X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24278
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego
nauczyciela mianowanego Elżbiety Lewandowskiej
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Czynności organizacyjne

Lp.
Zadania do realizacji
Sposoby realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1 Wstępna analiza własnych umiejętności Autorefleksja 2011 sierpień - wrzesień
Teczka osiągnięć zawodowych
2 Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym — jeśli będzie taka możliwość. Współpraca z innymi nauczycielami plastyki Udział w konferencjach metodycznych
konsultacje, rozmowy, obserwowanie lekcji otwartych prowadzonych przez metodyka lub nauczycieli plastyków. Okres stażu Potwierdzenie udziału,
scenariusze lekcji otwartych.
3 Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. 2011 wrzesień Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęciu stażu zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły. Plan rozwoju zawodowego.
4 Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego Okres stażu Zgromadzona dokumentacja.
5 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 2014 maj Sprawozdanie.
6 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Dokonanie ewaluacji dotychczasowych działań 2014 maj Wnioski do dalszej pracy.

Zadania wynikające z rozporządzenia:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”.

1 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń opracowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Okres stażu Świadectwa ukończenia,
materiały szkoleniowe.
2 Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Okres stażu Potwierdzenia udziału,
materiały ze szkoleń.
3 Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole, komisji zespołów nadzorujących egzaminy gimnazjalne, egzaminy szóstoklasistów,
udział w komisjach konkursowych. Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie,
protokoły z konkursów.
4 Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły Aktualizacja tablic szkolnych,
ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły,
wystrój szkoły z okazji świąt, malowanie korytarzy szkolnych Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie.
5 Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych Współpraca z nauczycielami odpowiedzialnymi za daną uroczystość szkolną,
wykonanie projektów
praca nad scenografią, montaż. Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
fotografie
6 Organizowanie i sprawowanie opieki nad pracownią plastyczno - techniczną Prace porządkowe w pracowni, gromadzenie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych,
kompletowanie biblioteczki (książki, czasopisma) z zakresu sztuki,wykonywanie gazetek tematycznych, zmiana wystroju sali. Okres stażu Wykaz zbioru książek i czasopism w biblioteczce,
fotografie,
wykonane pomoce dydaktyczne,
potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
7 Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności, rozwój jako pedagoga, artysty, człowieka otwartego na współczesne wydarzenia w szeroko pojętej sztuce i kulturze. Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli,
analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach. Udział w wystawach, wydarzeniach artystycznych. Na bieżąco Recenzje literatury, notatki,
wykaz przyswojonych pozycji.
8 Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych. Praca w zespołach odnośnie mierzenia jakości pracy szkoły oraz innych zespołach związanych z pracą szkoły. Okres stażu Protokoły z pracy zespołów,
opracowane materiały,
potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
9 Prowadzenie wolontariatu Prowadzenie społecznie zajęć koła plastycznego,
rozwijanie wrażliwości twórczej oraz możliwości uczniów w zakresie ich zainteresowań, zdolności plastycznych. Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
plan pracy kółka plastycznego.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1 Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej Śledzenie aktualności na portalach internetowych, korzystanie z zasobów Internetu, programów multimedialnych,
wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej szkoły, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Okres stażu Wydruki stron internetowych
2 Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy Wykorzystanie edytora tekstu, Power Pointa do wykonania pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych dla uczniów,wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych. Okres stażu Przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.
3 Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły. Okres stażu Teczka -Awans zawodowy.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć”.

1 Prowadzenie praktyk pedagogicznych dla studentów kierunków pedagogicznych ze specjalnościami plasyk, technik, historyk Przeprowadzenie praktyk, zapoznanie studentów z dokumentacją i funkcjonowaniem szkoły. Przeprowadzanie lekcji pokazowych, obserwacja zajęć studentów, pomoc i doradztwo związane z odbywanymi praktykami. Okres stażu Dokumentacja praktyk pedagogicznych.
2 Publikacja w Internecie Znalezienie portalu internetowego oraz opublikowanie w nim Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć. Okres stażu Opublikowane materiały.
3 Opracowanie materiałów dotyczących edukacji plastycznej i technicznej Opracowanie teczki z pracami plastycznymi uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi i technicznymi z opisem ich wykonania;
przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli Okres stażu Wykonana teczka „Techniki plastyczne i technika – wybrane działy”
potwierdzenie.
4 Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć Okres stażu Scenariusze , sprawozdania , zdjęcia
5 Przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla chętnych nauczycieli zdobienia przedmiotów techniką dekoupag’u, wykonania podobrazia i obrazu Organizacja warsztatów , przeprowadzenie warsztatów Rok szkolny 2012/2013 Program warsztatów, potwierdzenie , prezentacja multimedialna


§ 8 ust. 2 pkt. 4

Realizacja co najmniej 3 z następujących zadań:

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

1 Opracowanie programu zajęć wychowania komunikacyjnego w klasach I – III szkoły podstawowej Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań,
przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań. Okres stażu Zatwierdzony program
2 Opracowanie programu zajęć artysrycznych w gimnazjum Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań,
przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań. Okres stażu Zatwierdzony program
3 Opracowanie programu zajęć koła plastycznego. Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań,
przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań. Okres stażu Zatwierdzony program

§ 8 ust. 2 pkt. 4b
„Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy.”

