X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24186
Przesłano:

Raport ewaluacji wewnętrznej w oddziale przedszkolnym

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANUSZOWEJ

OBSZAR I

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.

WYMAGANIE
3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY
SPOŁECZNE
MAJ 2013
SPIS TREŚCI:
I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Cele ewaluacji wewnętrznej.
2. Zakres diagnozowania:
a) Obszar
b) Wymaganie
3. Pytania kluczowe.
4. Kryteria ewaluacji.
II. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją.
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji.
3. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych.
III. Prezentacja wyników ewaluacji.
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej z nauczycielem oddziału przedszkolnego.
2. Zbiorcze opracowanie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców.
3. Opracowanie wywiadu grupowego wśród dzieci 5 i 6-letnich z oddziału przedszkolnego.
4. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów szkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa.
IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe.
2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron.
3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju oddziału przedszkolnego.
4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu.
V. Załączniki ( wykaz zgromadzonych dokumentów, które zawierają informacje i wyniki badań wykorzystanych przy sporządzaniu raportu).


I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej

1. Cele ewaluacji wewnętrznej:
• Zebranie wszechstronnych informacji o organizacji warunków bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
• Zbadanie warunków tworzenia poczucia bezpieczeństwa w placówce.
• Zebranie informacji na temat bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i respektowania przez nie norm społecznych.
2. Zakres diagnozowania:
• Obszar: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola”. Wymaganie: 1.3. Respektowane są normy społeczne
3. Pytania kluczowe:
• Czy dzieci z oddziału przedszkolnego wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje?
• Czy respektują normy społeczne?
• W jaki sposób szkoła zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym?
• Jakie działania podejmuje oddział przedszkolny, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?
• Jak kształtuje się samopoczucie dziecka w oddziale przedszkolnym ?
• Jak rodzice oceniają bezpieczeństwo dziecka w oddziale przedszkolnym?
4. Kryteria ewaluacji:
• Zgodność z aktami prawnymi;
• Dostępność;
• Skuteczność;
• Zgodność z potrzebami środowiska.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

1. Wskazanie źródeł informacji, o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
• Losowo wybrane grupy dzieci;
• Losowo wybrani rodzice;
• Nauczyciele
• Pracownicy niepedagogiczni
2. Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
• Ankiety – rodzice, nauczyciele
• Wywiady- grupowy z nauczycielami, grupowy z rodzicami, grupowy z dziećmi, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, z dyrektorem
• Analizy dokumentów- Statut, dzienniki zajęć, kronika przedszkola, protokoły Rady Pedagogicznej, tablice, „gazetki ścienne”, strona WWW, podziękowania, potwierdzenia udziału, regulaminy wewnętrzne i procedury
• Karty obserwacji nauczyciela dotyczące sposobów eliminowania zachowań niepożądanych dzieci oraz wzmacniania pożądanych
• Karty obserwacja placówki
3. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
• Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej- do 23.10.2010
• Rozpracowanie metod badawczych- do 30.10.2010.
• Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- 01.11 -15.12.2010.
• Analiza zebranych informacji- 16.12.2010 – 30.12.2010
• Wyciąganie wniosków w postaci mocnych i słabych stron- 01.01.2011- 10.01.2011
• Określenie, ustalenie rekomendacji- 10.01.-15.05.2011
• Pisanie raportu- do 25.01.2011

III. Prezentacja wyników ewaluacji

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli
Uczestnicy ankiet: 8

1. Czy diagnozuje pani zachowania dzieci?2. Czy dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje?

3. Czy pani prowadzi ewaluację swojej pracy?

Wszyscy nauczyciele prowadzą ewaluację swojej pracy.


