X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24292
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o status zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
ZATRUDNIONEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR2 W
PUŁAWACH
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO


Mgr Joanna Ruchniewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
Data zakończenia stażu: 31.05.2014§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP/ ZADANIA/ SPOSOBY I FORMY REALIZACJI/ TERMIN REALIZACJI/ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1 Zapoznanie się z procedurami awansu
zawodowego a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniajacy rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – Karta Nauczyciela.
- Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. IX 2011
Cały okres stażu. Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
b) Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola oraz własnym rozwojem IX 2011
Plan rozwoju zawodowego
c) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu. Założenie teczki
d) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego IV 2014 Sprawozdanie pisemne
e) Przygotowanie dokumentacji do Kuratorium Oświaty. IV 2014 Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego
2 Analiza dokumentacji wewnątrz - przedszkolnej Analizowanie Statutu, Planu Pracy Przedszkola, programów, regulaminów, procedur obowiązujących w Miejskim Przedszkolu nr.2 Cały okres stażu. Plany.
Programy.
Regulaminy itd.
3 Sprawowanie dodatkowych funkcji w placówce. - protokolant Rad Pedagogicznych
- przekazywanie informacji pomiędzy dyrektorem a nauczycielami. Cały okres stażu. Plan nadzoru wewnętrznego.
Protokoły z Rad Pedagogicznych.
4 Podnoszenie własnych kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy. a) Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola. Cały okres stażu. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.
b) Systematyczne zapoznawanie się z literaturą i czasopismami pedagogicznymi. Cały okres stażu. Bibliografia
c) Uzupełnianie i wzbogacanie sali lekcyjnej oraz pomocy dydaktycznych:
- urządzenie sali lekcyjnej
- samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych, elementów dekoracyjnych. Cały okres stażu. Potwierdzenie dyrektora
5 Działalność w ramach WDN Przygotowanie i prowadzenie Rad Pedagogicznych Cały okres stażu. Protokoły z Rad Pedagogicznych.
6 Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczo-profilaktycznego dla przedszkola. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści. Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów. Wdrożenie do realizacji. IX 2011 Protokoł z posiedzenia Rady Pedagogicznej.
7 Promowanie pracy przedszkola we współpracy z rodzicami. a) Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości, stwarzanie warunków do współpartnerstwa: organizowanie uroczystości przedszkolnych np.: Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Matki, zakończenie roku szkolnego. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Scenariusze imprez.
b) Organizowanie cyklu spotkań w ramach programu ,,Bawimy ucząc – uczymy bawiąc”. Rok szkolny 2012-2013 Plan spotkań z rodzicami.
Ankiety.
c) Wdrożenie przedsięwzięcia głośnego czytania dzieciom. Włączenie się do ogólnopolskiej kampanii ,, Cała Polska Czyta Dzieciom”. Cały okres stażu. Plan spotkań z rodzicami.
Scenariusz przeprowadzenia akcji.
d) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. Cały okres stażu. Ankiety. Scenariusze zajęć.
e) Włączanie rodziców w organizację akcji ,,Książka dla szpitala”. Rok szkolny 2011-2012 Scenariusz przeprowadzenia akcji.
8 Promowanie pracy własnej a) Publikacja artykułów, zdjęć na stronie internetowej przedszkola. Cały okres stażu. Artykuły.
Zdjęcia.
b) Prowadzenie zajęć koleżeńskich. Cały okres stażu. Ankiety.
Scenariusze zajęć.
9 Czynny udział w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej przedszkola. Uczestnictwo w pracach zespołu problemowo-zadaniowego ds. ewaluacji wewnętrznej:
- współudział w opracowaniu planu i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej.
- opracowanie narzędzi do badań dla rodziców i pracowników przedszkola.
- analiza i podsumowanie wyników.
- redagowanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.
- udział w opracowaniu raportu.
- poszerzanie wiedzy na temat przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej placówki. Cały okres stażu. Plan.
Harmonogram.
Narzędzia badawcze.
Raport.
Notatki.
10 Współorganizowanie imprez okolicznościowych wg. kalendarza imprez: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, Dzień Matki, itp. Opracowanie scenariusza imprez, przygotowanie programu artystycznego z dziećmi. Pozyskiwanie rodziców do pomocy przy organizacji. Cały okres stażu.
Wg. planu imprez. Scenariusze imprez.
Zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt. 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1 Korzystanie z technologii komputerowej. Opracowanie różnorodnych dokumentów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej:
- opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych.
- opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych.
- projektowanie dyplomów i zaproszeń.
- przygotowanie pomocy do zajęć.
- przygotowanie materiałów do pedagogizacji rodziców. Cały okres stażu. Teczka awansu zawodowego.
Plany pracy.
Scenariusze.
Dyplomy.
Zaproszenia itp.
Teksty piosenek, wierszy, napisy.
Artykuły.
2 Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji. Korzystanie z internetowych stron i portali dla nauczycieli:
- Kuratorium Oświaty
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ośrodek Metodyczny
- Portale edukacyjne:
• www.publikacje.edu.pl
• www.nauczycieleprzdszkola.pl
• www.literka.pl
• www.profesor.pl
• www.awans.net Cały okres stażu. Konspekty.
Scenariusze.
3 Komunikowanie się przez Internet. a) Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną Cały okres stażu. Zaświadczenia.
b) Przesyłanie materiałów na portale edukacyjne oraz zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola. Cały okres stażu. Konspekty.
Scenariusze.
Potwierdzenie ze strony portalu edukacyjnego.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1 Praca na rzecz Rady Pedagogicznej a) Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej poprzez prowadzenie Rad Pedagogicznych. Cały okres stażu. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Potwierdzenie dyrektora.
Opracowane materiały szkoleniowe.
b) Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na warsztatach, kursach, szkoleniach podczas spotkań w ramach WDN. Cały okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.
2 Prowadzenie zajęc koleżeńskich dla nauczycieli i obserwacja prowadzonych przez nich zajęc. a) Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęc. Cały okres stażu. Scenariusze.
Potwierdzenie nauczycieli.
b) Obserwacja zajęc prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się doświadczeniem, analizowanie i wyciąganie wniosków na temat przeprowadzonych zajęc. Cały okres stażu. Notatki i wnioski z przeprowadzonych obserwacji.
3 Praca w zespołach problemowo-zadaniowych. - w celu opracowania procedury obserwacji i diagnozy,
- w celu opracowania systemu wzmocnień zachowań pozytywnych i eliminowania zachowań niepożądanych,
- ds. współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
- ds. ewaluacji,
- ds. programowych,
- ds. kontaktów ze środowiskiem lokalnym i promocji przedszkola,
- innych zespołach powoływanych w miarę potrzeb placówki. Cały okres stażu. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1 Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programów własnych. Zgromadzenie niezbędnych materiałów oraz merytoryczne opracowanie tresci programów. X 2011 Literatura, materiały.
2 Opracowanie i realizacja programu autorskiego ,,W magicznym świecie baśni”. Autorski program wychowawczo terapeutyczny. Zajęcia prowadzone z dziecmi 1 raz w tygodniu przez 30 minut. I-III 2012 Program ,,W magicznym świecie baśni”.
Ewaluacja programu.
3 Opracowanie i realizacja programu autorskiego plastyczno-konstrukcyjnego ,,Mały artysta”. Zajęcia prowadzone raz w miesiącu. Rok szkolny 2013 - 2014 Program ,,Mały artysta”.
Ewaluacja programu.
4 Opracowanie i realizacja programu autorskiego ,,Poznaję siebie i innych”. Zajęcia prowadzone raz w tygodniu. V 2013 Program ,,Poznaję siebie i innych”
Ewaluacja programu.
Potwierdzenie rodziców.
Ankiety.
5 Opracowanie i realizacja programu autorskiego adaptacji dziecka 3-letniego ,, Dziecko idzie do przedszkola”. Cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci i rodziców. Rok szkolny 2012 - 2013 Program ,,Dziecko idzie do przedszkola”.
Ewaluacja programu.
Potwierdzenie rodziców.
Ankiety.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktyczno wychowawczych lub opiekuńczych

