X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23711
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Ewelina Jagiełło
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Palowicach
3. Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
4. Posiadane wykształcenie: magister filologii angielskiej z przygotowaniem pedagogicznym

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2013
3. Opiekun stażu: mgr Katarzyna Gańczorz

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli oraz zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz Rozporządzeniem MEN. wrzesień 2013 Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem. Ustalenie harmonogramu spotkań. wrzesień 2013 Opracowanie zasad współpracy – sporządzenie kontraktu. Harmonogram hospitacji.
Poznanie dokumentacji, organizacji, zadań oraz zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się oraz analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły:
- Statut Szkoły,
- Wewnątrzszkolny System
Oceniania,
- regulamin pracy,
- regulamin dyżurów i wycieczek,
- prawa i obowiązki ucznia.
Udział w Radach
Pedagogicznych. wrzesień 2013 oraz cały okres stażu Organizacja zajęć własnych. Lista obecności na Radach Pedagogicznych- wpis w protokolarzu. Plan dyżurów.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej. cały okres stażu Zapisy w dziennikach szkolnych i innych dokumentach.

Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu BHP.
Lektura obowiązujących aktów prawnych. Przestrzeganie zasad BHP. wrzesień 2013 Zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP.
Spis źródeł internetowych.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, programów oraz scenariuszy lekcji.
cały okres stażu Wymienione dokumenty w teczce stażysty.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autoanaliza oraz opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2013 Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. maj 2013 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Wybór i analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Gromadzenie pomocy dydaktycznych. wrzesień 2013 Rozkłady materiałów. Pomoce dydaktyczne w postaci podręczników, płyt, kart obrazkowych i plansz.
Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania. wrzesień 2013 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Hospitacje oraz wspólna analiza obserwowanych zajęć oraz formułowanie wniosków cały okres stażu Arkusze obserwacji lekcji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub innego nauczyciela. Opracowanie scenariusza zajęć. cały okres stażu Scenariusze lekcji.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy. Autorefleksja na temat efektów własnej pracy. cały okres stażu Ewaluacje przeprowadzonych lekcji dołączone do scenariusza. Karty samooceny.
Pomoc uczniom w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z uczniami. cały okres stażu Zapisy w dziennikach do zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych. Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną, itp. cały okres stażu Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Poznawanie i wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji. Lektura literatury metodycznej, warsztaty. Udział w zajęciach otwartych. cały okres stażu Konspekty, arkusze obserwacji lekcji.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach. Lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim. cały okres stażu Zaświadczenia, certyfikaty, listy obecności.
Doskonalenie technik multimedialnych.


Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
cały okres stażu Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Publikacje scenariuszy uroczystości oraz planu rozwoju zawodowego w Internecie.

Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec innych ludzi, również obcokrajowców.

Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.

cały okres stażu

Scenariusze lekcji.
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
Rozbudzanie zaangażowania i motywacji uczniów na lekcji oraz poza nią poprzez
ciekawe projekty współtworzone przez uczniów oraz konkursy językowe.
Wskazywanie uczniom dostępnych źródeł i form samodzielnej nauki języka.
cały okres stażu Konspekty lekcji, wystrój klasy, zdjęcia.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego. wrzesień 2013 Notatki własne.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Rozmowa z pedagogiem, nauczycielami oraz wychowawcami klas. cały okres stażu Dziennik konsultacji.
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce. Rozmowy z uczniem i rodzicami, współpraca z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. cały okres stażu Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – arkusze ocen.
Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. cały okres stażu Karty pracy uczniów.
Praca z uczniem zdolnym.

Zgłaszanie uczniów na konkursy i olimpiady pozaszkolne oraz pomoc w przygotowaniu młodzieży do tych konkursów.
cały okres stażu Zaświadczenia o udziale w konkursach.
Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych. Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. cały okres stażu Spis przeczytanej literatury
Współpraca z rodzicami uczniów. Konsultacje dla rodziców. cały okres stażu Dokumentacja szkolna. Harmonogram konsultacji.
Współpraca z uczniami. Konsultacje dla uczniów na zajęciach dodatkowych. cały okres stażu Dziennik do zajęć pozalekcyjnych.
Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym Udział w organizowaniu uroczystości i imprez na terenie szkoły. Organizowanie konkursu z języka angielskiego. cały okres stażu Harmonogram szkolnych uroczystości. Zdjęcia.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. wrzesień 2013 Harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela. raz w miesiącu Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie. raz w miesiącu Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne. raz w miesiącu Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena maj 2013 Dokumentacja stażysty.

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli......................................... ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.