X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24697
Przesłano:

Bibułkarstwo - tradycja i radość tworzenia. Program autorski do zajęć kółka bibułkarskiego

Spis treści

WSTĘP
I UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU
II CELE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
IV METODY , ZASADY , FORMY PRACY
V TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
VI PRZYKŁADOWE TEMATY DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU
„BIBUŁKARSTWO TRADYCJA I RADOŚĆ TWORZENIA”
VII PLANOWANE EFEKTY
VIII OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
IX EWALUACJA
X WYKORZYSTYWANE PUBLIKACJE
XI ZAŁĄCZNIKI
Ankieta ucznia
Ankieta rodzica
Przykładowe plany pracy


Wstęp

Ważnym elementem edukacji jest zainteresowanie i kształtowanie u uczniów poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, sztuką, tradycją i zwyczajami. Szczególnie piękną gałęzią sztuki ludowej jest zdobnictwo bibułkowe, a przede wszystkim wyrób kwiatów. Ta gałąź twórczości była na wsi podstawową formą zdobienia wnętrz mieszkalnych. Bibułkowe kwiaty ubarwiały i rozweselały słabo oświetlone, niewielkie izby.x Bibułkarstwem zajmowały się raczej kobiety. Główną inspirację stanowiła przyroda, górskie kwiatki, maki, stokrotki, chabry, niezapominajki, dzwonki. Dlatego też kobiety, które zajmowały się wyrobem kwiatów z bibuły, bardzo często nazywano kwiaciarkami. Kwiaty dostarczały niezliczonych możliwości kompozycyjnych. W dzisiejszych czasach sztuka bibułkarstwa zachowała się dzięki artystkom ludowym, które chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Założeniem programu Bibułkarstwo to radość tworzenia jest przekazanie uczniom zasad tradycyjnego zdobnictwa bibułkowego, historii i tradycji bibułkarstwa w naszym regionie, doborze materiału i wykończeniu wyrobów, oraz organizacji warsztatu pracy. Ponadto ważną rolą programu jest uwrażliwianie młodego człowieka na piękno, rozwijanie jego potrzeby tworzenia, aktywnego kontaktu ze sztuką ludową i kształtowania estetyki własnego otoczenia. Tworząc prace, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość,
staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów
potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują
się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace. Promocja i odpowiednia prezentacja tych prac jest bardzo istotna, ponieważ: dowartościowuje autorów prac, mobilizuje
do twórczego działania i jest uwieńczeniem długiej pracy. Zajęcia bibułkarskie mają pobudzać kreatywność uczniów, odkrywać przyjemność tworzenia.
W obecnych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy zasypywani niejednokrotnie bezwartościowymi wytworami produkowanymi masowo w wielkich zakładach przemysłowych, pragniemy podjąć się tego zadania i kultywować tradycję sztuki ludowej swojego regionu. Stworzony własnoręcznie element dekoracyjny oprócz walorów estetycznych, może również stanowić istotny środek wychowania przez pracę.
Zadaniem programu jest podsuwanie dzieciom szeregu pomysłów, które zachęcą
do podejmowania samodzielnych działań, mogących wpłynąć na rozwijanie pomysłowości
i inicjatywy twórczej, oraz sprawiać radość z wytworów wykonywanych własnoręcznie.
Program przewidziany jest dla dzieci wieku szkolnym w formie zajęć pozalekcyjnych. Myślę, iż moja propozycja pracy z dziećmi okaże się wartościowa, a one same w dalszych etapach kształcenia będą twórcze i otwarte na świat, choć silnie związane z regionem.
Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich,
kto nie broni i nie rozwija tego co bliskie –
trudno uwierzyć, by był zdolny do tego,
co wielkie i najpiękniejsze w życiu i na świecie.
Ks. Prof. Janusz Stanisław Pasierb


I UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Adresat: Program koła skierowany jest do uczniów klas IV-VI.

Czas realizacji programu: Przedstawiona propozycja jest możliwa do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych, na jego realizację przeznaczono 1 godzinę czasu lekcyjnego tygodniowo ale może być łatwo zmodyfikowany do pracy w większym wymiarze godzin
w tygodniu.

Sposób realizacji programu: Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane przez nauczyciela, który może je dobierać w zależności
od możliwości dzieci, ich aktualnych zainteresowań i potrzeb.

