X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23818
Przesłano:
Dział: Języki obce

Animals around the world - writing. Lekcja otwarta z j. angielskiego

Cel ogólny:
kształtowanie umiejętności tworzenia kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej
Cele szczegółowe:
utrwalenie nazw dzikich zwierząt
systematyzowanie zwierząt w obrębie kategorii gatunkowych
ćwiczenie głośnego czytania
kształtowanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego
dopasowywanie ilustracji zwierząt do odpowiednich opisów
motywowanie uczniów do samodzielnego odnajdywania znaczenia niezrozumiałych słów i zwrotów (poprzez kontekst zdaniowy lub użycie słowników)
utrwalenie materiału leksykalnego związanego z tematem zwierząt (min. części ciała, miejsce zamieszkania, cechy, umiejętności, zwyczaje)
utrwalenie struktur gramatycznych z czasownikiem can, have got i be (ze szczególnym naciskiem na ich odmianę w 3 os. liczby mnogiej)
korelacja treści międzyprzedmiotowych (wykorzystanie zasobów wiedzy przyrodniczej znanym uczniom z innych zajęć)
kształcenie umiejętności zgodnej współpracy w grupie
motywowanie uczniów do właściwego reagowania na proste polecenia i typowe zwroty używane na lekcji
Cele operacyjne:
Uczeń:
nazywa dzikie zwierzęta i klasyfikuje je do odpowiedniej grupy gatunkowej
czyta tekst z zachowaniem zasad odpowiedniej wymowy i intonacji
rozumie ogólny sens czytanych tekstów
łączy tekst z odpowiednią ilustracją zwierzęcia
potrafi domyślić się znaczenia nowych słów z kontekstu lub odnaleźć je w słowniku
potrafi wykorzystać ogólną wiedzę przyrodniczą na lekcjach języka obcego
potrafi napisać krótką wypowiedź o dzikim zwierzęciu
zna słownictwo związane z tematem zwierząt i stosuje je z zachowaniem zasad odpowiedniej pisowni i odmiany
właściwie stosuje konstrukcje gramatyczne z użyciem czasowników CAN, HAVE GOT, BE
umiejętnie korzysta ze wskazówek redakcyjnych i wzoru wypowiedzi pisemnej
potrafi efektywnie współpracować w grupie
rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
Metody: metody aktywizujące, metody podające i poszukujące, współpraca w grupie.
Formy pracy: praca w parach i grupach, indywidualna.
Środki dydaktyczne: podręcznik Hot Spot 1 (wyd. Macmillan) ilustracje zwierząt, słowniki, materiały przygotowane przez nauczyciela (koperty do systematyzowania słownictwa, karty pracy), minutnik.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Część wstępna
1. Czynności porządkowe: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.
2.Uczniowie dzielą się na grupy 4 osobowe zgodnie z kategorią słowa, które wylosują (części ciała, aktywności, miejsce zamieszkania). W ciągu 2 minut zapisują z pamięci jak najwięcej nazw dzikich zwierząt na paskach papieru. Następnie słowa są odczytywane i umieszczane w odpowiednich kopertach (kategorie: ssaki, ptaki, owady, ryby, płazy).
3. Podsumowanie zadania: za to zadanie grupy otrzymują punkty, które na koniec lekcji posłużą do wystawienia oceny.
Część główna
1. Praca z podręcznikiem: czytanie tekstów na temat dzikich zwierząt.
a) Ochotnicy głośno odczytują teksty. Czytane opisy zwierząt dopasowują do podanych ilustracji.
b) Uczniowie szukają w tekście podanych zwrotów, próbują domyślić się ich znaczenia z kontekstu, w razie większych problemów samodzielnie korzystają ze słowników (indywidualnie lub w parach).
3. Tworzenie wypowiedzi pisemnej.
a) Uczniowie ponownie siadają w wyznaczonych na początku lekcji grupach. Losują trzy kartki z nazwami zwierząt z przygotowanych kopert, dokonują wyboru jednego zwierzęcia i tą grupę zwierząt opisują według otrzymanych wskazówek. Nauczyciel dokładnie wyjaśnia temat zadania i określa czas na wykonanie ćwiczenia (15 minut).
b) Uczniowie tworzą kilkuzdaniową wypowiedź w formie pisemnej. Konsultują swoje pomysły, wymieniają się wiedzą przyrodniczą, w razie potrzeby korzystają z ilustracji lub albumów przyrodniczych, porządkują swoją wypowiedź zgodnie ze wskazówkami (karta writing tip zamieszczona na końcu scenariusza). Nauczyciel monitoruje pracę uczniów, służy pomocą, ale nie ingeruje w sam proces pisania.
b) Po upływie wyznaczonego czasu liderzy grup odczytują opisy zwierząt, uczniowie starają się odnaleźć ewentualne błędy i poprawić je. Za to zadanie grupy otrzymują kolejne punkty.
Podsumowanie
1. Podsumowanie pracy uczniów - ocena pracy uczniów, uzasadnienie oceny.
2.Zachęcenie uczniów do krótkiej samooceny (Czego nauczyłeś się na dzisiejszej lekcji? Co mi się najbardziej podobało? Co było najtrudniejsze?).
3. Jeżeli czas na to pozwoli: zadanie pracy domowej – ćwiczenie 4 w podręczniku strona 81 (napisz o swoim ulubionym zwierzęciu).

Writing tip
Remember! Informacje w opisie podawaj w odpowiednim porządku:
• Write the title
• What kind of animals they are
• Where they live
• What they look like
• What they can do
• What they eat
• Some other interesting facts about the animals

Flamingos
They are birds. They live in Africa, Europe, the USA, and South America.
They are pink and they have got long legs. They have got wings and feathers. Flamingos can fly but they can't swim. They eat plants and fish. They can stand on one leg for hours.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.