X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2353
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Wynik potwierdzający zaplanowane efekty


Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
§6, ust.2, pkt 1

Poznanie procedury awansu zawodowego

Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593)

Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu , ustalenie terminów zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych i obserwowanych, pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
IX-XI
2008r.
IX
2008r.
poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
zawarcie kontraktu z opiekunem stażu


Znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego oraz sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole:
Statut szkoły
Dzienniki zajęć, rozkłady zajęć
System oceniania wewnątrzszkolnego i przedmiotowego, zapoznanie się z kartą nauczyciela,
IX-XII
2008r. znajomość kompetencji poszczególnych podmiotów szkolnych oraz własnych
poprawnie wypełnione dzienniki
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Udział w szkoleniu z zakresu bhp
Lektura obowiązujących aktów prawnych Okres stażu codzienne przestrzeganie przepisów bhp w szkole


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
§6, ust.2, pkt 2

Przygotowanie się do zajęć  Uzgodnienie z opiekunem stażu prowadzenia zajęć otwartych
Zapoznanie się z odpowiednimi zapisami podstaw programowych oraz programem nauczania
Opracowanie i omówienie z opiekunem stażu scenariusza zajęć
Przeprowadzanie zajęć zgodnie z planem i założonymi celami
Przygotowanie arkusza obserwacji zajęć
Przygotowanie się do refleksyjnego uczestnictwa w rozmowie na temat przeprowadzonych zajęć
Wprowadzanie do własnej pracy z uczniami krytycznej refleksji oraz programu badania w działaniu
Współpraca z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera,
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,

Okres stażu
określanie własnych słabych i mocnych stron
konspekty zajęć
arkusz obserwacji zajęć
wyznaczanie celów dalszego rozwoju i pracy nad własnym warsztatem zawodowym


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
§6, ust.2, pkt 3

Diagnozowanie oczekiwań oraz potrzeb uczniów  Praca z uczniami powiązana z diagnozowaniem ich możliwości, oczekiwań, potrzeb, preferencji w uczeniu się języka angielskiego, wdrażanie materiałów wybranych na podstawie indywidualnego stylu ucznia, pomoc w wyborze odpowiednich strategii uczenia się języka angielskiego, zachęcanie do autonomii w toku nauki
Zapoznanie się z problemami uczniów i środowiskiem uczniowskim
Analiza opinii pedagoga
Udział w spotkaniach z rodzicami
Okres stażu ankiety, kwestionariusze, scenariusze zajęć
rozmowy z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami

Uczestnictwo w wewnętrzno szkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli  aktywny udział w warsztatach, kursach, konferencjach, seminariach,
udział w radach pedagogicznych
Okres stażu zaświadczenia z kursu
lista obecności na radach pedagogicznych
potwierdzenie prowadzących

Wykonywanie dodatkowych prac w szkole poza wymaganiami na stopień nauczyciela stażysty
Pomoc przy realizacji imprez i innych wydarzeń w życiu szkoły
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Okres stażu scenariusze zajęć, potwierdzenie pracowników szkoły


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
§6, ust.2, pkt 4

Prowadzenie i obserwowanie zajęć
Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć
Formułowanie wniosków i wskazówek do dalszej pracy Okres stażu zapis w dzienniku hospitacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.