Współpraca ze środowiskiem: Program zakłada, by do bibułkarskiej aktywności dzieci włączyć ich środowisko, a przede wszystkim rodziców. Powinni oni być świadomi tego, jakie możliwości kształtowania poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, sztuką, tradycją
i zwyczajami oraz nauki tworzenia ozdób bibułkowych ma ich dziecko.
II CELE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
1. Cele ogólne:

• Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym
środowiskiem i regionem.
• Rozbudzenie potrzeby kultywowania tradycji zdobniczych, odtworzenie i podtrzymywanie
tradycyjnych form folkloru i sztuki ludowej. Przekazanie młodemu pokoleniu tradycji
zdobnictwa bibułkowego, oraz pozyskanie dla tej tradycji nowych, młodych twórców.

2. Cele szczegółowe:

• Zapoznanie z historią i tradycją bibułkarstwa.
• Poznanie prac znanych twórców ludowych.
• Prezentacja podstawowych technik wykonywania kwiatów i ozdób z bibuły.
• Doskonalenie umiejętności poznawanych technik.
• Rozróżnianie materiałów i prawidłowe ich wykorzystanie.
• Wybór odpowiednich narzędzi i poprawne posługiwanie się nimi.
• Pobudzenie aktywności, pogłębienie zainteresowań.
• Rozwój artystycznych zdolności dzieci, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia.
• Rozbudzanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
• Wyrabianie cierpliwości poprzez czasochłonną i żmudną pracę;
• Wdrażanie do samodzielnego działania.
• Rozbudzanie chęci pokonywania trudności i wiary we własne możliwości.
• Skupienie uwagi na wykonywanej pracy.
• Staranne i estetyczne wykonywanie pracy.
• Podpatrywanie przyrody oraz wzorów ze zdjęć prac wykonanych z bibuły i krepiny.
• Nabycie umiejętności tworzenia kwiatów i ozdób z bibuły i krepiny.
• Tworzenie prac własnych.
• Wyciszenie i odpoczynek od zajęć szkolnych.
• Szacunek do pracy innych.
• Aktywne uczestnictwo w zajęciach i współpraca w grupie.


III PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Podstawą do osiągania zamierzonych przez nauczyciela celów jest tworzenie przyjaznego i inspirującego do pracy twórczej otoczenia ucznia, klimatu współpracy
i otwartości. Zapewnienia odpowiedniego miejsca do realizacji zadań np. stanowisko pracy,
materiały i narzędzia. Niezbędne jest zaangażowanie i celowa działalność twórcza ucznia. Zdobywając coraz szerszy zasób wiedzy i doświadczeń, uczeń zyska większą sprawność
i osiągnie pełniejszą swobodę twórczą. Działaniem nauczyciela powinno być pobudzanie
i wyzwalanie ukrytych zdolności oraz umiejętności dziecka, pobudzanie do kreatywności
i wyrażania indywidualności. Musi on zrobić to poprzez takie przygotowanie zajęć,
by ograniczyć swoją rolę do kierowania obserwacją, odkrywania przez nie otaczającej
je rzeczywistości i inspirowania do tworzenia prac własnych.
Program zachęca dzieci do działalności twórczej poprzez:
- Udział w cotygodniowych spotkaniach.
- Wykazanie swojego talentu i zaangażowania.
- Poznanie korzeni kulturowych naszego regionu oraz tradycji tworzenia ozdób z bibuły.
- Poznanie prac znanych twórców ludowych Żywiecczyzny.
- Możliwość wyrażania się w różnych technikach bibuł karskich.
- Możliwość ekspozycji wytworów plastycznych dzieci na jednej z tablic informacyjnych w szkole jako prezentacja dla uczniów i rodziców.
- Udział w konkursach bibuł karskich szkolnych i pozaszkolnych.
- Wykorzystanie przykładowych prac, ilustracji, albumów, fotografii, Internetu.

