawozdań
1. W ciągu stażu.

2. W ciągu stażu, w razie potrzeb

3. W ciągu stażu.

4. W razie potrzeb.

5. W ciągu stażu, raz w miesiącu

6. W ciągu stażu.

7. maj/czerwiec 2016

8. W ciągu stażu.

9. W ciągu stażu

10. W ciągu stażu
1. Wpis do dziennika stażu.

2. Zbiór pomocy (płyta CD)

3. Zbiór prezentacji (płyta CD)


4. Wzory opracowanych dyplomów, podziękowań, zaproszeń

5. Segregator z numerami Gazetki Przedszkolnej.

6. Zaświadczenia.

7. Prezentacja multimedialna

8. Zbiór wierszy, informator

9. Zaświadczenia

10 Segregator stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7 ust. 2 pkt 4
1. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

2. Prowadzenie Rad Szkoleniowych:
- Współdziałanie między wszystkimi organami działającymi w placówce (Rada Pedagogiczna, dyrektor, sekretarz, personel pomocniczy)
- Wpływ telewizji na rozwój dziecka

3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków – rozmowy indywidualne z wychowankami

4. Aktualizacja wiedzy na temat awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.

5. Umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów – rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji

6. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – pogadanki, prelekcje, warsztaty
1. W ciagu stażu

2. W ciągu stażu

3. W ciągu stażu

4. W ciągu stażu.

5. W ciągu stażu.

6. Według Planu Współpracy z rodzicami, w razie potrzeb
1. Wpis do dziennika stażu przeczytanej literatury,

2. Scenariusze szkoleń, wpis do dziennika stażu.

3. Wpis do zeszytu obserwacji, dzienniczka stażu

4. Wpisy do dzienniczka stażu.

5. Notatki w dzienniczku stażu.

6. Scenariusze, rejestr spotkań
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§7 ust. 2 pkt 5
1. Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w codziennej pracy, nawiązaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu – pomoc dzieciom mającymi trudności z opanowaniem materiału.

2. Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania w gazetce przedszkolnej.

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego – śledzenie zmian na stronie internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej
1. W ciągu stażu/według potrzeb

2. W ciągu stażu

3. W ciagu stażu
1. Wpis do dziennika stażu, indywidualne i grupowe programy wspierające rozwój dziecka.

2. Artykuły, wpis w dzienniku stażu.

3. Wykaz ukazujących się zmian w prawie oświatowym, notatki własne w dzienniczku stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.