4. W jakich formach doskonalenia związanych z bezpieczeństwem brała pani udział?

5. Jakie formy pracy stosuje pani w realizacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem?


Opracowanie wywiadu grupowego z nauczycielami

1. W jaki sposób przedszkole reaguje na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci:
• Informowanie rodziców i ustalenie wspólnego frontu oddziaływania wychowawczego
• Odwoływanie się do zawartych umów, kontraktów
• Stosowanie systemu kar i nagród
• Tłumaczenia i rozmowy z dzieckiem
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
2. W jaki sposób przedszkole reaguje na inne zachowania niepożądane wychowawczo:
• Informowanie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka
• Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Odwoływanie się do zawartych kontraktów
3. W jaki sposób wzmacnia się pożądane zachowania dzieci:
• Nagrody w różnorodnych formach
• Przydzielanie różnych funkcji ulubionych przez dziecko

4. Jaki wpływ ma ewaluacja wewnętrzna na działanie przedszkola- opisać zmiany, które zostały wprowadzone:
• Udział w szkoleniach i konferencjach
• Opracowanie procedury postępowania z dzieckiem zagrażającym bezpieczeństwu innym dzieciom


Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców
Uczestnicy ankiet:49

1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu?

Siedmioro rodziców stwierdziło, że dziecko sygnalizowało o lęku, ale wynikał on raczej z problemów adaptacyjnych niż poczucia zagrożenia.

2. Z jakim miejscem lub sytuacja ( w przedszkolu) najczęściej wiązały się sygnały o poczuciu zagrożenia?
Pojawiło się zaledwie kilka pojedynczych odpowiedzi, które wiązały się z takimi sytuacjami: konflikty w grupie, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy (łączenie), zmiana wychowawczyni, agresja kolegi. Podane miejsce kojarzące się z niebezpieczeństwem to plac zabaw.

3. Czy pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowanie dzieci?
Nie wszyscy rodzice posiadają wiedzę na temat sposobów tworzenia relacji nauczyciel-dziecko, dziecko- nauczyciel w kontekście zachowania się dziecka.

4. Czy dzieci są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać?

Ponad połowa rodziców; 60% nie w pełni była zdecydowana, czy nauczyciele jasno przekazują dzieciom zasady postępowania.

Opracowanie zbiorcze wywiadu grupowego wśród rodziców
Uczestnicy wywiadu grupowego: 22

1. a) Czy przedszkole jest miejscem bezpiecznymi?

2. b) Co świadczy o jego bezpieczeństwie lub jego braku?
• W szatni jest stały dyżur pań woźnych, kontrolujących osoby wchodzące do przedszkola- 8,
• Dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej- 4,
• Budynek jest zamykany, teren przedszkola ogrodzony- 4,
• Dzieci chętnie chodzą do przedszkola, dobrze się tam czują-2
• Dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach
• Podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby- 1,
• Budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja- 1,
• Nowy plac zabaw jest bezpieczny- 1,
• Sale czyste, przestronne- 1,
• Jest wyznaczona droga ewakuacyjna- 1,

3. Czy dzieci sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa?
Wszyscy rodzice zgodnie stwierdzili, że dzieci nie sygnalizowały braku poczucia bezpieczeństwa.

4. Jeśli tak, to, z jakim miejscem lub sytuacją najczęściej wiązały te sygnały?
Nie było wskazań, gdyż rodzice nie stwierdzili, aby dzieci sygnalizowały brak poczucia bezpieczeństwa.

5. W jaki sposób wzmacnia się pożądane- zgodne z normami zachowania dzieci?
• Przykład dawany w rodzinie, w przedszkolu- 4,
• Rozmowy, tłumaczenia prowadzone przez rodziców oraz w przedszkolu w różnych sytuacjach mogących zagrażać dzieciom, np. plac zabaw, przejście przez jezdnię, nad wodą, dworzec kolejowy- 4,
• Nagrody i kary z uzasadnieniem, np. czerwone serduszka- 3,
• Konsekwencja, stanowczość, powtarzanie- 3
• Zabawy edukacyjne, integracyjne- 2,
• Czerpanie wzorów z książek dla dzieci- 2
• Dbanie o podstawowe potrzeby- 1,
• Wspieranie zainteresowań dzieci- 1,
• Stałą i wszechstronną edukację dzieci, motywowanie do rozwoju i zdobywania wiedzy- 1,
• Rozwijanie umiejętności społecznych i manualnych, przebywanie i praca w grupie- 1,


Opracowanie ankiety z pracownikami niepedagogicznymi
Uczestnicy: 5

1. Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie? Na czym opierają państwo swoja opinię- proszę podać kilka przykładów.