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1 Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno -wychowawczych Organizowanie na terenie szkoły kiermaszy świątecznych, akcji charytatywnych,
organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z naszej dzielnicy, miasta-propagowanie kultury, sztuki naszego miasta, regionu. Prowadzenie Galerii szkolnej. Okres stażu Sprawozdania,
fotografie.
2 Organizowanie na terenie szkoły konkursów plastycznych dla uczniów lub współpraca z innymi nauczycielami w ich przeprowadzaniu. Opracowanie regulaminów konkursów,
powołanie komisji konkursowej,
wykonanie dyplomów,
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursów. Okres stażu Dokumentacja konkursowa i pokonkursowa.
3 Udział uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych. Zainteresowanie uczniów rozwijaniem swoich talentów, możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Wyszukiwanie propozycji od różnych instytucji dotyczących konkursów plastycznych,
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach, przeglądach
praca indywidualna z uczniem zdolnym. Okres stażu Podziękowania,
fotografie,
dyplomy.
4 Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi, GOK-iem, biblioteką ,muzeami Udział w imprezach środowiskowych , udział w konkursach artystycznych ,zajęcia w muzeum Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, scenariusze zajęć
5 Uczestniczenie wraz z uczniami w różnych formach kultury i sztuki. Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy, warsztaty plastyczne, plener malarski. Okres stażu Dokumentacja wycieczek,
fotografie,
zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4d
„Posługiwanie się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.”


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

1 Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bielsku Podlaskim Nawiązanie współpracy, spotkanie z policjantem nt. postępowania w sprawach nieletnich i współpracy placówek oświatowych z policją Okres stażu Potwierdzenie , sprawozdanie
2 Współpraca z Muzeum w Ratuszu w Bielsku Podlaskim Udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych organizowanych przez tę placówkę (prelekcje, wykłady, warsztaty literacko – plastyczne).
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach plastycznych, Przeglądach Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży organizowanych przez Muzeum. Okres stażu Potwierdzenie udziału,
fotografie,
dyplomy
informacje prasowe.
3 Współpraca z Samorządem Szkolnym. Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez szkolnych,
przygotowanie dekoracji. Okres stażu Potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego
4 Współpraca z kółkiem teatralnym, ekologicznym oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły i poza nią Pomoc w przygotowaniu i realizacji przedstawień teatralnych, przeprowadzaniu imprez szkolnych oraz pozaszkolnych Okres stażu Potwierdzenie opiekunów kołek szkolnych, fotografie, podziękowania różnych instytucji, organizacji.
5 Współpraca z biblioteką szkolną, gminną. Wystawy prac plastycznych uczniów naszej szkoły w bibliotece.
Pomoc w docieraniu do literatury fachowej podczas przygotowań uczniów do konkursów, przeglądów plastycznych. Wzbogacanie zasobów biblioteki poprzez darowizny w formie książek. Okres stażu Potwierdzenie kierowników bibliotek,
fotografie.
6 Współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozmowy w sprawie uczniów mających problemy w nauce, sprawiających problemy wychowawcze
wspólne rozmowy z uczniem. Okres stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego
7 Aktywna współpraca z organizacjami oraz instytucjami działającymi na rzecz społeczeństwa, oświaty i kultury.
Organizowanie imprez i spotkań, ich oprawa artystyczna, udział w konkursach przez nie organizowanych, akcje wspierające ich pracę w różnej formie. Okres stażu Potwierdzenia, podziękowania, fotografie.
8 Współpraca z Sanepidem i pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów, zdrowego odżywiania Prowadzenie zajęć profilaktycznych w zakresie higieny jamy ustnej , higieny osobistej, zdrowego odżywiania , konsultacje z pielęgniarką, organizowanie pokazów filmowych i pogadanek Okres stażu Potwierdzenia, wpisy w dzienniku


§ 8 ust. 2 pkt. 4f
„Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.”

1 Sukcesy uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych. Przygotowywanie uczniów do konkursów, przeglądów.
Umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły, w dokumentach biblioteki. Okres stażu Nagrody,
podziękowania,
wyróżnienia,
listy gratulacyjne,
fotografie.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Opis i analiza przypadku, praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Okres stażu
Opracowane opisy i analizy


Wyżej opracowany plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.Opracowała: Elżbieta Lewandowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.