X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24392
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego mgr Agnieszki Miłek ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Agnieszki Miłek
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. września 2011r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. maja 2014 r.
Opiekun stażu: mgr Mariola Kramarczyk
Nauczany przedmiot: koło instrumentalno-wokalne
Miejsce realizacji stażu: Młodzieżowy Dom Kultury
Im. Władysława Broniewskiego w Świętochłowicach


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Udział w pracach różnych organów placówki (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Rada Młodzieżowa)
- aktywny udział i sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej; według harmonogramu; protokoły, listy obecności;
- rozmowy i współpraca z Dyrektorem (przeprowadzanie imprez w jego obecności, hospitacje);
- na bieżąco, według terminarza imprez i hospitacji; terminarz hospitacji;
- współpraca z innymi nauczycielami, z Radą Rodziców i z Radą Młodzieżową przy przygotowywaniu rożnych imprez; według potrzeb;
- rozmowy z młodzieżą na ważne dla nich tematy
- według potrzeb; nagrania dvd z prowadzonych wspólnie z młodzieżą imprez, scenariusze imprez.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- zapoznanie z:
a) Kartą Nauczyciela z dnia 26. stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
b) rozporządzeniem MEN z dnia 1. grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2004 r.
Nr 260, poz. 2593), wraz z późn. Zmianami z dn. 14.11.2007r. i 24.11.2010r.;
- lektura publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego; wrzesień 2011r.; na bieżąco; wniosek o rozpoczęcie stażu,plan rozwoju zawodowego, kserokopie, wydruki, lub notatki.
3. Współpraca z opiekunem stażu.
- zawarcie kontraktu i ustalenie przejrzystych zasad współpracy; wrzesień 2011r.; kontrakt;
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju i okresowych sprawozdań z jego realizacji;
- na bieżąco, na koniec każdego semestru; plan rozwoju, okresowe sprawozdania;
- systematyczne omawianie realizacji planu z opiekunem stażu; raz na dwa miesiące; harmonogram spotkań z opiekunem stażu
- przeprowadzanie imprez w obecności opiekuna stażu ( konsultacje i omówienie scenariusza imprezy oraz jej przebiegu; wdrażanie zdobytych uwag w przygotowanie kolejnych imprez); na bieżąco; scenariusze, nagrania dvd z koncertów, sprawozdania semestralne z pracy koła;
- opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; maj 2014r.; sprawozdanie z realizacji planu.
4. Poznanie i prawidłowe prowadzenie dokumentów dotyczących organizacji pracy w placówce oraz dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi.
- analiza dokumentacji placówki:
a) statut placówki
b) regulaminy
c) program wychowawczy i profilaktyczny
d) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; wrzesień, październik 2011r.; notatki lub kserokopie przyswojonych dokumentów;
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników; na bieżąco; prawidłowo prowadzony dziennik lekcyjny;
- konstruowanie planów pracy koła, sprawozdań i innych dokumentów nauczania; na bieżąco; prawidłowo skonstruowane pozostałe dokumenty.
5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych:
a) ilustracje
b) zestawy ćwiczeń
c) spis utworów dla poszczególnych grup wiekowych
d) testy z teorii muzyki
e) teksty piosenek
f) materiały nutowe potrzebne do nauki gry na skrzypcach
g) aranżacje wybranych utworów na zespół smyczkowy lub instrumentalno-wokalny; na bieżąco; materiały dydaktyczne
- tworzenie bazy podkładów muzycznych; na bieżąco; spis podkładów muzycznych.
- opracowanie programów pracy koła na poszczególne lata; wrzesień 2011r., 2012r., 2013r.; programy pracy koła
- odpowiedni wystrój sali; na bieżąco; zdjęcia
- dostosowywanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb moich uczniów; według potrzeb, na bieżąco; teczka z utworami skrzypcowymi pisanymi na życzenie ucznia, zestawy ćwiczeń, notatki metodyczne.