Wszyscy pracownicy stwierdzili, że dzieci czują się bezpiecznie.
Uzasadnienie:
• Sprzęty dostosowane do dzieci
• Dzieci są wydawane zgodnie z upoważnieniami
• Są dyżury w szatni w ciągu całego dnia
• Zapewniona opieka w każdym miejscu pobytu dzieci na terenie placówki
• Z obserwacji
• Z rozmów z dziećmi

2. Czy zna pani przepisy i regulaminy dotyczące bezpieczeństwa?
Wszyscy pracownicy stwierdzili, iż znają przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

3. W jaki stopniu są przestrzegane przepisy związane z bezpieczeństwem przez:
a) pracowników
W podanej skali 1 do 5 pracownicy stwierdzili, iż przepisy są przestrzegane na poziomie 4, 2 przez wszystkich pracowników.
b) dzieci
Są przestrzegane na poziomie 4, 6 w skali 1 do 5.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa
Jak wynika z analizy dokumentów regulujących zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, zostały one opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.VI. 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn.31.XII.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ze zmianami z sierpnia 2009r. Przedszkole posiada wewnętrzne regulaminy dotyczące bezpieczeństwa. Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego wśród pracowników jest wysoka i wynosi 100%. Jak wynika z analizy protokołów Rady Pedagogicznej zostały omówione i zatwierdzone regulaminy i procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek. Statut przedszkola dokładnie omawia sposób przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, określone są prawa i obowiązki dziecka.
Analiza kart obserwacji zajęć
Ilość kart: 4

1. Obserwacja reakcji nauczycieli na niepożądane zachowania:
• Nauczyciele reagują szybko
• Tłumaczą, odwołują się do ustalonych zasad
• Stosują różne kary( upomnienia, odsunięcie od ciekawej zabawy)
• Rozmawiają z rodzicami szukając rozwiązania problemu

2. W jaki sposób nauczyciel i woźne wzmacniają pożądane zachowania?
• Nagradzają zgodnie z ustalonym kontraktem
• Stosują pochwały na forum grupy, u dyrektora, do rodzica
• Wskazują na zachowania warte naśladowania

3. Czy są dzieci przejawiające zachowania rażąco odbiegające od norm?
• Bardzo mało takich dzieci: 2 w skali całego przedszkola.

Opracowanie zbiorcze wyników z obserwacji placówki
Uczestnicy: 13 osób

1. a) Czy pomieszczenia, w których przebywają dzieci ( sale, korytarze, łazienki) są urządzone tak, by były bezpieczne dla dzieci?


Większość ankietowanych stwierdziła, że pomieszczenia, w których
przebywają dzieci są bezpieczne. Miejscem niebezpiecznym wg respondentów
są łazienki ze względu na małą ilość i jakość mat antypoślizgowych, podobnie w
szatni.

1. b) Czy plac zabaw jest miejscem bezpiecznym dla dzieci, (jaki jest stan techniczny urządzeń)?

Plac zabaw nie jest w pełni miejscem bezpiecznym. Stwierdzono następujące niedociągnięcia:
- usterki nie są zaraz usuwane
-znajdujące się w ogrodzie urządzenia metalowe wymagają zamontowania na stałe
-zbyt wysoki żywopłot
-luka w lokomotywie drewnianej

2. Obserwacja placu zabaw w momencie największego zagęszczenia i pod koniec pracy placówki, (kiedy zostaje tylko część opiekunów). Czy dochodzi podczas zabawy do zachowań agresywnych wśród dzieci (agresja fizyczna, agresja werbalna)?


Jeden z ankietowanych stwierdził, iż zdarzają się zachowania agresywne wśród dzieci, zwłaszcza przy korzystaniu z ulubionego przyrządu.

3. Obserwacja reakcji 1/nauczycieli 2/pracowników administracyjnych (w tym pomocy, woźnych) na zachowania niepożądane. Czy nauczyciele używają wobec dzieci agresji (fizycznej, np. potrząsanie, słownej, np. deprecjonowanie dzieci, wyśmiewanie, krzyk)?


Jak wynika z analizy ponad połowa respondentów nie wyraziła swojego zdania na temat reakcji pracowników na zachowania niepożądane, kilku respondentów wskazało na głośne upominanie dzieci.

4. Czy poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest... Prosimy o wybór jednej odpowiedzi.
- Zbyt niski
- Odpowiedni, adekwatny
- Zbyt wysoki
Wszyscy respondenci określili poziom zabezpieczeń, jako adekwatny do potrzeb.
Jeden z respondentów nie odpowiedział, gdyż nie rozumiał sformułowania ”czynniki zewnętrzne”.


