X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25522
Przesłano:

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły podstawowej

Program profilaktyczno-wychowawczy NSP im. J. Słowackiego w Radomiu
na rok szkolny 2013/2014

4 moduły tematyczne:

1. Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze.
2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
3. Trudności i niepowodzenia szkolne.
4. Zdrowy styl życia.

Treści zawarte w poszczególnych modułach mogą być realizowane w zależności od potrzeb i specyfiki danej klasy.

Cele ogólne
Celem programu jest ukazanie uczniom właściwego zachowania w trudnych sytuacjach życiowych, dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz podejmowania właściwych decyzji.
Cele szczegółowe:
W działalności profilaktyczno-wychowawczej szkoła dąży do osiągnięcia następujących celów:
• uwrażliwienie na możliwości pojawienia się zagrożeń w drodze do i ze szkoły, w czasie zabawy i przebywania w domu, Uczniowie

• zwrócenie uwagi na umiejętność przewidywania skutków nieodpowiedniego postępowania i zachowania w różnych sytuacjach i miejscach,
• wskazanie na sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń,
• przedstawienie uczniom zakresu ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych,
• umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem,
• stworzenie odpowiednich warunków do samokształcenia i odnoszenia sukcesów w różnych dziedzinach na miarę możliwości ucznia,
• rozwoju osobistych zainteresowań w zakresie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
• kształtowanie umiejętności zdrowego trybu życia.

MODUŁ
CELE
ZADANIA,
SPOSOBY REALIZACJI
REALIZATORZY
ODBIORCY
(Tabela - dop. red.)

Bezpieczeństwo w szkole, w domu i na drodze.

1. Przybliżenie dzieciom pracy służb policyjnych, ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi, utrzymania ładu i porządku publicznego.
Przekazanie uczniom informacji związanych z umiejętnością bezpiecznego postępowania i zachowania w drodze do i ze szkoły.
2. Zapoznanie uczniów klas VI z zasadami ruchu drogowego.
3. Przybliżenie zagrożeń, na jakie mogą być narażone dzieci w trakcie zabawy, która może przebiegać
w różny sposób i odbywać się w miejscach nie zawsze bezpiecznych do zabawy.
4. Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Kultura wolnego czasu. Spędzanie wolnego czasu bez nałogów.

1. Spotkanie z policjantem.
2. Przygotowanie uczniów kl.VI do egzaminu na kartę rowerową.
3. Pogadanki na zajęciach, lekcjach wychowawczych.
4. Organizowanie wycieczek, zajęć sportowych,
5. a) Pogadanki, dyskusje na lekcjach wychowawczych, i lekcjach przyrody.
b) Konkurs z okazji “Światowego dnia bez papierosa”.
c) Wykonanie gazetek klasowych n/t szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu, używania preparatów zwanych ,,dopalaczami” oraz napojów energetyzujących.
e) Konkurs plastyczny na plakat pod hasłem “Alkohol szkodzi”.

n-le
n-l techniki-Renata Kwiatkowska
n-le
wychowawcy
n-le, n-l przyrody- Urszula Podsiadło
n-l plastyki-Anita Mirecka
wychowawcy, uczniowie

Uczniowie
Uczniowie kl Vi VI
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

1. Uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami.
2. Wzmacnianie poczucia przynależności do grupy klasowej.
3. Kształtowanie właściwych postaw uczniów poprzez ukazywanie odpowiednich wzorców.
4. Kształtowanie poprawnej komunikacji.

1. Pogadanki, dyskusje na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej
3. a) Integrowanie uczniów na zajęciach wychowawczych (np. zaufaj drugiej osobie, mówimy sobie miłe rzeczy).
b) Aktywny udział uczniów, nauczycieli w uroczystościach, imprezach i akcjach szkolnych oraz klasowych.
4. Uczenie poprawnej komunikacji i współpracy w klasie, szkole i domu.

wychowawcy
wychowawcy
n-le, rodzice
n-le, uczniowie
n-le, rodzice

Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
rodzice
Uczniowie
Uczniowie

Trudności i niepowodzenia szkolne

1. Motywowanie uczniów do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i frekwencji oraz aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
2. Udzielanie pomocy i wsparcia uczniom potrzebującym.

1. a) Zastosowanie metod aktywizujących na zajęciach.
b) Organizowanie konkursów szkolnych, realizacja olimpiad i konkursów pozaszkolnych.
c) Przeprowadzenie rankingu na najlepszą klasę w szkole.
d) Wskazywanie dodatkowych źródeł zdobywania wiedzy.
e) Wskazywanie przykładowych postaw bohaterów literackich, historycznych i współczesnych – gazetka.
f) Promowanie osiągnięć uczniów w klasie i szkole.
g) Prezentowanie przez uczniów swoich zainteresowań i hobby na godzinach wychowawczych.

2. a) Rozpoznanie możliwości intelektualnych uczniów.
b) Organizacja dodatkowych zajęć wyrównawczych.
c) Rozmowy indywidualne, porady i konsultacje.
d) Kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych.

n-le
n-le
Dyrektor, n-le
n-le
n-le, uczniowie
Dyrektor, n-le

Uczniowie przy pomocy n-li
n-le
n-le
wychowawcy
dyrektor, wychowawcy

Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie rodzice
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
rodzice

Zdrowy styl życia

1. Rozwijanie umiejętności i nawyków dbania o higienę swojego ciała i wygląd.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej.

1. a) Spotkanie z pielęgniarką lub lekarzem.
b) Pogadanki na temat zdrowej żywności.
c) Organizowanie konkursów na zdrową potrawę oraz konkursów wiedzy ( Światowy Dzień Zdrowia).

2. a) Pogadanki na temat zasad zdrowego odżywiania.
b) Wykonanie gazetek nt. zdrowego odżywiania.

pielęgniarka
wychowawcy, n-l przyrody
wychowawcy, n-l przyrody
n-le
wychowawcy, uczniowie

Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
Uczniowie
rodzice
Uczniowie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.