IV METODY , ZASADY , FORMY PRACY
a ) metody:
- słowna
- poglądowa
- praktycznego działania
b ) formy pracy:
- praca indywidualna
- praca grupowa
c ) zasady:
- indywidualizujące
- aktywnego i świadomego udziału
- systematyczności
- stopniowania trudności
- wykorzystywania możliwości ucznia

Do osiągnięcia celów niezbędne są materiały, pomoce i narzędzia:
Bibuła marszczona, krepina, taśma krepowa, druciki, patyczki, gałęzie, taśma papierowa, możliwe są też wszelkie inne materiały dekoracyjne, szczypce, cążki, igła, nóż, nożyczki, albumy, fotografie, instrukcje, Internet.
Przykładowe techniki do wykorzystania na zajęciach:
wycinanie, oklejanie, obwijanie, zwijanie, przędzenie, rozciąganie, ściskanie, rolowanie, cukierkowanie, marszczenie, plisowanie( bukrowanie).

V TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

ZADANIA

Elementy historii i tradycji bibułkarstwa. - Tradycje tworzenia ozdób z bibuły.
- Poznanie prac znanych twórców ludowych.
- Pobudzanie w uczniach dumy i satysfakcji, wskazując na korzenie kulturowe naszego regionu.
- Rozwijanie szacunku dla prostych ludzi za ich twórcze zaangażowanie i potrzeby estetyczne.

Wybór materiału - Rozróżnianie rodzajów i właściwości bibuły i możliwości zastosowania.
- Dobór kolorystyczny w ozdobach bibułkowych.
- Materiały: bibuła marszczona i krepina, taśma krepowa, druciki, patyczki, gałęzie, taśma papierowa.

Wybór narzędzi - Wybór odpowiednich narzędzi i poprawne
posługiwanie się nimi.
- Zasady BHP na zajęciach.
- Narzędzia: szczypce, cążki, igła, nóż, nożyczki.

Techniki wykonywania kwiatów i ozdób z bibuły i krepiny.

- Techniki : wycinanie, oklejanie, obwijanie, zwijanie, przędzenie (siulanie), rozciąganie, ściskanie, rolowanie, wygniatanie, formowanie, cukierkowanie, nacinanie, plisowanie, marszczenie, bukrowanie, łączenie.
- Ciągłe doskonalenie technik wcześniej poznanych.
- Formowanie kwiatów, pączków, listków, wykonanie przylistków, łodygi.
- Metody łączenia elementów składowych.
- Sposoby osadzania w doniczce, koszyczku, itp.

Poszukiwanie inspiracji.
- Umiejętne obserwowanie przyrody (kwiatów, liści, gałązek).
- Podpatrywanie wzorów ze zdjęć prac wykonanych z bibuły i krepiny.
- Właściwe odczytywanie instrukcji.
- Eksperymentowanie z własną pracą.
Tworzenie prac własnych. - Robienie pojedynczych kwiatów.
- Tworzenie bukietów, wiązanek, serc, wianuszków.
- Układanie kompozycji.
- Osadzanie w koszyczku, doniczce.
Tematy zadań związane są z zainteresowaniami i możliwościami dzieci. Przyswajanie wiadomości z historii i tradycji bibułkarstwa ma charakter zabawowy. Kolejność realizacji poszczególnych tematów zależy od decyzji prowadzącego.

VI PRZYKŁADOWE TEMATY DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU
„BIBUŁKARSTWO TRADYCJA I RADOŚĆ TWORZENIA”

Przed rozpoczęciem zajęcia prowadzonego po raz pierwszy podajemy instrukcję i pokazujemy, jak trzeba wykonywać poszczególne zadania. Przyglądamy się zdjęciom, obrazkom, instrukcjom. Wiadomości na temat tradycji tworzenia kwiatów i ozdób z bibuły oraz zapoznanie z pracami znanych twórców ludowych odbywa się podczas tworzenia prac. Nie przewiduje się osobnych wykładów teoretycznych.

TEMATYKA

Omówienie spraw organizacyjnych: zaprezentowanie prac; pokazanie narzędzi, którymi będziemy pracować przez cały rok; ustalenie terminu spotkań-przekazanie informacji, czego uczestnicy koła będą uczyli się na zajęciach.
Omówienie Zasad BHP na zajęciach.

Kwiaty lata - słoneczniki i dalie.
Sposoby wycinania i formowania kwiatów i listków słonecznika, oraz sposobu ich upinania.
Techniki: wycinanie, owijanie, przędzenie i zwijanie bibuły.
Malwy – piękne panie. Modelowanie kwiatków i liści malwy. Upinanie ich na gałązkach, patyczkach.
Techniki: wycinanie, owijanie, rozciąganie, ściskanie, rolowanie, wygniatanie, formowanie.
Astry i chryzantemy – kwiaty jesieni.
Tworzenie kolorowych astrów i chryzantem z nacinanej krepiny i bibuły.
Techniki: oklejanie, wycinanie, nacinanie.
Jesienne róże.

