X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25297
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Przypomnienie wymagań i procedur kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awans zawodowego
• Analiza aktów prawnych dotyczących odbycia stażu
• Analiza dokumentów i procedur
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

3. Samodzielne i zorganizowane pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi - uczestnictwo w pracach zespołów samokształceniowych
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach
• Aktywny udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie ich w pracy
4. Współtworzenie dokumentów szkoły.
• Uczestniczenie w spotkaniach, dyskusjach, pracach nad tworzeniem dokumentów szkoły.
5. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły.
• Udział w pracach komisji
6. Doskonalenie warsztatu pracy.
• Poznanie nowoczesnych technik, metod pracy i ich zastosowanie.
• Wzbogacanie wiedzy na temat metod aktywizujących, metod i technik integracyjnych, zabaw relaksujących, gier i zabaw przeciw agresji.
• Opracowanie oraz wdrażanie narzędzi diagnostycznych i ewaluacyjnych badających jakość pracy nauczyciela i ucznia.
• Wykonanie pomocy dydaktycznych, kart pracy itp. do nauczania zintegrowanego (na lekcje i zajęcia wyrównawcze), opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości.
• Opieka nad salą lekcyjną, dbałość o estetykę
• Stosowanie metod ewaluacyjnych dotyczących własnych działań pedagogicznych
• Przygotowanie i opracowanie materiałów do gazetek i wystaw w szkole.
7. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Współpraca wychowawcy z rodzicami
8. Działania związane z podnoszeniem jakości pracy szkoły.
• Na podstawie obserwacji wstępnej ucznia klasy I wdrożenie pracy zróżnicowanej.
• Opracowanie i przeprowadzenie diagnoz w klasie pierwszej w oparciu o nową podstawę programową
• Opracowanie indywidualnych planów wynikowych, planów pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Opracowanie kart pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ułatwiających im opanowanie określonych treści i umiejętności.
• Analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej i dydaktycznej - Ustalenie listy sukcesów i ewentualnych porażek, określenie przyczyny niepowodzeń i zaproponowanie sposobów ich wyeliminowania.
9.Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej
10. Czynny udział w życiu szkoły
• Zorganizowanie i przeprowadzenie klasowych i szkolnych konkursów:
-kaligrafii
- recytatorskiego
-piosenki
- czytania
-ekologicznego
- innych wg potrzeb
Opracowanie regulaminów konkursów. Przeprowadzenie konkursów. Zadbanie o nagrody dla laureatów i uczestników

• Przygotowanie apeli, akademii:
- pasowanie na ucznia
- zakończenie III klasy

• Organizowanie wycieczek klasowych:
- dydaktyczno-krajoznawczych
- wyjazdy do kina
Przygotowanie planu wycieczki. Uzyskanie pozwoleń rodziców. Przeprowadzenie wycieczki zgodnie z przepisami.

• Pełnienie funkcji opiekuna SU:
- Dzień Chłopaka
- Ślubowanie uczniów pierwszych klas
- Andrzejki
- Wigilia
-bal karnawałowy
- Dzień Wiosny
- Dzień Dziecka
11.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych dla klas II-III
*Prowadzenie zajęć koła zainteresowań
12. Obserwacja, diagnoza i analiza możliwości oraz problemów wychowawczych ucznia, a także systematyczny pomiar jego osiągnięć
• Zebranie informacji wg przygotowanych narzędzi badawczych (karty obserwacji, wstępna diagnoza, testy, sprawdziany, karty samooceny)
13. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego.
• Opracowanie programu wychowawczego grupy.
14. Opracowanie planu pracy opie-kuna Samorządziku Uczniow-skiego
• Prowadzenie Samorządziku Uczniowskiego, określenie zakresu dzia-łania SU
15.Poznanie obowiązków związa-nych z pełnieniem funkcji opie-kuna stażu
• Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron inter¬netowych MEN, CODN
16. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego zawodowego.
• Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
• Opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych techniką komputerową. Opracowywanie spra¬wozdań z realizacji za¬dań przeprowa¬dzonych na komputerze.
• Wykorzystanie edytora tekstu Word do pisania scenariuszy, dyplomów, zaproszeń, podziękowań oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły, między innymi sporządzenie oceny opisowej zachowania i osiągnięć uczniów oraz świadectw.
2.Zastosowanie komputera w pracy dydaktyczno-wychowawczej; korzystanie z programów komputerowych w pracy z dziećmi.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, multimedialnych, Internetu na zajęciach.
3. Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych
• Przeglądanie stron internetowych, publikacji z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej
4.Uaktualnianie strony internetowej szkoły
• Prowadzenie szkolnej strony internetowej
• Nanoszenie poprawek, nowych informacji.
5. Korzystanie z internetu w celu komunikowania się z rodzicami uczniów
• Korzystanie z kompleksowego systemu diagnostyki edukacyjnej – edukompas.
Pobranie materiałów naprawczych z serwisu ANT (karty pracy z zadaniami wyrównującymi, utrwalającymi, rozwijającymi)
6. Korzystanie ze środków multimedialnych do pracy dydaktycznej
• Wykorzystanie projektora oraz tablicy interaktywnej w trakcie l ekcji
Wykorzystanie Internetu jako źródła zadań dla uczniów
7. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową

§ 8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie tematyki zajęć oraz scenariuszy i konspektów
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
• Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych:
- współpraca z pedagogiem
- udział w posiedzeniach komisji opiekuńczo-wychowawczej
- aktywna współpraca z rodzicami
3.Analiza i ocena efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej
• Przygotowywanie semestralnych sprawozdań z pracy wychowawcy
4. Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi nauczycielami.
• Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w rozpoznawaniu trudności wychowawczych. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych
• Konsultacje i rozmowy na temat realizacji programów nauczania, współpracy z rodzicami, organizacji imprez szkolnych i środowiskowych integrujących dzieci z poszczególnych grup, itp.
5. Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami w zespole samokształceniowym i zadaniowym do spraw uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi
• Wspólne planowanie pracy zespołu.
• Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, tworzenie dokumentacji, poszukiwanie rozwiązań.
6. Podejmowanie działań w ramach WDN.
• Opracowanie i wygłoszenie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu samokształceniowego, wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych.
7. Opracowanie i wdrażanie programów pracy dla zespołów korekcyjno- kompensacyjnych.
- Opracowanie programu zajęć dostosowanego do problemów uczniów;
8. Publikacje w Internecie.
- Opracowanie i opublikowanie w Internecie programów, scenariuszy zajęć, referatów itp.
9. Pomoc i wspieranie nauczycieli stażystów i kontraktowych, udzielanie im fachowych rad, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
- Konsultacje, wskazówki, rady.

§ 8 ust 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozaszkolnych
• Analiza materiałów służących opracowaniu planu pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w przyswajaniu wiedzy
2.Opracowanie i realizacja pro-gramu pracy Samorządziku Uczniowskiego
• Zapoznanie się z obo¬wiązkami opiekuna SU.
• Planowanie działalności SU.
• Spotkania z członkami SU i koordynacja działań.
3. Opracowanie planu wychowawczego klasy.
• Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy I-III szkoły podstawowej.
4.Opracowanie i wdrożenie działań programu «Czytam ze zrozumieniem».
• pracowanie materiałów do pracy z tekstem oraz jej ewaluacja.

§8 ust 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Udział w projektach szkolnych.
• Współpraca w realizacji działań profilaktycznych
-tydzień dla zdrowia.
— działania w ramach programu «Owoce w szkole».
2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów
• Przeprowadzenie konkursów i wyłonienie zwycięzców.
3.Prowadzenie dodatkowych zajęć w ramach projektu ABC nauki - wyrównywania szans edukacyjno-rozwojowych dzieci z klas I-III”
4. Realizacja i ewaluacja programów prozdrowotnych
5. Udział w różnych formach do-skonalenia zawodowego i wy-korzystanie zdobytej wie¬dzy, umiejętności w podno¬szeniu jakości pracy szkoły, w szcze-gólności udział w konferencjach metodycznych.
• Własne refleksje po od¬bytych szkoleniach i dzielenie się nimi z innymi nauczycielami
6. Działalność na rzecz pomocy socjalnej uczniom.
• Współpraca Gmin¬nym Ośrodkiem Pomocy Spo¬łecznej i z pedagogiem
- włączanie się w akcje charytatywne m.in. „Dla Elizy”
• Organizowanie pomocy materialnej i finansowej dla potrzebujących uczniów
7. Prowadzenie dodatkowych zajęć eliminujących trudności w czytaniu i pisaniu.
• Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
8. Promowanie placówki w środowisku
• Umieszczenie w Internecie informacji o działalności szkoły
9. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
• Udział w akcji, np. «Sprzątanie świata», «Pomóż zwierzętom przetrwać zimę»
10. Organizowanie imprez w ramach Małego Samorządziku
- Dzień Chłopaka
- Ślubowanie uczniów pierwszych klas
- Andrzejki
- Wigilia
-bal karnawałowy
-Dzień Kobiet
- Dzień Wiosny
- Dzień Dziecka
11.Organizowanie konkursów
- Zorganizowanie różnego rodzaju konkursów dla klas I — III

§8 ust 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, konsultacje
2. Współpraca z Opieką Społeczną
• Przygotowanie list dzieci z rodzin potrzebujących pomocy na bezpłatne dożywianie
3. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi.
• Współpraca z:
-Biblioteka Gminną
-Biblioteka szkolną
-Ośrodkiem zdrowia
4. Współpraca z komendą policji
• Zapraszanie funkcjona¬riuszy na pogadanki, spotkania z młodzieżą o tematyce profilaktyki uzależnień
5.Współpraca z Samorządem Szkolnym.
• Wspólne akcje charytatywne, imprezy szkolne.
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno — Pedagogiczną
• Pisanie opinii, konsultacje, realizacja zaleceń
7. Włączenie się w różne akcje charytatywne
• Zbiórka zabawek, wykonywanie prac plastycznych.
Organizowanie pomocy dla dzieci z rodzin biednych
8.Współpraca z rodzicami
• Zorganizowanie uroczystości, zajęć otwartych, przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami o trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci, prowadzenie pogadanek w ramach pedagogizacji rodziców
9. Współpraca z wydawnictwami
• Udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
10. Udział w ogólnopolskich akcjach.
• Udział w «Sprzątaniu świata», «Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy»

§8 ust 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Podjecie działań mających na celu rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów edukacyjnych lub wychowawczych - Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów przy współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami.
2. Rozpoznawanie i opis problemów edukacyjnych, wychowawczych.
• Analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
3. Podniesienie efektów kształcenia w zakresie czytania ze zrozumieniem
• Współorganizowanie konkursu czytelniczego „Maraton z książką”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.