X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24281
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Koło, 01.09.2013 r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY


Imię nazwisko: Anna Jerwan

Nauczany przedmiot: język angielski

Szkoła: Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2013 r.

Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013 r.

Opiekun stażu: mgr Kinga Tomczyk


Cel główny podejmowanego stażu:

Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
I - STREFA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Rozporządzenie MENiS z 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259.
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego

09.2013 r.

- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego
- znajomość wymienionych aktów prawnych

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu
- umowa z opiekunem stażu określająca zasady współpracy w czasie odbywania stażu i pomocy ze strony opiekuna w realizacji planu rozwoju

09.2013 r.

- kontrakt
- wstępny harmonogram spotkań z opiekunem stażu

3. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującą w niej dokumentacją; tworzenie dokumentów szkolnych - analiza następujących dokumentów:
• Statut szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
- sporządzenie Przedmiotowego Systemu Oceniania oraz planów wynikowych
- dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników

09 - 10. 2013 r. - znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
- stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej
- przestrzeganie procedur związanych z procesem oceniania
- posiadanie
planu wynikowego i PSO
- prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym

4. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy - udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne
stosowanie zasad BHP
podczas codziennej
realizacji zajęć
praktycznych.

okres stażu

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
5. Uczestnictwo w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań - współpraca z innymi nauczycielami, opiekunami semestrów
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
okres stażu
- listy obecności na Radzie Pedagogicznej

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć
okres stażu
- teczka stażysty

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - autorefleksja
- autoanaliza
- opis realizacji planu rozwoju zawodowego

05. 2013 r.
- sprawozdanie z realizacji stażu


II - STREFA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Wstępna ocena własnych umiejętności - określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno – wychowawczej
- analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju + wnioski

09.2013 r.

- wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
- publikacja planu rozwoju zawodowego w internecie
okres stażu
- portale internetowe

3. Wykorzystanie komputera i internetu w pracy pedagogicznej - wykorzystanie komputera i internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowywania lekcji okres stażu - scenariusze lekcji

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, szkoleniach

okres stażu
- świadectwa uczestnictwa w warsztatach, kursach, szkoleniach

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy - tworzenie zestawów testów, konspektów
- gromadzenie materiałów dydaktycznych

okres stażu
- pomoce dydaktyczne

6. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań - konsultacje dla uczniów słabszych, bądź zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z języka angielskiego
- udział w przygotowaniach imprez szkolnych

okres stażu
- notatki z prowadzonych zajęć
- krótkie sprawozdania z imprez


III - STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obserwacja zajęć
- krótkie omówienie spostrzeżeń okres stażu - wnioski, notatki z obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariusza zajęć
- konsultacja z osobą hospitującą

okres stażu - konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu okres stażu przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera
- konspekt z tej lekcji

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych - gromadzenie dokumentacji
- analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków

okres stażu - scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy


IV - STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów - gromadzenie informacji o uczniach na podstawie obserwacji
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno -pedagogicznej

okres stażu

- wdrażanie wniosków do codziennej pracy

2. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena, wnioski na przyszłość
05. 2013 r. - teczka stażysty
- sprawozdanie z okresu stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.