X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25251
Przesłano:

Program zajęć pozalekcyjnych "Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w kl.I- III"

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU
„ INDYWIDUALNE NAUCZANIE SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECI W KLASACH I- III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NAROL”

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Łówczy

Cel główny programu zajęć:
Kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;

Cele szczegółowe programu zajęć:
• przyspieszenie rozwoju uczniów zdolnych,
• rozbudzanie w uczniach zainteresowań matematycznych i przyrodniczych,
• dostrzeganie informacji matematycznych i przyrodniczych w życiu codziennym,
• kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia oraz logicznego rozumowania,
• kształcenie wyobraźni geometrycznej,
• rozwijanie interpretowania informacji i analizowania danych w zadaniach,
• doskonalenie sprawności obliczeń,
• umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu,
• kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku
intelektualnego,
• rozwijanie intuicji matematyczno – przyrodniczej,
• kształtowanie umiejętności i potrzeby przeprowadzania prostych eksperymentów
matematyczno – przyrodniczych,
• wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości i umiejętności,
• rozwijanie cech charakteru uczniów , takich jak: systematyczność , pracowitość,
odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie kreatywność,
• doskonalenie samodzielnej pracy ucznia,

Założenia programu:
Program skierowany jest do uczniów klasy II i III ,którzy są zainteresowani matematyką , przyrodą i zadaniami problemowymi. Zajęcia będą zgodne z podstawą programową i realizowanym programem nauczania. Zakres treści będzie poszerzany, aby stworzyć możliwość rozbudzenia ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. Zajęcia będą motywować uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy, pobudzać ich aktywność umysłową i rozwijać ich zainteresowania.
Zajęcia zrealizowane będą w wymiarze 60 godzin lekcyjnych, po 45 minut każda.

TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ ZAWARTE
W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ DLA PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

Edukacja matematyczna
1) mierzenie długości, szerokości i wysokości przedmiotów
2) posługiwanie się jednostkami: metr, centymetr, milimetr
3) odczytywanie temperatury
4) zapisywanie i odczytywanie dat
5) odczytywanie czasu na zegarze
6) określanie położenia przedmiotu względem obserwatora.
7) rozpoznawanie figur geometrycznych
8) mierzenie długości odcinków i boków figur
9) określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych osób
10) klasyfikowanie przedmiotów wg różnorodnych cech

Edukacja przyrodnicza
1) obserwowanie i prowadzenie prostych doświadczeń przyrodniczych, analizowanie ich i wiązanie przyczyny ze skutkiem
2) poznanie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin
3) poznanie części ciała i organów wewnętrznych zwierząt i ludzi
4) rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy
5) podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku
6) poznanie warunków konieczne do rozwoju roślin w szkolnych uprawach i hodowlach
7) obserwowanie pogody i prowadzenie kalendarza pogody
8) nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku
9) wyjaśnianie zależności funkcjonowania przyrody od pór roku
Metody pracy:
• metody oparte na słowie:, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką
• metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar
• metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych
• metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa, gry dydaktyczne
• praca z użyciem komputera

Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa
Pomoce dydaktyczne: mapa Polski, stacja pogody, mikroskopy, tułów człowieka, szkielet, mały ogrodnik, moja pierwsza chemia, powstawanie kryształów, Układ Słoneczny, Edu-Rom- wyspa skarbów, pomiar energii, zestaw do eksperymentów technicznych, podręcznik eksperymentów, ekologiczne radio, ekologiczna farma, zestaw do hodowli kryształów, mały matematyk, figury i kształty,

Ilość uczniów na zajęciach – grupa 6 uczniów ( klasa II- 3 uczniów, klasa III- 3 uczniów)

Plan zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk
matematyczno- przyrodniczych

Lp. Tematyka zajęć Liczba godzin
1. Polska nasza ojczyzna- położenie, krajobrazy, sąsiedzi, praca z mapą 2
2. Poznawanie przyrządów do pomiaru i obserwacji pogody 1
3. Praca meteorologa- obserwowanie pogody 2
4. Mierzenie. Jednostki miary. 2
5. Przyrządy do obserwacji przyrody- lornetka, lupa, mikroskop 2
6. Poznawanie mikro- świata- prowadzenie obserwacji mikroskopowych 4
7. Odnawialne źródła energii- mierzenie siły wiatru 2
8. Jak możemy pomóc przyrodzie? Budowanie ekologicznej farmy 3
9. Działanie baterii słonecznych- ekologiczne radio 4
10. Tworzenie hodowli kryształów 2
11. Miejsce Ziemi we Wszechświecie- Układ Słoneczny 2
12. Matematyka nie jest nudna- zabawy matematyczne Edu Rom 2
13. Hodowanie roślin i obserwowanie ich rozwoju 2
14. Pierwsze kroki z magnetyzmem- zestaw eksperymentów 2
15. Pory roku- obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie 3
16 Dzień Ziemi, pomagamy naszej planecie 2
17. Określanie kierunków , orientacja w przestrzeni 1
18. Kupowanie – ćwiczenia w liczeniu. 2
19. Tajemnice ciała- poznawanie części ciała i organów wewnętrznych 3
20. Utrwalenie pojęcia liczby i mnożenia 2
21. Doskonalenie umiejętności posługiwanie się miarą i wagą 2
22. Działania na liczbach do stu 2
23. Działania na liczbach wielocyfrowych 1
24. Zegary, odczytywanie czasu 2
25. Wycieczka do szkółki leśnej 4
26. Kształty, figury- charakterystyka, rysowanie figur 2
27. Świat na wyciągnięcie ręki- mapa świata, zwierzęta egzotyczne 2
Liczba godzin 60

Ewaluacja będzie przeprowadzana w trakcie realizacji programu oraz po jej zakończeniu

Sposób sprawdzania efektów kształcenia:
• obserwacje uczniów
• analiza wytworów ich pracy
• obserwacja prowadzonych przez uczniów doświadczeń i zadań praktycznych
• rozmowy i wywiady
• test sprawdzający zdobytą wiedzę i umiejętności
Planuję przeprowadzenie:
 ankiety ewaluacyjnej dla uczniów badającą ich opinię na temat użyteczności i atrakcyjności zajęć
 ankietę ewaluacyjną dla rodziców badającą ich poziom zadowolenia z udziału dziecka w zajęciach

mgr Krystyna Mroczek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.