X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2432
Przesłano:
Dział: Artykuły

Środowisko lokalne w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja regionalna, cele, zadania, z uwzględnieniem postępującej integracji europejskiej. Edukacja ekologiczna.

Istota regionalizmu szkolnego polega na w miarę wszechstronnym przybliżeniu uczniom, stosownie do ich możliwości percepcyjnych, wiedzy o określonej części naszego kraju (regionu), z wykorzystaniem różnych źródeł i zastosowaniem różnych metod.

Edukacja regionalna
Jest to edukacja, której istota jest powrót do domu, do źródeł życia każdego człowieka, do źródeł jego etyki i jego języka, do świata życia, a więc do źródeł kultury etnicznej, regionalnej, lokalnej, narodowej i ogólnoludzkiej. W tym sensie edukacja regionalna jest odwrotnością edukacji globalnej. Nie oznacza to jednak odrzucenia tej drugiej, sama edukacja regionalna jest jednak ukierunkowana na konkretną osobę człowieka, gdy tymczasem edukacja globalna ukierunkowana jest na świat. Nauczanie regionalne to nasycenie obowiązujących programów treściami związanymi z najbliższym otoczeniem, regionem, poprzez dodanie treści specyficznych dla regionu, wybór wartości i treści regionalnych o charakterze ogólnym w celu przekazania ich następnemu pokoleniu.

Regionalizm szkolny to:
Wszechstronne poznanie przez uczniów określonej części Polski (regionu szkolnego)
Działalność dzieci na rzecz własnego regionu poprzez prace o różnym charakterze
Wykorzystanie przez uczniów i nauczycieli wiedzy regionalnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Edukacja regionalna zakłada kształtowanie pozytywnej postawy wobec ludzi innych regionów, kultur czy wreszcie krajów. Udział w międzynarodowej wymianie wartości, w rozpoznawaniu, wartościowaniu
i przyswajaniu kultury innych narodów a także oferowanie naszej kultury innym kulturom jest uwarunkowane zachowaniem własnej tożsamości.
Postawa patriotyczna to wieloaspektowy i złożony związek, łączący człowieka z jego ojczyzną.
Zrozumienie wielu obrazów i przeżyć wyniesionych z dzieciństwa złoży się na kompleks wartości, których człowiek dorosły będzie strzegł.
Świadomość patriotyczna polega przede wszystkim na tym, że ziemia ojczysta jest traktowana nie tylko jako część środowiska przyrodniczego, lecz także jako teren życia i pracy narodu, na którym
rozwiązuje on swoje problemy egzystencjalne i moralne.
Edukacja regionalna ma na celu kształtowanie w uczniach własnej tożsamości regionalnej i autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.

Szczegółowymi celami edukacji regionalnej na poziomie elementarnym są:
Integracje dziecka ze środowiskiem i dziedzictwem kulturowym własnego miejsca zamieszkania;
Poznanie obiektów architektonicznych i przyrodniczych na terenie wsi, miasta, regionu;
Zdobywanie wiedzy dotyczącej sławnych ludzi związanych z wsią, miastem i jego okolicami, przeszłością miasta i okolicznych wsi, miejsc pamięci, zabytków oraz tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych, kultury i języka;
Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących na przestrzeni wieków;
Pozyskiwanie, gromadzenie i opisywanie pamiątek pochodzących z przeszłości;
Kształtowanie poczucia przynależności do określonej społeczności;
Kształtowanie postawy ekologicznej w relacjach z najbliższym środowiskiem;
Kształtowanie umiejętności współżycia z ludźmi;
Rozwijanie zachowań prospołecznych umożliwiających współpracę w grupie
Rozwijanie postawy szacunku i tolerancji wobec innych ludzi, kultur i języka;
» Tworzenie sytuacji umożliwiających integrację i współdziałanie dzieci z ludźmi dorosłymi: rodzicami i specjalistami różnych dziedzin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.