5. Zachowanie dzieci na placu zabaw.Opracowanie zbiorcze wyników testu wiadomości wśród dzieci z zakresu znajomości zagadnień bezpieczeństwa

a) Uczestnicy: 56 dzieci 5 i 6-letnie
Zakres wiadomości Numer pytania Liczba prawidłowych odpowiedzi % Liczba błędnych odpowiedzi %
pierwsza pomoc
1. 45 80 11 20
2. 55 98 1 2
źrednia 50 89 12 21
ruch drogowy
1. 43 77 13 23
2. 47 84 9 16
3. 52 93 4 7
średnia 47 84,6 8,6 15,4
spotkanie z obcym

1. 53 95 3 5
2. 54 96 2 4
średnia 53,5 95,5 2,5 4,5
stosunek do nieznajomych zwierząt

1. 9 16 47 84
2. 44 79 12 21
średnia 26,5 47,5 29,5 52,5
bezpieczeństwo ppoż. /ewakuacja/


1. 56 100 0 0
2. 54 96 2 4
3. 43 77 13 23
4. 35 62,5 21 37,5
średnia 47 83,9 9 16,1
bezpieczeństwo w ogrodzie przedszkolnym
1. 56 100 0 0
2. 47 84 9 16
średnia 51,5 92 4,5 8
bezpieczeństwo w przedszkolu

1. 56 100 0 0
2. 55 98 1 2
średnia 55,5 99 0,5 1
bezpieczeństwo na śniegu
i lodzie
1. 47 84 9 16
2. 54 96 2 4
średnia 50,5 90 5,5 10
bezpieczne korzystanie
z urządzeń elektrycznych 1. 52 93 4 7
zachowanie w obliczu żywiołów 1. 43 77 13 23

średnia 46,6 84 9,4 16


Tab.1. Wyniki testu wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w grupach starszych


Średnia prawidłowych odpowiedzi wynosi 84,1%.
Maksymalną liczbę prawidłowych odpowiedzi udzieliły dzieci z zakresu bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym i przedszkolu, oraz z zakresu ochrony p.poż.
Najniższe wyniki osiągnęły dzieci przy pytaniu dotyczącym zachowania się wobec nieznajomych zwierząt. Tylko 16% wiedziało jak należy się zachować w kontaktach z atakującym nas psem.


b) Uczestnicy: 24 dzieci młodszych 3 i 4-latki

Quiz – odpowiedz na pytania: tak lub nie
1. Kiedy wybieramy się z panią na spacer, możemy wyjść sami z przedszkola - nie
2. Na spacerze zawsze należy chodzić w parach lub trzymać się węża- tak
3. Na ogrodzie przedszkolnym możemy wspinać się na drzewa- nie
4. W piaskownicy nie wolno sypać piaskiem- tak
5. Kiedy chcemy pójść do toalety musimy powiedzieć o tym pani- tak
6. Podczas zabawy możemy popychać kolegów – nie


Wszystkie dzieci odpowiedziały prawidłowo na postawione pytania.


Test obrazkowy – wybierz obrazek: które dzieci postępują dobrze?
1. Zakręcony kran w łazience po umyciu rąk / pozostawienie nie zakręconego kranu
2. Dziecko samowolnie korzysta z nożyczek podczas zabawy / korzysta z nożyczek przy osobie dorosłej
3. Dziecko zjeżdża na ślizgawce / wchodzi na ślizgawkę po stronie ślizgu
4. Dziecko szarpie za kabel elektryczny odkurzacza podłączonego do prądu / bawi się z dala od włączonego urządzenia


Najwięcej nieprawidłowych odpowiedzi dotyczyło bezpieczeństwa związanego z posługiwaniem się przyborami np. nożyczkami, nie wszystkie dzieci wiedziały jak korzystać z urządzeń w ogrodzie np. wchodzenie na zjeżdżalnię, podobne wyniki dotyczyły zachowania się w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi.


Prawidłowych odpowiedzi udzieliło 88, 2% wśród dzieci młodszych.

