X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25409
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Anna Bieńkowska
nauczyciel w Prywatnym Przedszkolu "Pod Muchomorkiem" w Toruniu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Sobiech
........................................ ........................................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora placówki
CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393):
1. Poznanie organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania Prywatnego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Toruniu.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w Przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania i kształcenia.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez:
a) obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz przedszkola;
b) poza przedszkolem;
c) samokształcenia;
d) samodoskonalenia.
6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania problemów wychowawczych dzieci oraz radzenie sobie z nimi.
7. Pogłębianie znajomości środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Pogłębianie kontaktów z rodzicami.
SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393):
§ 6 ust.2 pkt. 1 Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania placówki

Lp.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentowania

1.

Poznanie procedur uzyskania
awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26.01.1982;
- Rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

Wrzesień 2014 r.
- Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego;
- Prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego.

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu oraz zasad współpracy; - Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego;
- Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem stażu.
Wrzesień 2014 r. - Kontrakt zawarty z
opiekunem stażu
3. Opracowanie planu
rozwoju zawodowego. - Przedstawienie projektu planu opiekunowi stażu
- Przedstawienie planu dyrektorowi przedszkola
Wrzesień 2014 r. - Plan rozwoju zawodowego.
4. Poznanie aktualnych przepisów prawa dotyczących
systemu oświaty. Analiza przepisów prawa oświatowego: - Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991; - podstawa programowa wychowania przedszkolnego
- inne istotne rozporządzenia
Monitorowanie strony MEN i KO w Bydgoszczy Cały okres stażu - Wybrane akty prawa oświatowego dotyczące wychowania przedszkolnego.
5. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

Zapoznanie z dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi (dzienniki, rozkłady zajęć itp.).

Zapoznanie z przepisami BHP oraz ochrony PPOŻ Analiza dokumentacji przedszkola: - Statut przedszkola; - Roczny plan pracy wychowawczo - dydaktycznej przedszkola; - Regulamin przedszkola; - Program wychowania przedszkolnego; - Dodatkowe programy obowiązujące w przedszkolu; - Ramowy rozkład dnia.
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika. Opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej.
Analiza przepisów Cały okres stażu

- Kserokopie; - Miesięczne plany pracy wychowawczo - dydaktycznej;
- Wpisy w dzienniku

Notatki własne
6. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań. - Współpraca z radą pedagogiczną, branie udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej;
- Współpraca z rodzicami. Cały okres stażu
- Protokólarz z posiedzeń Rady Pedagogicznej;
- Teczka współpracy z rodzicami.
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, notatek.
Cały okres stażu - Zebrana dokumentacja.
8. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju
zawodowego. - Przygotowanie projektu sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego; - Autorefleksja.
Maj 2015 r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
§ 6 ust.2 pkt. 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
- Wspólne opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych.
Wrzesień 2014 r.
- Harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych.

2. Zapoznanie się z podstawą programową oraz programem wychowania obowiązującym w przedszkolu. - Analiza podstawy programowej oraz programu wychowania przedszkolnego.
Wrzesień 2014 r.
- Podstawa programowa; - Program wychowania przedszkolnego.

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Opracowanie scenariusza zajęć; - Konsultacja z opiekunem stażu; - Omówienie przebiegu zajęć.

Cały okres stażu (co najmniej raz w miesiącu).

- Konspekty zajęć.

4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli; - Omawianie zajęć z prowadzącym.
Cały okres stażu (co najmniej raz w miesiącu).
- Harmonogram zajęć obserwowanych.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Przygotowywanie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć (karty pracy, ilustracje, kolorowanki, zdjęcia etc.); - Przygotowywanie dekoracji sali i przedszkola na zmieniające się pory roku oraz święta. Cały okres stażu
- Zgromadzone materiały do zajęć.

6.

Doskonalenie warsztatu oraz metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej.
- Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury, czasopism psychologiczno - pedagogicznych („Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej Przedszkola”) oraz studiowanie portali edukacyjnych; - Udział w szkoleniach i warsztatach Cały okres stażu
- Zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli;
- Kserokopie interesujących artykułów.

7. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej; - Wykorzystanie technologii komputerowej do zapisu miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz scenariuszy zajęć w formie elektronicznej; - Przygotowywanie materiałów na stronę internetową przedszkola (zdjęcia z zajęć, imprez, konkursów itp); - Przygotowanie dla każdego dziecka z grupy fotoksiążki na pamiątkę ukończenia przedszkola. Cały okres stażu
- Płyta CD z zapisem elektronicznym; - Strona internetowa przedszkola.

§ 6 ust.2 pkt. 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Zapoznanie z programem wychowania przedszkolnego.
- Analiza programu wychowywania przedszkolnego obowiązującego w przedszkolu.
Wrzesień 2014 r.
- Notatki własne.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci.
- Rozpoznawanie problemów dzieci; - Rozmowy indywidualne z dziećmi; - Rozmowy z rodzicami; - Stała obserwacja dzieci; - Rozmowy z opiekunem stażu; - Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć i zabaw;
- Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej. Cały okres stażu
- Teczka współpracy z rodzicami; - Arkusze obserwacji dzieci; - Harmonogram zajęć obserwowanych.

3. Obserwacja możliwości dziecka.
- Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci; - Obserwacja i wspieranie dzieci wykazujących trudności oraz dzieci uzdolnionych; - Współpraca z psychologiem, logopedą. Cały okres stażu
-Arkusze obserwacji dziecka; - Plany pracy wychowawczo - dydaktycznej ; - Zapisy w dzienniku zajęć.

4. Nawiązanie współpracy z rodzicami.
- Zebrania z rodzicami; - Rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie rodziców o postępach i trudnościach dziecka; - Zajęcia otwarte dla rodziców.
Cały okres stażu
- Teczka współpracy z rodzicami.

5. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
- Uwzględnienie w pracy z dziećmi różnorodnych metod i form rozbudzających aktywność twórczą dziecka; - Przygotowywanie dzieci do udziału w występach okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilia); - Udział dzieci w konkursach.
Cały okres stażu
- Zapisy w dzienniku; - Miesięczne plany pracy; - Scenariusze imprez; - Zdjęcia z imprez zapisane na płycie CD

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- Wycieczki, spacery, spotkania ze specjalistami, poznawanie ciekawych zawodów oraz funkcji wybranych instytucji kulturalno – oświatowych. Cały okres stażu - Zdjęcia z wycieczek, spotkań umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz w kronice.

7. Aktywne uczestnictwo w życiu placówki poprzez realizację zadań w oparciu o plan roczny.
- Współudział w organizacji imprez w grupie oraz przedszkolu; - Przygotowywanie dekoracji przedszkola na święta oraz zmieniające się pory roku; - prowadzenie kroniki przedszkolnej Cały okres stażu
-Scenariusze imprez; - Zdjęcia z imprez zapisane na płycie CD oraz stronie internetowej przedszkola;

§ 6 ust.2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. - Konsultowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Cały okres stażu (co najmniej raz w miesiącu)
- Konspekty zajęć.

2.

Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
- Rozmowy z opiekunem stażu na temat przeprowadzonych zajęć.
Cały okres stażu (co najmniej raz w miesiącu) - Konspekty zajęć.
3. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania.
- Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz portali nauczycielskich i stron internetowych o tematyce przedszkolnej.
Cały okres stażu

-Wykaz literatury i stron internetowych.

4. Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli.
- Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej placówki oraz w posiedzeniach Rady Szkoleniowej; - Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, spotkaniach ze specjalistami.
Cały okres stażu
- Zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty, dyplomy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.