X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23572

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Cel główny: zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.*

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły.

• Aktywny dział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

• Udział w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących i Komisji wychowania fizycznego

• Udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.

• Przygotowanie i prowadzenie klasowych zebrań z rodzicami.

2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.

• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

• Uczestnictwo w obrzędach i świętach narodowych, religijnych
oraz szkolnych.

• Organizacja zawodów sportowych

• Organizacja i współorganizacja akademii i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych: Święto Niepodległości, Festyn z okazji Dnia Dziecka

§7 ust.1, pkt 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.*
1. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.

• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności: konferencje, szkolenia, warsztaty, itd.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej
i metodycznej.
• Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych.

• Gromadzenie, studiowanie czasopism i literatury związanej z nauczanymi przedmiotami.


• Tworzenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)
Cały okres stażu

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.*
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej
i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły. • Analiza ustaw i rozporządzeń.

• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu

Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły. • Analizowanie dokumentacji: statutów, planów, regulaminów, programów, przepisów BHP, itp.
IX każdego roku
szkolnego
Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.*

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Ustalenie terminów spotkań.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu.

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

3. Rozbudowa własnego warsztatu pracy

• Wykonanie pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji nauczyciela przy użyciu techniki komputerowej.

• Stworzenie programu wychowawczego klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły.

• Opracowanie i stosowanie PSO zgodnego z WSO.

• Stosowanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących.

• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i udział w lekcjach otwartych

4. Dokumentowanie własnych działań.

• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

• Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, planów, arkuszy, itp.

• Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

5. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

• Wygłaszanie referatu podczas posiedzeń Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.

• Wygłaszanie referatu podczas posiedzeń Komisji Wychowania Fizycznego

• Pedagogizacja rodziców (indywidualne rozmowy, konsultacje, zebrania z rodzicami).

• Przeprowadzenie lekcji otwartej

Konspekt zajęć
§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.*

1. Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zespołu klasowego uczniów niesłyszących
i słabosłyszących.

• Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe).

• Rozmowy z pedagogiem, psychologiem oraz logopedą szkolnym.

• Konsultacje z innymi nauczycielami.

• Obserwacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

• Indywidualne rozmowy z uczniami zespołu klasowego

• Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjnych oraz prowadzenie kart obserwacji dla klasy ID Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących o profilu ogrodnik.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów
i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

• Opieka na gazetą szkolną „Sekrety Szkolnej Gazety”.

• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.

• Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych.

• Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

• Organizowanie zawodów sportowych.

• Prowadzenie szkolnej kroniki sportowej.

• Zaprojektowanie i wykonanie ulotek promujących szkołę.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej „ Pomocna dłoń” przedstawiającej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Zabrzu i Zespole Szkół Specjalnych nr 42

§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.*

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
• Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej.

• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych w formie komputerowej.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnych i prowadzenie lekcji z ich wykorzystaniem.

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Pomocna dłoń” przedstawiającej udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Zabrzu i Zespole Szkół Specjalnych nr 42

2. Korzystanie z Internetu.

• Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach
w prawie oświatowym.

• Współtworzenie szkolnej strony internetowej

• Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji oraz fotografii dotyczących życia klasy oraz szkoły

• Wykorzystywanie na lekcjach zasobów Internetu poprzez pracę ucznia z komputerem

• Opublikowanie w Internecie wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych oraz opracowanych planów wynikowych

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.*

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności
w nauce oraz indywidualna pomoc wychowankom.

• Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru poprzez realizację programu wychowawczego na godzinach wychowawczych
Cały okres stażu

2. Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.

• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.

• Propagowanie wśród uczniów niesłyszących i słabosłyszących klasy ID posługujących się mową dźwiękową oraz językiem migowym idei szeroko pojętej integracji.

• Propagowanie wśród uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego oraz zawodów sportowych zasad kulturalnego kibicowania i dopingowania

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.*
1. Uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego.
• Praca w różnorodnych komisjach powoływanych w szkole: Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących, zespół wychowawczy, Komisja Wychowania Fizycznego

• Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych

2. Wykazywanie się znajomością przepisów
w konkretnych sytuacjach
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu stażu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

• Systematyczne zaznajamianie rodziców z dokumentami szkolnymi oraz z ich zmianami.

• Stosowanie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.