6. Samodzielne lub przez aktywny udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktycznych.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki
a) konferencje szkoleniowe
b) warsztaty muzyczne, teatralne
c) kursy metodyczne; według ofert; zaświadczenia
- aktywny udział we wszystkich dostępnych formach doskonalenia zawodowego (np.: działalność
w zespole wokalnym „Przyjaciele”); na bieżąco; nagrania CD, materiały z koncertów z zespołem (projekty plakatów, zdjęcia)
- samodzielne poszukiwanie metod aktywizacji nauczania (w fachowej literaturze, czasopismach i publikacjach zamieszczonych w Internecie) oraz ich wykorzystanie na zajęciach; na bieżąco; notatki metodyczne
7. Organizowanie, współorganizowanie i udział w imprezach i uroczystościach przeprowadzanych w placówce i poza nią.
- organizacja i współorganizacja:
a) koncertów tematycznych związanych z porami roku
b) koncertów okolicznościowych (m.in. na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dla rodziców, z okazji Walentynek itp.); na bieżąco, zdjęcia lub nagrania dvd, plakaty, scenariusze imprez.
- udział w imprezach organizowanych w MDK (np. Mikołaj, DEN) i poza nim (np. wigilia w CKŚ „Grota”, Dni Miasta Świętochłowice); według potrzeb; scenariusze imprez, sprawozdania z pracy koła.
8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
- udostępnienie innym nauczycielom planu rozwoju zawodowego, programu pracy koła lub scenariuszy imprez; według potrzeb; plan, programy, scenariusze udostępnione do wglądu;
- udostępnienie własnego planu rozwoju w Internecie; w czasie trwania stażu; link do strony WWW z zamieszczonym planem rozwoju;
- współpraca z innymi nauczycielami przy przygotowywaniu wspólnych imprez artystycznych (koło medialne, plastyczne i taneczne, chór młodzieżowy) oraz podczas pełnionych w czasie ferii dyżurów; według potrzeb; scenariusze imprez wraz z przydziałem odpowiedzialności dla poszczególnych nauczycieli; wpisy w zeszycie dyżurów feryjnych;
- zapoznanie z programem pracy koła zainteresowanych tym rodziców; według potrzeb
- pedagogizacja rodziców w zakresie nauki gry na skrzypcach (w celu wsparcia ucznia w ćwiczeniach domowych); według potrzeb, potwierdzenie rodziców;
- dzielenie się doświadczeniami w bezpośrednich rozmowach; według potrzeb
9.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- gromadzenie dokumentacji:
a) świadectw
b) zaświadczeń
c) certyfikatów uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych
d) programów
e) scenariuszy
f) zdjęć, nagrań, plakatów, zaproszeń; na bieżąco; świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, programy, scenariusze imprez, zdjęcia, nagrania z organizowanych imprez, plakaty itp.


§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Diagnozowanie potrzeb i zainteresowań oraz wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
u poszczególnych uczniów. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- rozmowy z uczniami, obserwacja własna; według potrzeb; notatki;
- przeprowadzenie odpowiedniej ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań uczniów; na koniec każdego roku szkolnego; analiza ankiet, wnioski
- poświęcanie większej uwagi i dodatkowego czasu uczniom mającym trudności w nauce (pomoc w ramach konsultacji, zajęcia dodatkowe); według potrzeb, na bieżąco; ankiety, nagrania dvd z imprez (na których można zauważyć postęp w rozwoju talentu zarówno u uczniów mniej jak i bardziej uzdolnionych);
- przygotowanie uczniów zdolnych do konkursów i występów poza placówką (zajęcia dodatkowe); według ofert, na bieżąco; karty zajęć terenowych, dyplomy uczestnictwa
- w odpowiedzi na zapotrzebowanie wśród uczniów prowadzenie dodatkowych zajęć z teorii muzyki i kształcenia słuchu (dla chętnych, a zwłaszcza dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych
do szkoły muzycznej); według potrzeb, na bieżąco; plan zajęć, testy z teorii muzyki, scenariusze i pomoce dydaktyczne
2. Zapoznanie się z problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- rozmowy z uczniami, obserwacja własna; na bieżąco; notatki
- udział w dostępnych szkoleniach poświęconych problemom:
a) uzależnień,
b) zagrożeń związanych z komputerami i Internetem,
c) Praw Dziecka; według ofert; zaświadczenia, certyfikaty
- przygotowanie tematycznych imprez dotyczących współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zaangażowanie uczniów w ich organizację; według potrzeb; scenariusze imprez
