X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24411
Przesłano:
Dział: Języki obce

First Conditional (I Tryb Warunkowy) - zastosowanie i ćwiczenia. Scenariusz z języka angielskiego I klasa GIM (First Condiotional)

Scenariusz zajęć z języka angielskiego

I. Informacje ogólne

1. Oddział: klasa Ig
2. Prowadzący: mgr Katarzyna Wilczak-Michalak
3. Termin realizacji: 04.04.1014( 11:50-12:35) sala: 40a
4. Czas: 45 min.
4. Temat: First Conditional (I Tryb Warunkowy) – zastosowanie i ćwiczenia.
5. Cel ogólny lekcji – uczeń zna i stosuje konstrukcję gramatyczną Pierwszego Trybu Warunkowego.
Celem jest aby uczeń sam potrafił powiedzieć, że ta konstrukcja odnosi się do przyszłości; ukazuje skutki podejmowanych działań i decyzji oraz wiedział jakie elementy gramatyczne składają się na jej tworzenie.

6. Cele operacyjne:
a) wiadomości
- zna i posługuje się słownictwem w zakresie tematów z Podstawy Programowej: Życie Rodzinne i Towarzyskie, Kultura i Świat Przyrody które będą wykorzystywane podczas tworzenia przykładów i pracy własnej;
b) umiejętności
- rozumie zastosowanie nowej struktury gramatycznej i stara się ją zastosować w poprawny sposób ( na tym etapie wg wskazówek i pomocy nauczyciela);
- rozumie znaczenie słownictwa używanego na lekcji;
- rozumie ze słuchu proste, krótkie typowe komunikaty wydawane przez nauczyciela;
- przetwarza tekst ustnie - potrafi własnymi zdaniami (w j. polskim; możliwe, że częściowo po angielsku) wytłumaczyć użycie nowej konstrukcji;
- uczeń stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne;
c) postawy
- chętnie uczestniczy we wszystkich zadaniach;
- wie jak zachować się podczas zajęć;
- właściwie współpracuje podczas pracy w parach;
- koryguje własne błędów;
7. Metody pracy:
a) ustne i pisemne;
8. Formy pracy
a) praca w grupie pod kierunkiem nauczyciela:
- burza mózgów;
- wspólne tworzenie notatki na tablicy;
- krótkie zadania w parach;
b) praca samodzielna:
- zadania z podręcznika i na osobnej karcie pracy;
9. Środki i pomoce dydaktyczne:
- podręcznik Voices 2, Unit 7, str. 93; ćwiczenia str.69 i 111;
- samodzielne zrobione pomoce;
- dodatkowe kart pracy;
-tablica
II. Przebieg lekcji
1. Etapy lekcji:
a) moment organizacyjny: przywitanie uczniów, sprawdzenie obecności – czas 2min.;
b) zapis tematu: First Conditional – I Tryb Warynkowy.
c) rozgrzewka: Krótkie przypomnienie poprzedniej lekcji;
d) Główna część lekcji
- uczniowie na podstawie przykładów podawanych przez nauczyciela starają się zdefiniować użycie First Conditional i jego budowę;
- nauczyciel przy pomocy uczniów tworzy na tablicy notatkę, którą grupa przepisuje
do zeszytów;
- w parach uczniowie wykonują zadanie – w kopertach otrzymują pocięte zdania i składają
je w logiczną całość; po wykonaniu każda para czyta jedno zdanie;
- uczniowie wykonują zadania z podręcznika 2,3,4/93 oraz na osobnej karcie pracy;
- zadanie domowe z ćwiczeń str.69 i 111 – może to ulec modyfikacji w trakcie lekcji; w zależności od tempa pracy część zadań może być zrobiona podczas lekcji.
e) zakończenie lekcji: podsumowanie celów ’Co wam dała lekcja?’’Co dzięki tej konstrukcji możecie wyrazić?’; ocena uczniów; ocena będzie także na bieżąco; pożegnanie z uczniami;

ROZSYPANKA -(do pocięcia i włożenia do kopert)
If you eat too much fast food and sweets, you will have get fat very quickly.
If you turn on the light when you leave the room, you will save energy and help the environment.
If Henry doesn’t study hard, he won’t pass his exams.
If you are hot, I will open the window.
If I go to Paris, I will bring you back a souvenir.
If people recycle rubbish, They will have much more cleaner Earth.
If I get a gut result from my English test, My lovely teacher will satisfied.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.