X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 245
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Projekt edukacyjny - "Wielki poeta małych słów", czyli o ks. Janie Twardowskim

„Piszę to co widzę niczego nie zmyślam”
Jan Twardowski

Projekt edukacyjny

Cele ogólne:

· Kształcenie umiejętności samodzielnego studiowania literatury i korzystania z różnych źródeł informacji.
· Gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie zdobytych informacji.
· Doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych materiałów.
· Rozwijanie własnych zainteresowań, samokształcenie.
· Wyrabianie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
· Kształcenie umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz godnego przyjmowania niepowodzeń i ich właściwej interpretacji.


Cele szczegółowe:
· Poznanie biografii ks. Jana Twardowskiego.
· Czytanie i analizowanie utworów poety.
· Kształcenie umiejętności interpretowaniu poezji i prozy (deklamowanie ).
· Podejmowanie działalności plastycznej.
· Wyrabianie umiejętności planowania własnej pracy.


Uczestnicy projektu:
· Uczniowie klas I – III Gimnazjum w Mońkach pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego, plastyki, wychowawców klas oraz bibliotekarzy.

Termin realizacji:
· kwiecień – maj 2006r.

Formy realizacji:
· zbiór materiałów w teczce ( biografia, utwory wybrane, itp.);
· gazetka klasowa;
· plakat reklamowy;
· album;
· konkurs wiedzy o życiu i twórczości poety;
· scenariusz wieczoru poetyckiego ( prezentacja wyników projektu);

Planowane efekty projektu:

1. Sporządzenie plakatu reklamowego .
2. Opracowanie dostępnej bibliografii tematycznej.
3. Poznanie biografii ks. Jana Twardowskiego oraz wybranych utworów poety.
4. Analiza wierszy i prozy na lekcjach języka polskiego ( opracowanie konspektów zajęć).
5. Wykonanie gazetek tematycznych w klasach.
6. Sporządzenie albumów na temat: „Wielki poeta małych słów”.
7. Plastyczna interpretacja wybranych wierszy (plakaty).
8. Przeprowadzenie konkursu na temat: „Życie i twórczość ks. Jana Twardowskiego”.
9. Opracowanie i publikacja scenariusza wieczoru poetyckiego oraz przygotowanie uroczystości z udziałem zaproszonych gości (prezentacja efektów projektu).


Harmonogram działań:

1. Zapoznanie z celami i zadaniami projektu. Zaprezentowanie założeń projektu na posiedzeniu zespołu oraz w klasach I –III gimnazjum.
Sporządzenie plakatu reklamowego.

2. Przedstawienie obowiązującej literatury tematycznej. Opracowanie i publikacja bibliografii tematycznej na stronie www gimnazjum oraz w bibliotece szkolnej.

3. Poznanie biografii ks. Jana Twardowskiego. Opracowanie kalendarium życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego (materiał dydaktyczny dla nauczycieli). Wykonanie gazetek tematycznych w klasach.

4. Poznanie wybranych utworów poety.
Opracowanie i przekazanie nauczycielom konspektów lekcji. Przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem przygotowanych materiałów.

5. Gromadzenie materiałów tematycznych, selekcjonowanie. Sporządzenie teczek tematycznych i opracowanie materiałów do albumów na temat:”Wielki poeta małych słów”.
Opracowanie kryteriów oceny albumów.Wykonanie albumów (indywidualnie lub zespołowo).

6. Interpretowanie utworów ks. Jana Twardowskiego. Przekład intersemiotyczny (prace plastyczne – wybór najlepszych)
Deklamowanie utworów (przygotowanie do wieczoru poetyckiego).

7. Sprawdzenie znajomości biografii poety oraz wybranych utworów.

Ogłoszenie konkursu pod hasłem:”Życie i twórczość ks. Jana Twardowskiego”.
Opracowanie regulaminu oraz zadań konkursowych.Przeprowadzenie eliminacji i wyłonienie zwycięzców.

8. Prezentacja wyników projektu.

Opracowanie scenariusza wieczoru poetyckiego.
Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości.Publikacja wypracowanych materiałów.

9. Ewaluacja projektu. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej, wnioskowanie.

Sporządzenie sprawozdania.


Załączniki:
· Bibliografia tematyczna


Bibliografia

1. Dzigański Artur: „Słownik poezji. Gimnazjum”, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.

2. „Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.

3. Grabowski Stanisław: „x. Jan Twardowski. Szkic o poecie”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1999.


4. Internet.

5. „Jestem bo Jesteś”. Z księdzem Janem Twardowskim rozmawia Helena Zaworska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

6. „O poetach i pisarzach inaczej”, Wydawnictwo „Korepetytor” M. Gałczyński, Płock.

7. Twardowski Jan : „Nie przyszedłem pana nawracać”, Wiersze 1945 – 1985, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1997.

8. Twardowski Jan : „Wiersze”, Wydawnictwo Łuk, Białystok 1996.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.