X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Iwona Kacińska
Czas trwania stażu: 01.09.2012r - 31.05.2015r.
Opiekun stażu: .............................
Szkoła: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Dyrektor Szkoły: ............................


&7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach


Zadanie 1. Uaktualnienie wiedzy z zakresu procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Formy realizacji;
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz Kartą Nauczyciela).
- udział w warsztatach „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”.

Zadanie 2. Współpraca z opiekunem stażu.
Formy realizacji:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji: wrzesień 2012r.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy, analiza.
Termin realizacji: dwa razy w roku szkolnym.
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja, opracowanie scenariuszy, analiza.
Termin realizacji: według harmonogramu hospitacji.
Sposób dokumentacji: wniosek, kontrakt z opiekunem stażu, konspekty, arkusze obserwacji ,plan rozwoju zawodowego

Zadanie 3. Doskonalenie zawodowe. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki oraz zagadnień oświatowych.
Formy realizacji:
Udział w:
• studiach podyplomowych,
• warsztatach
• kursach,
• spotkaniach,

samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Zadanie 4 Publikacja własnych prac.
Formy realizacji:
- publikacja na stronach internetowych „ Planu rozwoju zawodowego”,
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: zaświadczenie o publikacji.

Zadanie 5. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
Formy realizacji:
Prowadzenie:
• dzienników zajęć,
• kart i zeszytów obserwacji wychowanków,
opracowywanie semestralnych planów pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Termin realizacji: cały okres stażu.


&7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadanie 1. Poznanie potrzeb i oczekiwań wychowanków.
Formy realizacji:
-diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków
- prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowankami
- obserwowanie wychowanków w różnych sytuacjach (w czasie nauki własnej, w trakcie zajęć świetlicowych, podczas wspólnych wyjść, wycieczek)
- prowadzenie zajęć wychowawczych sprzyjających tworzeniu atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.
- organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych,
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: scenariusze zajęć, scenariusze imprez, zdjęcia, dziennik

Zadanie 2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
Formy realizacji:
- analiza teczek osobowych wychowanków.
- zapoznanie się z sytuacją rodzinną i materialną wychowanków (indywidualne rozmowy, wywiady środowiskowe, rozmowy telefoniczne),
- utrzymywanie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas wychowanków,
- prelekcje dla rodziców na temat „Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży”.
Termin realizacji: cały okres stażu.

Zadanie 3. Realizacja zadań wynikających ze statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego.
Formy realizacji:
- współpraca pomiędzy Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym,
- udział w Radach Pedagogicznych.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: dokumentacja ośrodka

Zadanie 4. Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata.
Formy realizacji:
- promowanie zdrowego stylu życia („Tydzień zdrowego żywienia”)
- tworzenie gazetek o tematyce profilaktyczne
- organizowanie konkursów prozdrowotnych Termin realizacji; cały okres stażu


&7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadanie 1 Posługiwanie się techniką komputerową.
Formy realizacji:
- przygotowanie scenariuszy zajęć, planów pracy, pomocy dydaktycznych, gazetek przy użyciu komputera i internetu,
- wykorzystywanie internetu jako źródła informacji.
Termin realizacji: cały okres stażu.

Zadanie 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informatycznej.
Formy realizacji:
- poznawanie procesu drukowania, nagrywania zdjęć , kopiowania.
- korzystanie w pracy z dziećmi z programów komputerowych: Word, Paint i in.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: prace dzieci.


&7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadanie 1 Samokształcenie.
Formy realizacji:
aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez studiowanie literatury, poszukiwanie artykułów i informacji w internecie,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej – nowości książkowe i czasopisma.
Termin realizacji: cały okres stażu.

Zadanie 2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności.
Formy realizacji:
- udział w Wewnątrzszkolnych Doskonaleniach Nauczycieli,
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych,
- udział w warsztatach dotyczących awansu zawodowego,
- udział w szkoleniach dotyczących zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Termin realizacji: cały okres stażu.
Sposób dokumentacji: potwierdzenie udziału w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli Radach Pedagogicznych, zaświadczenie ukończenia kursów.


&7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadanie 1 Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej.
Formy realizacji:
• analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (ze zmianami w rozporządzeniu z dnia 14.11.2007r.),
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
Termin realizacji: cały okres stażu.
Zadanie 2. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Placówki.
Formy realizacji:
- Analiza dokumentacji Placówki.
- Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących dokumenty regulujące pracę Ośrodka.
Termin realizacji: cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.