X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23598
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2011r.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp.
Wrzesień 2011r.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Analiza własnej pracy.
- Doskonalenie warsztatu pracy.
- Gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej.
- Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Na bieżąco

Czerwiec 2014r.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Maj 2014r.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
- Prawidłowe wypełnienie wniosku.
Czerwiec 2014r.


II. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania / działania nauczyciela
Forma realizacji
Termin realizacji

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
- Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach.
Na bieżąco.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
- Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych.
- Poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych.
- Wymiana doświadczeń i pomysłów.
Na bieżąco.
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- Współdziałanie z zespołem humanistycznym.
- Praca w zespole nadzorującym przebieg egzaminów gimnazjalnych.

Czas trwania stażu.
4. Tworzenia planów pracy biblioteki szkolnej w oparciu o dokumenty regulujące pracę szkoły i wyznaczone priorytety szkoły.
- Coroczne opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej.
Początek roku szkolnego.
5. Prowadzenie pomocy pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi lub zdolnych.
- Pomoc w opracowaniu zadań domowych.
- Pomoc w opanowaniu materiału.
- Przygotowanie do konkursów.
Według potrzeb.
7. Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów.
- Prowadzenie ankiet.
- Opracowanie i analiza wyników.
- Realizacja wg możliwości biblioteki.
- Ewaluacja. Czas trwania stażu.
8. Organizowanie imprez szkolnych
- Organizowanie imprez bibliotecznych na terenie szkoły.
Czas trwania stażu.
9. Współpraca z wychowawcami klas.
- Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych.
Czas trwania stażu.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
- Wykorzystanie programów komputerowych do pisania niezbędnych materiałów w codziennej pracy.
- Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach.
- Prowadzenie protokolarza.
Czas trwania stażu.
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.
- Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu.
3. Posługiwanie się pocztą elektroniczną .
- Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z nauczycielami, przedstawicielami wydawnictw. Czas trwania stażu.
4. Tworzenie komputerowej bazy bibliotecznej.
- Komputeryzacja księgozbioru.
- Praca z systemem Mol.
Czas trwania stażu.


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współuczestniczenie w pracach zespołu humanistycznego.
- Udział w spotkaniach zespołu.
- Opracowanie projektu edukacyjnego dla koła humanistycznego.
Czas trwania stażu.
2. Udostępnianie innym nauczycielom doświadczeń i materiałów dydaktycznych, w tym ze szkoleń.
- Przygotowanie i przekazywanie własnych materiałów dydaktycznych, organizacyjnych oraz wiedzy uzyskanej podczas kursów i szkoleń.
- Publikacje w Internecie.
Czas trwania stażu.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.
- Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji.
- Wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym.
- Hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego.
- Napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu.
Czas trwania stażu.


§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Klub Czytelnika” rozwijający zainteresowania czytelnicze. - Opracowanie i wdrożenie programu
- Coroczne podsumowanie i opracowanie ewaluacji do dalszych działań.
Czas trwania stażu.


§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek szkolnych. - Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej.
Czas trwania stażu.
2. Działania zmierzające do wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej
- Wzbogacanie zasobów bibliotecznych.
- Pozyskiwanie sponsorów.
- Współpraca z wydawnictwem Egmont.
Czas trwania stażu.
3. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów na szkolnych i międzyszkolnych.
- Przeprowadzenie konkursów propagujących czytelnictwo.
Czas trwania stażu.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.
- Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Czas trwania stażu.
5. Prowadzenie zajęć w czasie ferii zimowych.
- Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie ferii zimowych.
Ferie zimowe.


8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Biblioteką Publiczną
- Informacje o stanie księgozbioru.
- Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną.
Czas trwania stażu.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje z pedagogiem w celu rozwiązania problemów wychowawczych i pedagogicznych.
Czas trwania stażu.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły
- Współpraca z samorządem uczniowskim, higienistką szkolną.
Czas trwania stażu.
4. Wspomaganie w działaniach TPD
- Realizowanie zadań TPD, w tym pozyskiwanie funduszy.
Czas trwania stażu.


8 ust.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego
– terapia pedagogiczna.
2012r.


8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno - wychowawczych
- Studium przypadku.
Czas trwania stażu.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
- Studiowanie literatury fachowej.
Czas trwania stażu.


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.