X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24695
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJE
(Tabela - dop. red.)

Czynności organizacyjne

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego. • Wstępna analiza własnych
Umiejętności.

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Sporządzenie planu rozwoju Zawodowego. Sierpień 2011 r.

Sierpień 2011 r.
Wrzesień 2011 r.
Wrzesień 20011r.

Autorefleksja.
Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• Założenie teczki „Awans zawodowy.”
• Gromadzenie dokumentacji.
• Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Wrzesień 2011 r.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Czerwiec 2014 r.
Czerwiec 2014 r.

Teczka „Awans zawodowy.”


Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły.
Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt.1

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
• Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych doskonaleniach zawodowych (rady szkoleniowe, warsztaty, kursy, konferencje).
• Współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych (kursy, ich obudowa, słowniki, lektury, nagrania audio, video, linki internetowe).
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języka angielskiego.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa.
Potwierdzenie.
Notatki własne.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki przedmiotu.
• Studiowanie literatury fachowej.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze). Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Wykaz literatury.

Wzbogacanie warsztatu pracy.
• Zbieranie i tworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego.
• Wzbogacanie zbiorów biblioteczki anglojęzycznej oraz zbiorów biblioteki szkolnej.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.
Wzbogacenie zbiorów.

Udział w programach i przedsięwzięciach podjętych
przez szkołę.
• Aktywny udział w realizacji podjętych zadań.
• Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych.
Cały okres stażu.
W trakcie stażu.
Notatki, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora.

Współpraca z wychowawcami klas.
• Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce bądź zachowania ucznia.
Cały okres stażu.

Przygotowanie i analiza ankiety o jakości mojej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.
• Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety.

• Uwzględnianie wniosków z ankiety w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
Po każdym roku.
Ankieta i analiza jej wyników.

Indywidualizacja nauczania.
• Praca z uczniem zdolnym w ramach przygotowania do konkursów oraz uczniem mającym problemy edukacyjne w ramach godzin wyrównawczych.
Cały okres stażu.
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
• Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Cały okres stażu.

Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich.
• Opracowanie regulaminów konkursów szkolnych.
• Przygotowanie uczniów.
• Przeprowadzenie konkursów. Rok szkolny 2011/2012
2012/2013
2013/2014
Regulamin, sprawozdania, potwierdzenia uczestnictwa.

Prowadzenie kółka bibułkarskiego
• Prowadzenie zajęć.
• Przygotowanie kwiatów z bibuły na różne okazje.
• Prowadzenie kroniki bibułkarstwa.
Cały okres stażu.
Fotografie przeprowadzonych zajęć i prac.
Kronika.

Organizacja i przeprowadzenie konkursu bibułkarskiego
• Opracowanie regulaminu konkursu.
• Pomoc uczniom w przygotowaniu prac na konkurs.
• Przeprowadzenie konkursów.
Rok szkolny 2011/2012
2012/2013
2013/2014
Regulamin, sprawozdania, potwierdzenia, zdjęcia prac konkursowych.


Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust. 2 pkt.2

Stosowanie technologii komputerowej w pracy z dziećmi.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej i wykorzystanie sprzętu komputerowego.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Scenariusze lekcji.
Scenariusze lekcji.
Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczne.
• Samodzielne tworzenie pomocy naukowych.
• Opracowanie sprawdzianów, testów, kartkówek dla uczniów.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy, planów wynikowych.
• Przygotowanie dyplomów dla uczniów za udział w konkursach.
• Korzystanie z encyklopedii i słowników multimedialnych.
• Tworzenie prezentacji w programie Power Point. Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
W trakcie stażu.
Cały okres stażu.
W trakcie stażu.
Przykładowe pomoce dydaktyczne.
Wzory wybranej dokumentacji opracowanych sprawdzianów, testów
Wzory dyplomów
Prezentacja na płycie CD

Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania.
• Wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem języków obcych.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
• Stworzenie strony internetowej ze swoimi materiałami dotyczącymi pracy pedagogicznej i ewentualnymi publikacjami.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Listopad 2011r.
Notatki własne
Notatki własne, wydruki
Wydruk i adres strony internetowej.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt. 3

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
• Zaproszenie nauczycieli na lekcje.
• Przygotowanie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, omówienie zajęć.
Jedna lekcja w każdym roku stażu.
Scenariusze lekcji.
Lista obecnych nauczycieli.

Opracowanie i włączenie do zbiorów szkolnej biblioteki własnych materiałów dydaktycznych celem udostępnienia ich innym nauczycielom.
• Opracowanie scenariuszy zajęć, testów i innych materiałów dydaktycznych .
Cały okres stażu
Potwierdzenie biblioteki.
Scenariusze zajęć, testy.

Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, scenariusze zajęć).
• Przygotowanie materiałów i ich publikacja na stronie internetowej.
Cały okres stażu.
Adres strony z zamieszczona publikacją.

Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli na radzie pedagogicznej.
• Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach samokształcenia Rady Pedagogicznej.
Marzec 2012 r.
Listopad 2013r.
Potwierdzenie Dyrektora, treść referatu.


Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
§ 8 ust. 2 pkt.4

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie programu pracy wyrównawczej z języka angielskiego.
• Opracowanie programu pracy wyrównawczej z języka angielskiego z uczniem z trudnościami edukacyjnymi i przedstawienie go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły.
II rok stażu.
Program wraz z akceptacją.

Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu nauczania na zajęciach bibuł karskich.
• Opracowanie programu.
• Realizacja programu podczas zajęć.
I rok stażu.
Program wraz z akceptacją.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§8 ust.2 pkt. 4c
Prowadzenie zajęć dodatkowych.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów zdolnych.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce.
W trakcie stażu.
Dzienniki zajęć dodatkowych.
Poznanie sytuacji środowiskowej
i rodzinnej uczniów.
• Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
• Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Notatki własne.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. • Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.
• Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami.
Systematycznie w okresie odbywania stażu. Notatki własne.
Kultywowanie tradycji regionu. • Zapoznanie uczniów z działalnością artystyczną społeczności lokalnej, folklorem, sztuką ludową.
• Zapoznanie uczniów z tradycją tworzenia ozdób z bibuły.
• przedstawienie zastosowania wyrobów bibułkowych w "dawnych czasach.” Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§8 ust.2 pkt. 4e

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym.
• Stosowanie się do zaleceń poradni.
• Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.

Współpraca z wydawnictwami. • Wdrożenie do samokształcenia i zdobywania informacji z różnych źródeł, umiejętność dokonywania wyboru i selekcji materiału.
• Przygotowanie wystawy dla uczniów na temat pomocy dydaktycznych do samodzielnego wykorzystania pt. ”Jak pomóc sobie w nauce języka angielskiego?”
• Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa.
• Pozyskiwanie pomocy
dydaktycznych.
Cały okres stażu.
III rok stażu.
Cały okres stażu.
Potwierdzenie Dyrektora.
Potwierdzenie udziału w warsztatach.

Współpraca z rodzicami.
• Konsultacje dla rodziców: udział w
dniach otwartych szkoły, informowanie rodziców o postępach ich dzieci.
Cały okres stażu.
Notatki własne.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust. 2 pkt. 5

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Ustalenie i zastosowanie środków
zaradczych.
• Podsumowanie i wnioski. W trakcie stażu.

Opis przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.