3. Zdobywanie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów. Współpraca z rodzicami.
- rozmowy z uczniami; obserwacja własna; na bieżąco; notatki
- zajęcia okolicznościowe (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka itp.); na bieżąco; zapisy tematyki zajęć w dzienniku
- współpraca nad przygotowaniem imprez w placówce MDK z uczniami i ich rodzicami (konferansjerka, scenariusze spektakli, dekoracja, poczęstunek, stroje, nagrywanie imprezy, fotorelacje); na bieżąco; nagrania dvd, lub fotorelacje, plakaty z imprez;
- indywidualne rozmowy z rodzicami przy okazji odbierania uczniów z zajęć oraz po ww. imprezach (poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków); według potrzeb, na bieżąco
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- udział z programem artystycznym w Wigilii dla osób starszych i samotnych organizowanej w CKŚ „Grota” w Świętochłowicach-Lipinach; według potrzeb,
- współpraca z OPS w Świętochłowicach przy organizacji Mikołaja 2011; scenariusze imprez;
- współpraca z Urzędem Miasta Świętochłowice poprzez występy artystyczne w ogólnomiejskich imprezach ( np. Miejskie obchody DEN, Dni Miasta Świętochłowice itp.) karty wycieczek lub arkusze zajęć terenowych; scenariusze imprez;


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela.
- poznanie nowych programów muzycznych umożliwiających odpowiednie przygotowanie
i odtworzenie podkładów do utworów wokalnych; według potrzeb; baza podkładów
- pogłębianie znajomości dotychczas stosowanych programów komputerowych:
a) Office
b) Word
c) Sibelius
d) Corel; na bieżąco; materiały tekstowe, nutowe i graficzne.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela.
- wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z awansem zawodowym:
a) śledzenie informacji dotyczących prawa oświatowego i awansu zawodowego w serwisach internetowych MEN i CODN
b) przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela; na bieżąco; adresy stron www, notatki lub wydruk publikacji; dokumentacja
- wykorzystanie Internetu do samodoskonalenia i zdobywania informacji oraz materiałów dydaktycznych:
a) wyszukiwanie ofert form doskonalenia zawodowego na stronach www.
b) korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki śpiewu i gry na skrzypcach, psychologii, pedagogiki;
c) wyszukiwanie w Internecie różnych interpretacji utworów muzycznych w celu późniejszego wykorzystania ich jako środek dydaktyczny;
d) wyszukiwanie w Internecie zdjęć do prezentacji i podkładów instrumentalnych oraz ich zakup w sklepach internetowych; według potrzeb, na bieżąco; lista folderów z materiałami dydaktycznymi do konkretnych piosenek (tekst, podkład, nagrania interpretacji różnych artystów),adresy stron www, notatki lub wydruk publikacji;
- wykorzystanie komputera do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych:
a) odtwarzanie utworów muzycznych i podkładów w czasie zajęć i imprez;
b) odtwarzanie nagrań z koncertów w celu umożliwienia uczniom dokonania autorefleksji;
c) prezentacja przygotowanych slajdów w czasie imprez; w czasie wybranych koncertów
d) opracowywanie przy użyciu technik komputerowych zestawów ćwiczeń wokalnych, utworów w zapisie nutowym, scenariuszy imprez, materiałów dydaktycznych, zdjęć do prezentacji, podkładów w odpowiednich tonacjach i właściwej kolejności, plakatów imprez, dyplomów, zaproszeń; według potrzeb; prezentacje multimedialne (wydruk slajdów), baza podkładów; lista folderów z materiałami dydaktycznymi do nauki konkretnych piosenek oraz z materiałami wykorzystanymi przy organizacji imprez, nagrania z koncertów, zestawy ćwiczeń, nuty, scenariusze imprez, materiały dydaktyczne, plakaty, dyplomy, zaproszenia