Średnia wyników znajomości zagadnień bezpieczeństwa wynosi 95,3%.
Dzieci 3i 4-letnie znają zagadnienia związane z bezpieczeństwem, które były przedmiotem badań.


Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci w naszym przedszkolu jest na wysokim poziomie i wynosi 89,7%.

Opracowanie zbiorcze wyników wywiadu grupowego z dziećmi
Uczestnicy: dzieci z 5 grup wiekowych

1. Czy jest coś, czego boicie się w przedszkolu?
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w ilości grupach
1. W przedszkolu jest bezpiecznie 5
2. Pożaru 3
3. Łączenia grup 1
4. Zasp, pająków 1

2. Czy wiecie jak należy się zachować?

a) podczas posiłków
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w ilości grupach
1. Nie rozmawiać 5
2. Bezpiecznie korzystać ze sztućców 3
3. Nie huśtać się na krześle 1
4. W czasie podawania posiłków trzymać ręce na kolanach 1

Tab. 2. Nakazy i zakazy bezpiecznego zachowania się podczas posiłków

Dzieci uznały za najważniejszą zasadę obowiązującą podczas jedzenia nierozmawianie, bezpieczne posługiwanie się sztućcami, nie huśtanie się na krześle.

b) w czasie zajęć z panią
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w ilości grupach
1. Słuchać pani 3
2. Nie rozmawiać, być cicho 3
3. Stosować się do ustalonych zasad 1
4. Zgłaszać się do odpowiedzi 1
5. Nie kręcić się 1

Tab.3. Nakazy i zakazy zachowania się podczas zajęć

Za najważniejszą zasadę uznały zachowanie ciszy, słuchanie poleceń nauczycielki, słuchanie kolegi, gdy coś mówi, zachowanie kolejności podczas odpowiadania, stosowanie się do ustalonych zasad w czasie zajęć.

c) na spacerze
L.p. Rodzaje odpowiedzi Odpowiedzi w grupach
1. Nie oddalać się od grupy 4
2. Być blisko nauczycielki i słuchać jej poleceń 4
3. Iść w parze 2
4. Nie popychać 1
5. Ostrożnie przechodzić przez ulicę 1

Tab.4. nakazy i zakazy zachowania się podczas spacerów

Dzieci wymieniły podstawowe i najważniejsze zasady zachowania się podczas spacerów.

3. Co to znaczy być grzecznym?
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w grupach
1. Słuchać pani 4
Nie bić się, nie popychać 4
Nie niszczyć zabawek 3
Nie robić krzywdy 2
Nie mówić brzydkich słów 2
Być dobrym kolegą 1
Nie biegać w łazience 1
Schodzić po schodach ostrożnie 1

4. Czego robić w przedszkolu nie wolno?
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w grupach
1. Bić się, popychać, pluć 4
2. Schodzić po schodach nieostrożnie 3
3. Robić krzywdy 2
4. Niszczyć zabawek 2
5. Mówić brzydkich słów 2
6. Bez pozwolenia wychodzić z sali 2
7. Biegać w łazience 1
8. Chodzić z nożyczkami 1


5. Dlaczego należy być grzecznym?
L.p. Rodzaj odpowiedzi Odpowiedzi w grupach
1. Zadowolenie rodziców 3
2. Bezpiecznie spędzamy czas 3
3. Uzyskiwanie nagród 2
4. Zadowolenie pani 2
5. Wszystkim jest przyjemnie 2IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy

1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe

W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?
W przedszkolu pomieszczenia, w których przebywają dzieci są urządzone tak, aby były bezpieczne dla dzieci. Sprzęty dostosowane do wieku, zabawki nie stanowią zagrożenia Miejscem niebezpiecznym wg respondentów są łazienki ze względu na małą ilość i jakość mat antypoślizgowych, podobnie w szatni.
Ciągi komunikacyjne na ogół zapewniają bezpieczeństwo, pewne obawy budzi brak dyżurów w łazience i na schodach w czasie największego nasilenia obecności dzieci /posiłki/ oraz w okresie tzw. ciszy poobiedniej.
Ogród przedszkolny jest miejscem bezpiecznym, wskazano jedynie na kilka niedociągnięć, a to: zbyt wysoki żywopłot, brak eliminowanie usterek na bieżąco.
Z analizy dokumentów wynika, że obowiązujące przeglądy techniczne są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowo.
Dokonywane są również analizy dokumentów pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi.
Przedszkole posiada wewnętrzne akty prawne /regulaminy, procedury/ związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu. Analiza dokumentu Statut Przedszkola, wskazuje, że zarówno nauczyciele jak i personel obsługowy są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem dzieci , a podczas zajęć dodatkowych obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem spoczywa na osobie prowadzącej zajęcia.
Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami, w szatni w ciągu całego dnia są pełnione dyżury.
Prowadzona jest ewidencja wypadków, zeszyt „zdarzeń”, w którym odnotowywano wszelkie drobne zdarzenia oraz sposoby udzielenia pierwszej pomocy. Z