Sposoby wycinania i formowania płatków róży, oraz sposobu ich upinania. Techniki: rozciąganie, wycinanie, owijanie. Formowanie kwiatów, pączków, listków, wykonanie przylistków i łodygi. Dobór właściwej kolorystyki.

Gałązka jarzębiny Wykonanie owoców i liści jarzębiny.
Techniki: wycinanie, owijanie, przędzenie i zwijanie bibuły.
Upinanie listków i owoców na gałązce.
Bibułkowe ozdoby choinkowe. Wykonanie z bibuły i krepiny ozdób na choinkę: łańcuchy, bombki, aniołki. €życie różnych technik.
Choineczki z bibuły i krepiny. Wykonanie choinek techniką nacinania lub plisowania.
Gwiazda betlejemska.
Różne sposoby robienia gwiazdy betlejemskiej – z bibuły, krepiny i innych elementów zdobniczych. Użycie ich do dekorowania stroików na Boże Narodzenie.
Owoce śnieguliczki. Wykonanie owoców śnieguliczki z białej krepiny, tworzenie małych kuleczek i upinanie ich na gałązce.
Świerkowa gałązka z szyszkami.
Wykonanie szyszek techniką plisowania, efektowne upinanie ich na gałązkach świerkowych wykonanych z bibuły.
Stroiki na Boże Narodzenie.
Tworzenie kwiatów i ozdób z bibuły lub wykorzystanie tych wykonanych na wcześniejszych zajęciach.
Różne sposoby tworzenia stroików i upinania ozdób.
Kwiaty dla babci.
Przygotowanie drobnych kwiatuszków i upinanie ich w bukieciki.
Paprotka – różne odcienie zieleni.
Wykonanie liści paproci, składanie elementów (poszczególnych liści), mocowanie w doniczce lub innym pojemniku.
Techniki: wycinanie, nacinanie naklejanie, owijanie, marszczenie, modelowanie.
Walentynkowe różyczki.
Przygotowanie czerwonych różyczek techniką tradycyjną i techniką karbowania.

Walentynkowe serduszka.
Ozdabianie serduszek różyczkami z bibuły lub krepiny.
Przebiśniegi i krokusy.
Sposoby wycinania i formowania kwiatów i listków przebiśniegów i krokusów, oraz sposobu ich upinania w bukiety, w koszyczku lub doniczce.

Bukiet kaczeńców
Przygotowanie kwiatów kaczeńców techniką zakładkową.

Kwiaty w koszyczku Poznanie sposobów upinania kwiatów
w koszyczkach. Można użyć kwiatki przygotowane
na wcześniejszych zajęciach.
Kwiaty w doniczce Poznanie sposobów upinania kwiatów w doniczkach i innych pojemnikach. Można użyć kwiatki przygotowane na wcześniejszych zajęciach.
Kwiaty jabłoni, wiśni i forsycji.
Robienie kwiatków z bibuły lub krepiny metodą zakładkową. Sposoby upinania ich na gałązkach.

Wiosenne kwiatki: narcyzy i żonkile.

Sposoby wycinania i formowania kwiatów i listków żonkili i narcyzów, oraz sposobu ich upinania.
Techniki: wycinanie, owijanie, przędzenie i zwijanie bibuły.
Palmy wielkanocne.
Tworzenie różnymi technikami drobniutkich kwiatuszków do palmy wielkanocnej. Sposoby ich upinania tworząc palmę wielkanocną.

Wielkanocne stroiki Tworzenie wiosennych kwiatów – żonkile, krokusy, przebiśniegi. Sposoby wykorzystania kwiatów do dekoracji stroików na święta wielkanocne.
Różyczkowe kule.
Wykonanie różyczek z bibuły z brzegiem z plisy. Upinanie ich na styropianowej kuli.
Techniki: wycinanie, plisowanie, upinanie.
Bibułkowe laleczki.

Wykonanie laleczek ( elfów, aniołków, lalek) z bibuły i krepiny. Sposoby wykonania głowy, sukienki itd.
Kwiaty dla mamy – bukiety, bukieciki. Przygotowanie kwiatów różnymi technikami i tworzenie bukietów na Dzień Matki.

