X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25089
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego

PROGRAM KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO „ENGLISH CLUB” DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Ogólna charakterystyka programu
Celem nadrzędnym pracy z uczniem uzdolnionym językowo jest stworzenie mu wszechstronnych warunków rozwoju, tj. twórczego myślenia, zainteresowań, uzdolnień. Takie możliwości stwarza właśnie uczestnictwo w kole języka obcego, gdzie uczeń może poszerzać wiedzę językową, przygotowywać się do udziału w konkursach językowych, poznawać kulturę krajów obcojęzycznych oraz solidnie przygotować się do dalszego etapu kształcenia.
Program zakłada poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień kulturowych, poznanie specyfiki języka angielskiego, ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.
Napisany przeze mnie program uwzględnia rożne możliwości psychiczne i intelektualne uczniów. Umożliwia on usystematyzowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy w sposób urozmaicony, dostosowany do odmiennych stylów uczenia uczniów.
Program przeznaczony jest dla max. 15 uczniów klas IV–V w wymiarze jednej godziny tygodniowo i opracowany został zgodnie z założeniami podstawy programowej.


II. Cele programu

Cele edukacyjne:
- nabywanie i doskonalenie sprawności językowych w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania
- poszerzanie zasobu słownictwa
- poszerzenie wiedzy o kulturze krajów angielskojęzycznych, ich tradycjach świątecznych
- przygotowanie do wewnętrznych i zewnętrznych konkursów językowych
- rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się
- kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
- zachęcenie do poszukiwania informacji z różnych źródeł, np. prasa, Internet

Cele wychowawcze:
- wykształcenie w uczniu poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości językowe
- uwrażliwienie na różnice w kulturze, kształtowanie w uczniach pozytywnych postaw tolerancji i otwartości na inne narody
- uczenie się współpracy w parze, grupie i odpowiedzialności za wspólne zadania
- wdrażanie do samodzielności w uczeniu się oraz samokontroli
- kształtowanie umiejętności organizacji pracy

III. Treści programu

1. Poznawanie kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
- poznanie regionów GB - Anglii, Szkocji i Walii.
- poznanie regionów UK - Irlandii Północnej.
- monarchia (członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej)
- państwo i ludność Stanów Zjednoczonych, położenie geograficzne.
- poznanie kultury, zwyczajów i tradycji Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
- święta popularne w Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
- edukacja – system edukacji w Wielkiej Brytanii oraz w USA, rodzaje szkół, życie ucznia w szkole.
- jedzenie – potrawy kuchni brytyjskiej i amerykańskiej
- sport, dyscypliny, imprezy sportowe (sporty narodowe w GB i USA, znani sportowcy)
- ciekawostki.

2. Utrwalanie i rozszerzenie wiadomości gramatycznych.
- utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o czasach present simple i present continous (dodatkowe możliwości użycia czasów, kombinacje wymienionych czasów)
- utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o czasach past simple i past continous (dodatkowe możliwości użycia czasów, kombinacje wymienionych czasów)
- stopniowanie przymiotników (poszerzenie wiedzy o przymiotniki nieregularne)
- czasowniki modalne can, could, must, need
- utrwalenie konstrukcji have to, going to, will

3. Rozszerzenie słownictwa dotyczącego:
- domu, rodziny,
- szkoły, pracy
- zainteresowań,
- spędzania wolnego czasu, sportu
- świata przyrody (krajobraz kontynentów, warunki klimatyczne, kultura)

4. Przygotowanie uczniów i ich udział w konkursach języka angielskiego.
- ogólnopolski konkurs języka angielskiego "English High Flier" oraz „English Ace”
- dolnośląski konkurs języka angielskiego "English Master"
- konkursy wewnątrzszkolne


IV. Sposoby osiągania celów

Metody pracy
- projekty: „British holidays”, „American holidays”, „My family”, „Continents”
- drama
- praca z tekstem literackim (czasopisma, uproszczone lektury)
- gry i zabawy dydaktyczne ćwiczące umiejętności językowe
- oglądanie bajek, filmów dostosowanych poziomem do możliwości językowych i poznawczych dzieci szkoły podstawowej
- praca w pracowni informatycznej

Materiały i środki dydaktyczne
- pusy edukacyjne
- karty obrazkowe
- gry planszowe
- filmy video
- czasopisma językowe, uproszczone lektury
- nagrania audio
- plakaty, mapy
- słowniki, atlasy
- testy gramatyczno-leksykalne
- programy komputerowe


V. Oczekiwane efekty działań edukacyjnych

Po zrealizowaniu rocznego programu koła uczeń posiada utrwaloną wiedzę i umiejętności zdobyte na lekcjach, poszerzone o materiał dodatkowy. Uczeń:
- widzi potrzebę znajomości języka angielskiego
- umie się komunikować w języku angielskim w typowych sytuacjach życiowych
- sprawnie posługuje się konstrukcjami gramatycznymi
- posługuje się słownictwem z zakresu klas IV-V oraz wybiegającym poza program
- rozumie teksty czytane/słuchane na odpowiednim poziomie
- zna najważniejsze zwyczaje i tradycje wywodzące się z krajów angielskojęzycznych
- zna zasady korzystania ze słownika dwujęzycznego i umie je samodzielnie wykorzystać
- potrafi wykorzystywać swoje umiejętności językowe w praktyce np. stosuje metodę projektu i sam decyduje o temacie, technice wykonania
- stosuje proste strategie uczenia się słownictwa, gramatyki np. przygotowując się do pracy klasowej lub odpowiedzi ustnej


VI. Ewaluacja celów:

Ewaluacja odbywać się będzie przez:
- bieżącą obserwację widocznych dokonań edukacyjnych,
- osiągnięcia, sukcesy lub porażki podczas lekcji,
- wyniki uzyskane w konkursach językowych,
- prace wykonywane w czasie zajęć koła (gazetki, projekty),
- udział uczniów w imprezach językowych (np. przedstawieniach)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.