1 Promowanie osiągnięc dzieci poza przedszkolem. Udział dzieci w konkursach organizowanych przez inne przedszkola oraz instytucje znajdujące się w mieście. Cały okres stażu. Dyplomy.
Zdjęcia.
2 Organizowanie spotkań integracyjnych z dziecmi z innych placówek. Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w imprezach, przedstawieniach, spotkaniach integracyjnych. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
3 Planowanie i organizowanie wycieczek. Odwiedzanie ciekawych miejsc. Rozwijanie zainteresowań dzieci. Stwarzanie okazji do ciekawego spędzania czasu. Cały okres stażu. Zaświadczenie dyrektora.
4 Prowadzenie współpracy z MDK. Prowadzenie cyklu literackiego 1 raz w tygodniu ,,Zaułek literacki”. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
Dyplomy.
5 Utrzymywanie kontaktu z wydawnictwem WSiP. Korzystanie z ofert wydawnictwa, uczestniczenie w warsztatach, konferencjach i seminariach. Korzystanie z zasobów internetowych Klubu Nauczyciela oraz pomocy i doradztwa przedstawicieli. Cały okres stażu. Zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. - wytypowanie dzieci do pracy z logopedą,
- wytypowanie dzieci do pracy z psychologiem,
- kierowanie dzieci do poradni na badania,
- konsultacje z rodzicami. Cały okres stażu. Zaświadczenia.
2 Współpraca z Policją. - spotkania organizowane przez policjantów w ramach ogólnopolskiej kampanii ,,Bezpieczna droga do przedszkola”,
- wycieczka na Komendę Policji,
- udział w konkursach. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Dyplomy.
Zaświadczenia.
3 Współpraca z Domem Chemika. Udział dzieci w prowadzonych konkursach, prelekcjach. Cały okres stażu. Dyplomy.
Zaświadczenia.
4 Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych. - udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
- wystawa prac dzieci w bibliotece. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Dyplomy.
Zaświadczenia.
5 Współpraca z Urzędem Miasta. Udział dzieci w prowadzonych konkursach, prelekcjach. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Dyplomy.
Zaświadczenia.
6 Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 4. Uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych, udział w lekcjach pokazowych, imprezach okolicznościowych. Cały okres stażu. Zdjęcia.
Dyplomy.
Zaświadczenia.
7 Włączanie się do akcji:
,,Pomóżmy razem”,
,,Sprzątanie świata”. Dogoterapia w przedszkolu.
Sprzątanie tereny wokół przedszkola i w parku. Cały okres stażu. Sprawozdanie.
Podziękowania.
Zdjęcia.


§ 8 Ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1 Obserwacja i analiza rozwoju dziecka. - diagnoza gotowości szkolnej, rozpoznawanie możliwości dzieci,
- obserwacja dzieci,
- realizowanie indywidualnych planów wspomagania rozwoju dziecka we współpracy z rodzicami,
- ewaluacja planów pracy indywidualnej. Cały okres stażu. Karty obserwacji.
Arkusz SGS i GE-5
Indywidualne plany wspomagania rozwoju dziecka.
2 Opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemu wychowawczego. Obserwowanie zachowań i rozwoju dzieci. Wybranie i opisanie dwóch przypadków. Cały okres stażu. Opis i analiza.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.