X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24226
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego Barbary Zapert
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2011.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014.

Cele:
• realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola,
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi i podniesieniu jakości pracy przedszkola,
• zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy przedszkola, w przypadku nauczycieli, których mowa w art.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (§8 ust.2 pkt 1)

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

Formy realizacji:
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004.); (sierpień-wrzesień 2011);
- zaznajomienie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym dotyczącym Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty (okres stażu);
- opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola (okres stażu);
- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portal literka.pl itp.
(okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego,
- wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej

Formy realizacji:
- cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- zbiór opowiadań, bajek, nagrania piosenek i opowiadań.

3.Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola

Formy realizacji:
- analiza dokumentacji przedszkola: Statutu Przedszkola, regulaminu przedszkola, regulaminu Rady Rodziców, konwencje o prawach dziecka, rozporządzenie w sprawie BHP (wrzesień 2011);
Sposoby dokumentowania :
- uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.

4.Nawiązanie współpracy z dyrektorem przedszkola

Formy realizacji:
- rozmowa-uwzględnienie sugestii związanych ze specyfiką i potrzebami przedszkola (wrzesień 2011);
Sposoby dokumentowania:
- plan rozwoju zawodowego;

5. Systematyczne przetwarzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola

Formy realizacji:
- udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, konferencje, warsztaty metodyczne zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- zaświadczenia, świadectwa o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych

Formy realizacji:
- systematyczne studiowanie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki publicznej (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- dziennik wykorzystania literatury.

7. Współpraca z rodzicami

Formy realizacji:
- włączenie rodziców do prac na rzecz przedszkola, pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez
i uroczystości przedszkolnych (okres stażu);
Pedagogizacja rodziców:
- zamieszczanie artykułów na tablicy dla rodziców (okres stażu);
Sposoby dokumentowania
- scenariusze spotkań, potwierdzenia dyrektora.

8. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań

Formy realizacji:
- autorefleksje, analiza działań i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego, opis realizacji planu rozwoju zawodowego (maj 2014);
Sposoby dokumentowania
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

9. Pełnienie dodatkowej funkcji związanej z pracą w przedszkolu

Formy realizacji:
- przygotowywanie gazetek przedszkolnych związanych z aktualną porą roku lub imprezami okolicznościowymi odbywającymi się w przedszkolu. (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenia dyrektora, zdjęcia dekoracji.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§8 ust.2 pkt 2)

1. Komputerowe opracowanie dokumentów związanych z awansem zawodowym

Formy realizacji:
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie.

2. Korzystanie z Internetu w celu uzyskania potrzebnych informacji

Formy realizacji:
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu.
- pobieranie informacji oraz ciekawych materiałów z Internetu (m.in. korzystanie ze stron internetowych, ministerstwa oraz forum nauczycieli przedszkola).
Sposoby dokumentowania:
- wykaz stron internetowych.

3. Komunikowanie się przez Internet

Formy realizacji:
- założenie własnej skrzynki poczty elektronicznej (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- nazwa skrzynki.


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności
dla nauczycieli stażystów i dla nauczycieli kontraktowych (prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć (§8 ust.2 pkt 3)

1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej

Formy realizacji:
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag, materiałów szkoleniowych z odbytych szkoleń,
- przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań (scenariusze zajęć, gry dydaktyczne, artykuły ) poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola,
- udostępnienie innym nauczycielom własnego warsztatu pracy (okres stażu).
Sposoby dokumentowania:
- wpisy w księdze protokołów,
- opracowane materiały,
- potwierdzenie dyrektora.

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

Formy realizacji:
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
- hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów i kontraktowych (czas trwania stażu nauczycieli);
Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenie dyrekcji, konspekty zajęć.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§8 ust.2 pkt 4a)

1. Rozwijanie mowy, myślenia, twórczości i aktywności przedszkolaków poprzez kontakt
z literaturą

Formy realizacji:
- włączenie się do akcji “Cała Polska czyta dzieciom” (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- zbiór literatury dla dzieci, prace plastyczne dzieci na temat wysłuchanych bajek.

2. Rozwijanie zainteresowań dzieci przedstawieniami teatralnymi w przedszkolu

Formy realizacji:
- aktywny udział dzieci w przedstawieniach teatralnych (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- zbiór zdjęć dzieci uczestniczących w przedstawieniu,
- prace dzieci na temat obejrzanego przedstawienia.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§8 ust. 4 pkt 4c)

1. Organizowanie wycieczek miejscowych i wyjazdowych

Formy realizacji:
- opracowanie i realizacja planów wycieczek (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- karty wycieczek, zdjęcia.

2. Współpraca z rodzicami

Formy realizacji:
- spotkania z rodzicami, angażowanie rodziców do współpracy i pomocy przedszkolu (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- sprawozdania ze spotkań z rodzicami i ich oferowanej pomocy dla przedszkola.

3. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych

Formy realizacji:
- planowanie i przeprowadzenie uroczystości i imprez przedszkolnych;
Sposoby dokumentowania:
- sprawozdania z uroczystości i imprez przedszkolnych, zdjęcia.


Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§8 ust.2 pkt 4f)

1. Opublikowanie w portalu internetowym “Planu rozwoju zawodowego”

Formy realizacji:
- przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- publikacje na stronie Internetu.

2. Rozpoczęcie studiów podyplomowych

Formy realizacji:
- udział we wszystkich zajęciach proponowanych przez uczelnię (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- dyplom ukończenia studiów.

3. Udział w obozach sportowych organizowanych przez KS Milan Milanówek

Formy realizacji:
- pomoc nad opieką dzieci;
Sposoby dokumentowania:
- potwierdzenie trenera prowadzącego treningi piłkarskie,
- opublikowanie podziękowań na łamach czasopisma “Młody sportowiec”.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§8 ust.2 pkt 5)

1. Nawiązanie współpracy z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

Formy realizacji:
- opracowanie planu spotkań, przygotowanie wystawki prac dzieci;
Sposoby dokumentowania:
- zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.

2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego

Formy realizacji:
- opracowanie dwóch projektów rozwiązanie problemu edukacyjnego, wychowawczego (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- opis i analiza dwóch projektów.

3. Rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych zaistniałych w trakcie stażu

Formy realizacji:
- opracowanie projektu rozwiązania problemu (okres stażu);
Sposoby dokumentowania:
- opis i analiza przypadku.

4. Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji

Formy realizacji:
- organizowanie wycieczek klasowych, imprez przedszkolnych itp.
Sposoby dokumentowania:
- karty wycieczek, scenariusze imprez.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.