Jakie działania podejmuje przedszkole, aby dzieci czuły się bezpiecznie a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia?
W przedszkolu respektowane są normy społeczne.
Dzieci stwierdziły jednogłośnie, że w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Obawy i lęki dotyczyły ewentualnego pożaru /3 grupy/, zasp, pająków oraz dzielenia grup w czasie nieobecności nauczycielki prowadzącej.
W przedszkolu opracowane są i funkcjonują odpowiednie wewnętrzne akty prawne postępowania z dzieckiem zagrażającym innym.
Opracowany jest program wychowawczy.
Każda grupa posiada kodeks postępowania dziecka. Pożądane zachowania wzmacnia się poprzez system nagród. Przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Jakie działania związane z bezpieczeństwem dzieci prowadzą nauczyciele?
Wszyscy nauczyciele prowadzą diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy. Zgodnie też stwierdzili, że dzieci znają zasady, których się od nich oczekuje.
Z dokumentacji wynika, iż nauczyciele prowadzą monitoring zachowań dzieci.
Eliminowane są lub minimalizowane niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami. Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych poprzez przyznawanie nagród w różnorodnych formach.
Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych, gdy nie skutkuje ustalony wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele podejmują współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną celem wsparcia dziecka i rodzica w eliminowaniu niepożądanych zachowań dziecka.
Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach, najczęstszą są zajęcia zorganizowane, zabawy tematyczne, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem ( straż miejska, policja, straż pożarna, pielęgniarka, weterynarz). Dwoje nauczycieli prowadziło programy autorskie „ Obcy może być niebezpieczny”, „Zagrożenia”, jeden nauczyciel prowadził zajęcia otwarte dla rodziców „Moje dziecko jest bezpieczne”, prowadzony był także program „Przyjaciele Zippiego”.

Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabyły dzieci?
Przeprowadzone testy wiadomości dają podstawę do sformułowania wniosku, iż dzieci w naszym przedszkolu posiadają obszerną wiedzę z bezpieczeństwa.
Dzieci znają podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w budynku, ogrodzie przedszkolnym oraz poza terenem przedszkola.
Wywiad grupowy wśród dzieci pokazuje, że dzieci rozumieją i potrafią określić normy społeczne właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad. Uzasadnienia dzieci dotyczące respektowania norm społecznych wskazują na wysoki poziom świadomości w tym zakresie.
Sporadycznie zachowania dzieci wskazują, że nie zawsze są przestrzegane ustalone zasady zwłaszcza na placu zabaw. Zdarza się również, że dochodzi do agresji słownej wśród dzieci.
Przeprowadzona próbna ewakuacja na wypadek pożaru przebiegła sprawnie i zgodnie z regulaminem.

Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu?
Podsumowując, ponad 85% ankietowanych rodziców opowiedziało się, że ich dzieci czują się bezpiecznie w przedszkolu. Główne tezy uzasadnienia to: dzieci chętnie chodzą do przedszkola i dobrze się tam czują, dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w szatni jest stały dyżur pań woźnych, kontrolowane są osoby wchodzące do przedszkola, budynek jest zamykany, teren przedszkola ogrodzony, dzieci wydawane są wyłącznie osobom wskazanym przez rodziców na upoważnieniach, podczas zajęć opiekę nad dziećmi pełnią nauczyciele i dodatkowe osoby, budynek przedszkolny i jego otoczenie są zadbane, na bieżąco prowadzone są naprawy i konserwacja, nowy plac zabaw jest bezpieczny, sale czyste, przestronne, jest wyznaczona droga ewakuacyjna.
Nieliczny odsetek respondentów stwierdziła, że ewentualne poczucie zagrożenia wywołują głównie konflikty wśród rówieśników, problemy adaptacyjne, zagubienie wśród obcych, zmiana grupy, zmiana wychowawczyni. Jeden z rodziców zasygnalizował, iż plac zabaw może być miejscem niebezpiecznym dla jego dziecka.
47% rodziców stwierdziło zdecydowanie, że pracownicy przedszkola zwracają uwagę na zachowanie dzieci, natomiast 51% respondentów odpowiedziało, że raczej tak, nie mają całkowitej pewności, co do reakcji pracowników na niepożądane zachowania dzieci. Jeden z rodziców zasygnalizował, iż pracownicy nie zwracają należytej uwagi na zachowania dzieci.
Prawie 60% ankietowanych odpowiedziało, że dzieci raczej są jasno informowane, jakich zasad postępowania należy przestrzegać, zaś 40% uważa, że dzieci są jasno informowane. Rodzice znają sposoby wzmacniania pożądanych zachowań dzieci.

W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?
Wszyscy pracownicy zawsze z początkiem roku szkolnego są przeszkoleni z zakresu bhp oraz ppoż. Pracownicy niepedagogiczni nie uczestniczą w innych formach kształcenia. Nauczyciel wychowawca zaś pogłębia swoją wiedzę nie tylko związaną z bezpieczeństwem dzieci, ale tworzeniem klimatu poczucia bezpieczeństwa.
Uczestniczy w różnych formach doskonalenia dotyczących rozwoju społecznego dzieci, zapobieganiu, likwidowaniu zachowań niepożądanych oraz tworzeniu warunków sprzyjających wyzwalaniu zachowań pozytywnych zgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Zdobyte kompetencje i wiedzę przenosi na działania praktyczne realizując programy autorskie lub własne.
Znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz wszystkich regulaminów związanych z bezpieczeństwem stanowi o tym, że nie ma w przedszkolu wypadków.
Zachowania niepożądane dzieci są w sposób właściwy eliminowane zgodnie z przyjętymi zasadami i procedurami.

2. Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

Mocne strony:
1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu zgodne są z obowiązującymi aktami prawnymi.
2. Zagospodarowanie sal, w których przebywa dziecko jest funkcjonalne i bezpieczne.
3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.
4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców na żądanie oraz omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
5. W oddziale przedszkolnym opracowany jest kodeks postępowania.
6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w oddziale przedszkolnym i szkole.
8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
9. Sformułowane i stosowane są oraz podlegają ewaluacji: Program Wychowawczy, Procedury postępowania w sytuacjach negatywnych zachowań jak i w sytuacjach zagrożeń.
10. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem.
11. Prowadzone są akcje charytatywne.
12. Wszyscy reagują na niewłaściwe zachowania.
13. Wykwalifikowana kadra posiadająca i poszerzająca wiedzę na temat zachowań niewłaściwych i ich eliminowania.

Słabe strony:
1. Zagospodarowanie niektórych pomieszczeń nie jest bezpieczne pod każdym względem.
2. Dzielenie grup w momencie nieobecności nauczyciela.
3.


3. Rekomendacje, które należy uwzględnić w planowaniu działań oraz dalszych kierunków rozwoju przedszkola

1. Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce dla rodziców.
2. Dokonanie ewentualnych zmian w programie wychowawczym.
3. Opracowywanie zasad dotyczących bezpieczeństwa w formie kodeksów obrazkowych i umieszczenie ich w widocznym dla dzieci miejscu.
4. Organizowanie więcej zajęć wychowawczych z udziałem rodziców.
5. Rozprowadzanie wśród rodziców ulotki profilaktyczne.
6. Organizowanie szkoleń z zakresu kształtowania prawidłowych postaw zachowań, systemu wartości i profilaktyki dla rodziców.

4. Formy/ sposoby/ upowszechniania raportu

• Pełny tekst Raportu dostępny na tablicy informacyjnej(szatnia oddziału przedszkolnego)
• Fragmenty Raportu opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Januszowej

V. Załączniki
1. Zastosowane narzędzia badawcze do przeprowadzenia ewaluacji.
2. Zgromadzone dokumenty zawierające informacje i wyniki ewaluacji.Opracowanie Raportu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.