Drzewko szczęścia. Przygotowanie kwiatków fuksji.
Upinanie kwiatków tworząc drzewko szczęścia.
Techniki: wycinanie, owijanie, rozciąganie i zwijanie bibuły.
Polskie kwiaty: maki, chabry, stokrotki. Sposoby wycinania, formowania i wykonania kwiatów oraz sposoby ich upinania w wianki.
Techniki: wycinanie, owijanie, plisowanie, wygniatanie, marszczenie, zwijanie, rozciąganie.
Fantazyjne kwiatuszki.
Wykonanie fantazyjnych kwiatków, upinanie ich w bukiecik.
Techniki: wycinanie, oklejanie, obwijanie, zwijanie, rozciąganie, ściskanie, rolowanie, wygniatanie, nacinanie, plisowanie, marszczenie.
Pochwalmy się! Prezentacja prac wykonywanych w ciągu roku szkolnego.

VII PLANOWANE EFEKTY
Zajęcia z zakresu bibułkarstwa mają wykształcić ucznia świadomego swojej przynależności kulturowej, dążącego do upowszechniania sztuki ludowej i podtrzymywania tradycji. Mają uczulić na prostotę i piękno wyrażone w wytworach sztuki ludowej i zwyczajach Żywiecczyzny. Obudzić w uczniach poczucie dumy i satysfakcji, wskazując na korzenie kulturowe naszego regionu, rozwijać szacunek dla prostych ludzi za ich twórcze zaangażowanie i potrzeby estetyczne.
Ponadto ćwiczenia mają służyć poprawieniu sprawności manualnej uczestników koła, wyrobieniu poczucia estetyki, kreatywności i wiary we własne możliwości.
Radość, dumę z osiągnięć można wzmocnić poprzez organizację wystawy prac dzieci, aukcję uczniowskich wytworów, tworzenie albumów ze zdjęciami prac dzieci, kroniki bibułkarstwa, przygotowaniem konkursu.

VIII OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Ocenianie kształtujące występuje nieomal w każdej jednostce lekcyjnej. Nauczyciel powinien określić rezultat pracy poszczególnych uczniów i porównać go z postawionym wcześniej celem lub zadaniem. Każdy uczeń powinien uzyskać od prowadzącego informację, czy zrealizował zadanie, opanował określone umiejętności i w jakim stopniu.
Przewiduje się jednak stosowanie tylko oceny słownej w postaci zachęty, akceptacji, pochwały, podkreślania indywidualnych rozwiązań twórczych. Ocena jest czynnikiem bardzo silnie motywującym do wszelkich działań twórczych. Dzieci nabierają pewności siebie i wiary w to, że potrafią zrobić coś pięknego i ciekawego. Nie boją się i nie pracują w stresie.

Propozycje kontroli i oceny uczniów:
• obserwacja pracy uczniów na zajęciach
• rozmowy z uczniem
• konkursy
• ćwiczenia praktyczne

IX EWALUACJA
Ewaluacja programu następować będzie na bieżąco i na koniec roku szkolnego. Na jej podstawie będzie możliwe określenie, czy i w jakim stopniu zrealizowano zaplanowane działania, czy osiągnięto zamierzone cele, czy skuteczne są proponowane metody i formy pracy. Jak program odbierany był przez uczestników oraz co można w nim ulepszyć. Uzyskane wyniki będą analizowane i wykorzystywane do wprowadzenia zmian w programie pracy koła.
Narzędzia ewaluacji:
• obserwacja
• indywidualne rozmowy z uczniami i ich opinie
• analiza i ocena wytworów pracy uczniów
• wystawa prac
• ankieta oceniająca zajęcia na kółku bibułkarskim
• konkursy

