X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24307
Przesłano:

Indywidualny program rewalidacji

Program zajęć rewalidacji indywidualnej
dla ucznia klasy .........
........................................
imię i nazwisko ucznia
w roku szkolnym .............

Sporządzony na podstawie:
1. Zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
2. Diagnozy wstępnej i obserwacji dziecka przez nauczyciela

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Wstęp:
Uczeń z trudnościami w uczeniu się w nie potrafi przyswoić sobie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Otrzymuje słabe oceny, żyje w ciągłym poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, ma niskie poczucie własnej wartości, gdyż nie odnosi żadnych sukcesów.
Zajęcia terapii pedagogicznej przyczyniają się do usprawniania zaburzonych procesów percepcyjno- motorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Ponadto udział w zajęciach zapewnia uczniowi potrzebę osiągania sukcesu i wzmacnia jego poczucie własnej wartości.
Terapia pedagogiczna ma na celu usuwanie przyczyn i objawów trudności dziecka w uczeniu się. W efekcie terapii powinna nastąpić u ucznia zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.

Cele ogólne terapii:
rozwijanie mocnych i wspieranie słabych stron ucznia,
stymulowanie ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka,
poprawa komunikacji i relacji społecznych,
doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
praca nad poczuciem własnej wartości,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości,
wdrażanie do większej samodzielności,
motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.

Cele szczegółowe terapii:
Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego (rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych)
poprawa poziomu wiedzy i umiejętności ucznia oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych
ćwiczenia sprawności czytania i pisania
wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi
usprawnianie procesów pamięci i myślenia
kształtowanie odporności emocjonalnej na niepowodzenia
wzmacnianie w uczniu wiary we własne siły i możliwości
poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

Metody pracy:
Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. W terapii wykorzystane będą m.in. elementy kinezjologii edukacyjnej P.Denisona, techniki relaksacyjne, metody aktywizujące.
Dobór odpowiednich środków dydaktycznych ma na celu zachęcenie ucznia do aktywności i pracy nad pokonywaniem własnych trudności. Praca głównie opierać się będzie na programie edukacyjno-terapeutycznym „ORTOGRAFFITI. Czytam. Rozumiem. Piszę. Poziom II” wyd. Operon.
Bardzo ważna jest również serdeczna i przyjazna atmosfera, która ma wyzwolić w dziecku zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać aktywnemu uczestnictwu w zajęciach.

Założenia programowe:
1. Program jest przeznaczony dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, specyficznymi problemami w nauce czytania i pisania (zdiagnozowany w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)
2. Terapia rewalidacyjna opracowana została na 10 miesięcy (IX 2013r. – VI 2014r.),
3. Zajęcia rewalidacji trwają 60 minut i odbywają się raz w tygodniu ( w czwartki w godzinach: 13.45 – 14.45)
4. W terapii uczestniczy 1 uczeń.
5. Uczeń korzysta z serii ćwiczeń „ ORTOGRAFFITI” Mix dla klas V-VI, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji: „ Czytam, rozumiem, piszę”. Ponadto uczeń korzystać będzie z innych materiałów i pomocy dydaktycznych przygotowanych przez terapeutę.

Ewaluacja programu:
Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów ucznia podczas zajęć ( porównując ilość popełnianych błędów podczas wykonywania różnych ćwiczeń).

Ewaluacja dokonana będzie przez:
- test kontrolny sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni ortograficznej (oczekuje się mniejszej ilości błędów), porównanie wyników z wynikami testu przeprowadzonego na początku zajęć;
- rozmowy z nauczycielami na temat postępów ucznia we wszystkich zakresach;
- rozmowy z rodzicami uczniów na temat ich postępów w nauce.
Poziom osiągniętych przez dziecko umiejętności będzie odnotowywany w zeszycie obserwacji. Wstępna obserwacja i diagnoza nauczyciela wskaże celowość, trafność dobranych ćwiczeń, jak i osiąganych przez dziecko umiejętności. Końcowa ewaluacja podsumowująca wskaże dalszy zakres terapii dziecka.

Oczekiwane efekty:
- usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych;
- poprawa umiejętności ortograficznych;
- wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności;
- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji;
- w miarę poprawne czytanie ze zrozumieniem;
- swobodne posługiwanie się tabliczką mnożenia.

Współpraca z rodzicami:
informowanie, omawianie, uzgadnianie wspólnych działań
wskazywanie rodzicom bieżących potrzeb i trudności dziecka oraz drogi do sukcesu
stworzenie wspólnego pola oddziaływań terapeutycznych, pozytywnych dla terapii dziecka


Opracowanie:
mgr ........................Akceptacja rodziców:

Program rewalidacji mojego dziecka akceptuję i potwierdzam własnoręcznym podpisem.

...........................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.