X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24978
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia
1 grudnia 2004r.
§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Formy realizacji

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• współpraca podczas uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Współpraca z kierownikiem szkolenia praktycznego.
5. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w pracach zespołu przedmiotów zawodowych.
2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencje szkoleniowe
• Warsztaty metodyczne dotyczące nauczania przedmiotów zawodowych.
4. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno-przedmiotowa.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
• Doposażenie pracowni specjalistycznych – pracownia hotelarska.

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internecie).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne.
• Realizowanie programu nauczania z przedmiotów zawodowych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.11.2006r.
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z organizacji pracy w hotelarstwie, zajęć praktycznych z hotelarstwa, obsługi ruchu turystycznego, specjalizacji: organizacja i obsługa kongresów i konferencji.
• Dopasowanie treści programów nauczania przedmiotów zawodowych do wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, scenariusze lekcji.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW.
• Publikacja scenariuszy lekcji, artykułów o tematyce hotelarskiej.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych .
2. Nawiązywanie współpracy z organizacjami działającymi na terenie miasta, powiatu i województwa.
3. Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce hotelarskiej i turystycznej.
4. Przygotowanie uczniów do egzaminów i konkursów pozaszkolnych.
5. Pełnienie funkcji opiekuna SKE, przygotowanie młodzieży do udziału w konkursach regionalnych i ogólnopolskich z zakresu wiedzy o UE, wykonywanie gazetek ściennych o tematyce unijnej.
6. Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi według zgłaszanego zapotrzebowania
(np. psycholog, policjant) .
7. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata, prowadzone w ramach przedmiotu i lekcji wychowawczych.
8. Realizacja programu profilaktycznego szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
• Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu
• Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Łowiczu
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu
9. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
10. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
11. Rozmowy z rodzicami w ramach zebrań otwartych dla rodziców, spotkań z wychowawcą.

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii informacyjnej – udział w kursach i szkoleniach.
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów, dyplomów.
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu ( nowości książkowe, czasopisma branżowe).
3. Aktywna praca nad samokształceniem.
4. Pedagogizacja rodziców - współpraca z rodzicami.

§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
2. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
4. Współpraca z pedagogiem, udział w zespole wychowawczym szkoły.
5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.