X WYKORZYSTYWANE PUBLIKACJE

Publikacje przydatne w pracy nauczyciela bibułkarstwa:
- Anna Kunczyńską-Iracką Marianem Prokopkiem - Sztuka ludowa w Polsce - wydawnictwo, Arkady, Warszawa 1991r.
- Ewa Fryś-Pietraszkowa Zdobnictwo bibułkowe Żywiecczyzny , Kraków : Muzeum Narodowe, Żywiec, 1975 r.
- Wanda Telakowska Sztuka ludowa, w W kręgu chłopskiej kultury - inwencja ludowa we współczesnej wytwórczości, Nasza Księg., 1970
- Bojrakowska-Przeniosło Agnieszka – Kwiaty-bukiety z bibuły – Wydawnictwo RM
- Chevalier Marie – Kwiaty z krepiny – Wydawnictwo RM
- Chevalier Marie – Bukiety z krepiny – Wydawnictwo RM
- Podleśny Stanisława - Kwiaty z bibuły zszywane fastrygą, „Świetlica w szkole”02/2011
- Wetzel-Maesmanns Sigrid – Kwiaty z bibuły – KDC Klub dla Ciebie,
Warszawa 2006
- segregator ze zdjęciami prac wyszukanych w Internecie
- zdjęcia prac wykonanych przez uczestników koła zamieszczone w kronice bibułkarstwa

Przydatne strony internetowe:
- www.stranamasterov.ru - wyszukać w zakładce techniki bumaga gofrirowannaja
- http://www.liveinternet.ru/users/4726068/rubric/2901770/
- http://www.garnek.pl/forum/kwiaty-z-bibuly
- http://kwiaty-z-bibuły.pl
- www.kwiaty.realizacja.com
- http://www.TIPY.PL/Artykul_3581, Jak-zrobic-frezje-z-bibuly.html


XI ZAŁĄCZNIKI

ANKIETA UCZNIA

DRODZY UCZNIOWIE
Celem ankiety jest poznanie Waszej opinii na temat zajęć kółka bibułkarskiego.
Na podstawie Waszych odpowiedzi będzie można ocenić, czy spełniają Wasze oczekiwania. Zaznacz jak często podczas zajęć kółka bibułkarskiego pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania. Wybraną odpowiedź zaznacz znakiem X.

1. Uczestniczenie w zajęciach kółka bibułkarskiego sprawia mi przyjemność:
zawsze często czasami nigdy
2. Rozumiem i chętnie wykonuję ćwiczenia i prace zadane przez nauczyciela podczas zajęć kółka: zawsze często czasami nigdy
3. Jestem zadowolona/y z poziomu swoich prac oraz odnoszonych sukcesów:
zawsze często czasami nigdy
4. Poznane na zajęciach techniki tworzenia kwiatów i ozdób z bibuły były dla mnie interesującym doświadczeniem:
zawsze często czasami nigdy
5. Podczas zajęć uczę się nowych umiejętności i wiadomości, a więc rozwijam się:
zawsze często czasami nigdy
6. Chętnie pokazuję swoje prace wykonane na zajęciach rodzicom, rodzinie i znajomym:
zawsze często czasami nigdy
7. Ćwiczę swoje umiejętności i wykonuję prace w domu poza zajęciami szkolnymi:
zawsze często czasami nigdy
8. Napisz, co Ci się nie podobało na zajęciach? Dlaczego?
........................................

Dziękuję za dokładne wypełnienie ankiety.


ANKIETA RODZICA

Szanowni Państwo!
Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą nam ocenić na ile program spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby waszych dzieci.
Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia.

1. Dziecko chętnie uczęszcza na zajęcia kółka bibułkarskiego
zawsze często czasami nigdy
2. Dziecko pokazywało w domu prace wykonane na zajęciach kółka
zawsze często czasami nigdy
3. Dziecko chętnie wykonuje prace w domu poza zajęciami szkolnymi
zawsze często czasami nigdy
4. Dziecko przeżywało w domu swoje sukcesy i porażki
zawsze często czasami nigdy
5. Czy angażują się Państwo chętnie w przygotowania dziecka do zajęć, konkursów
(np. zakup i pomoc w przygotowaniu potrzebnych materiałów, wsparcie duchowe i „kibicowanie” podczas wręczenia nagród konkursowych, rozmowy na temat odniesionych sukcesów i porażek)
tak raczej tak raczej nie nie
6. W Państwa ocenie uczestnictwo Waszego dziecka w zajęciach wpływa korzystnie na jego rozwój:
tak raczej tak raczej nie nie
7. Czy uważacie Państwo, że zajęcia kółka bibułkarskiego w prawidłowy sposób rozwijają uzdolnienia Waszego dziecka:
tak raczej tak raczej nie nie

Moje uwagi:........................................
........................................
Dziękuję za wypełnienie ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.