- komunikacja za pomocą Internetu z innymi nauczycielami, uczniami i ich rodzicami:
a) przesyłanie prac, materiałów dydaktycznych i dokumentów drogą mailową; na bieżąco
- dokumentowanie efektów własnej pracy i ich archiwizacja przy pomocy plików komputerowych; na bieżąco; foldery ze scenariuszami imprez i z nagraniami poszczególnych koncertów
3. Publikacje w Internecie
- publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie www; w czasie trwania stażu; link do strony www z zamieszczonym planem rozwoju


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i metodyki oraz ogólnych problemów oświatowych
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych; według ofert; zaświadczenia
- studiowanie literatury, czasopism i publikacji fachowych (zbiory biblioteki pedagogicznej, publikacje w Internecie) oraz prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji; na bieżąco; notatki lub kserokopie przyswojonych materiałów, bibliografia;
- rozmowy z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami; na bieżąco, według potrzeb; harmonogram spotkań i poruszana tematyka
2. Wdrażanie zdobytej wiedzy.
- do pracy z uczniami:
a) rozwiązywanie problemów, konfliktów, oraz integrowanie grupy
b) stosowanie atrakcyjnych dla uczniów i zarazem skutecznych metod nauczania
c) lepsze zrozumienie zachowań i postaw uczniów w różnym wieku; według potrzeb, na bieżąco; ankieta
- do rozwijania własnych kompetencji pedagogicznych
a) kształtowanie umiejętności nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami
b) kształtowanie u siebie życzliwej, lecz konsekwentnej i mądrze wymagającej postawy; na bieżąco


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły*, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Poznawanie przepisów
i aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
- analiza dokumentacji:
a) Karta Nauczyciela wraz z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenia zmieniające to rozporządzenie z dn. 14.11.2007r. i 24.11.2010r.);
b) Ustawa o systemie oświaty; wrzesień, październik 2011r.; kserokopie, wydruki dokumentów lub notatki zrobione na ich podstawie.
- lektura prasy oświatowej i publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego; na bieżąco
- gromadzenie w podręcznej bibliotece aktów prawnych obowiązujących w placówce (lub notatek skonstruowanych na ich podstawie); na bieżąco; biblioteczka
- rozmowy z opiekunem stażu; na bieżąco; harmonogram spotkań wraz z poruszaną tematyką
2. Zapoznanie się z dokumentacją placówki oraz umiejętne stosowanie tej wiedzy w pracy nauczyciela.
- analiza dokumentów dotyczących organizacji pracy w placówce:
a) statut, program wychowawczy i profilaktyczny, regulaminy, plany pracy koła itp.
b) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy; według potrzeb, na bieżąco; notatki lub kserokopie
- prawidłowe dokumentowanie własnej pracy dydaktycznej:
a) napisanie planów pracy koła; IX. 2011r., 2012r., 2013r.; plany pracy koła
b) skonstruowanie sprawozdań z pracy koła w poszczególnych semestrach; koniec każdego semestru; sprawozdania
c) prowadzenie dziennika; na bieżąco; dzienniki
3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
- analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka oraz stosowanie tych praw we własnej pracy
dydaktyczno-wychowawczej; na bieżąco; kserokopie, wydruki dokumentów, lub notatki zrobione na ich podstawie.
4. Poznawanie regulaminów wycieczek i przepisów BHP.
- kurs kierowników wycieczek i zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa podczas wycieczek z grupą uczniów; marzec 2012r.; zaświadczenie;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.