X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Alicja Rutkowska
Nauczyciel przysposobienia do pracy i rewalidacji
Zespół Szkół Nr 16 w Białymstoku,

Staż pracy pedagogicznej: 7 lat
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31. 05.2014 r.
Białystok, 8 września 2011

Zagadnienia organizacyjne
Zadania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formy realizacji
• Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Sposób dokumentowania
1.Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2. Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, zdjęcia
3. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust.2.pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2. Rady Szkoleniowe
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
4. Różne formy promocji szkoły
5. Współpraca z rodzicami
6. Działania na rzecz szkoły

Formy aktywności:
1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (udział w konferencjach, warsztatach metodycznych, kursach itd.)
2. Udział w różnych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy.
3. Stosowanie metod aktywizujących uczniów, prowadzenie zajęć przyrodniczych, udział uczniów w konkursach, Konkursy
4. Współorganizowanie Dni Otwartych, organizacja Dnia Matki, Balu Noworocznego
5. Udział rodziców w zebraniach, angażowanie rodziców w szkolne przedsięwzięcia
6. Opracowanie materiału nauczania do rewalidacji, przysposobienia do pracy, kreatywności, arkusze Indywidualnych Programów Edukacyjnych

Dowody realizacji:
• Zaświadczenia o ukończeniu kursów, poświadczenie dyrektora Poświadczenie dyrektora szkoły
• Opracowane materiały
• Zdjęcia
• Podziękowania
Termin – okres stażu


§8 ust.2.pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania:
1. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera
2. Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela
3. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy nauczyciela
4. Wykorzystywanie komputera i Internetu na lekcjach
Formy realizacji
1. Udział w kursach komputerowych ,
2. Wyszukiwanie gotowych scenariuszy lekcji i innych materiałów
3. Opracowywanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, opracowanie dyplomów i zaproszeń, opracowanie pomocy dydaktycznych: foliogramów, rebusów, gier krzyżówek itd.
4. Wyszukiwanie danych i wiadomości, encyklopedie multimedialne, tworzenie prezentacji multimedialnych

Dowody realizacji
1. Certyfikaty, Świadectwa
2. Wydruki stron
3. Scenariusze zajęć, dokumentacja, testy
4. Spis stron, prezentacje multimedialne

§8 ust.2.pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Zadania
1. Prowadzenie otwartych zajęć edukacyjnych
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
4. Publikacje
5. Udział w pracach różnych zespołów i komisji
6. Praktyki studenckie
Formy realizacji
1. Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
2. Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej w ramach WDN, wymiana doświadczeń z nauczycielami.
3. Realizacja projektów między przedmiotowych
4. Opublikowanie materiałów dydaktycznych
5. Udział w Zespole do Spraw Konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjnych, udział w Zespole do Spraw Wychowawczych, udział w komisji podczas końcowych egzaminów zawodowych
6. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę pedagogiczną
Dowody realizacji
• Poświadczenie nauczycieli
• Poświadczenie dyrektora szkoły
• Potwierdzenia
• Konkretny adres internetowy
Termin – okres stażu

§8 ust.2pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania
1. Opracowanie i wdrożenie programu Koła Krawieckiego w ramach zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie programu edukacyjnego o Unii Europejskiej

Formy realizacji
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
Dowody realizacji
• Poświadczenie dyrektora szkoły
Termin – okres stażu

§8ust2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Zadania
1. Organizacja wycieczek przedmiotowych, turystyczno -poznawczych
2. Organizacja imprez szkolnych
3. Konkursy i turnieje wiedzy
4. Kiermasze szkolne
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
6. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych
Formy realizacji
1. Przygotowanie propozycji wycieczek przedmiotowych, turystyczno-poznawczych dla uczniów, organizacja wycieczek
2. Organizacja imprez szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego i własnych propozycji
3. Konkursy plastyczne, przegląd Kolęd, Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej
4. Współorganizowanie kiermaszów świątecznych
5. Prowadzenie kółka krawieckiego
6. Teatr, filharmonia, Muzea, Galerie – Wystawy, Kina
Dowody realizacji:
1. Karty wycieczek, zdjęcia
2. Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, dokumentacja, scenariusze
3. - 6. Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, karty wycieczek.
Termin – okres stażu
§8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania
1. Współpraca ze Stowarzyszeniem ADITUS
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym
3. Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
4. Współpraca z Zespołem Szkół Nr 11 w Białymstoku
5. Współorganizowanie Święta Szkoły

Formy realizacji
1. Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
2. Konsultacje z pedagogiem w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
3. Monitorowanie Akcji Zbiórki Baterii na terenie Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku
4. Współpraca z doradcą zawodowym, spotkania z gimnazjalistami, projektowanie i szycie strojów teatralnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
5. Przygotowanie wystaw, wykonanie dekoracji
Dowody realizacji
• Potwierdzenie dyrektora
Termin – okres stażu
1. Kontynuacja od 2009r,
2. Kontynuacja od 2004r,
3. Kontynuacja od 2008r,
4. okres stażu
5. Okres stażu
§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania
• Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu
Formy realizacji
• Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
Dowody realizacji
• Analiza przypadku, wnioski
Termin – okres stażu
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.