X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23484
Przesłano:

Plan działań wspierających PDW terapia

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJACYCH DLA GRUPY UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH TRUDNOSCIACH W UCZENIU SIĘ
TERAPIA PEDAGOGICZNA

1. CELE DO OSIĄGNIĘCIA – TERAPIA PEDAGOGICZNA

Cele edukacyjne
ogólne:

pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych
umacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności.
stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości
wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania
rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno- motorycznej
stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się.
Cele szczegółowe:
właściwa organizacja pracy - uczeń potrafi w efektywny sposób organizować sobie pracę w szkole i w domu.
budzenie wiary we własne możliwości - uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.
wdrażanie do zachowań asertywnych - uczeń wie, na czym polega zachowanie asertywne i zachowuje się w sposób asertywny.
doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych - uczeń wie, jak zachować się w sytuacjach trudnych i jak radzić sobie ze stresem, który towarzyszy takim sytuacjom.
poprawa komunikacji interpersonalnej - uczeń jest otwarty na kontakty interpersonalne.
motywowanie do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności – uczeń stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania.
kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.
minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.
budowanie wzmocnień pozytywnych - podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.
wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.
wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.
wdrażanie do samodzielnej pracy – uczeń dostrzegę potrzeb permanentnej pracy, która zapewnia efekty.
wyrobienie właściwej motywacji do nauki.
podejmowane działania dotyczące sposobu współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami
korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych

2. DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIAMI

ćwiczenia orientacji przestrzennej
ćwiczenia orientacji położenia własnego ciała
ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej
ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej
ćwiczenia sprawności manualnej- elementy terapii ręki
ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci
ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości
ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli;
ćwiczenia sprawności ortograficznej – umiejętności zastosowania zasad ortograficznych
ćwiczenia ogólne usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową
ćwiczenia eliminujące dekoncentrację uwagi
ćwiczenia wspomagające trudności w czytaniu i pisaniu
stymulowanie koncentracji uwagi
ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie poszczególnych analizatorów
ćwiczenia zręcznościowe rozluźniające napięcie rąk

3. Metody i formy pracy

praca z tekstem
praca indywidualna (indywidualne ćwiczenia)
karty pracy RAABE
indywidualne karty pracy
Ortograffiti- zeszyty ćwiczeń
Dyktanda graficzne
klocki PUS
tablica PICCOLO LOGICO
zabawy dydaktyczne
fasolki i koraliki (terapia ręki)
plansze grafomotoryczne
puzzle i rozsypanki wyrazowe
MEMO
Metoda 18 struktur wyrazowych
tablice- szlaczki

4. ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Nieobniżanie oceny za graficzną stronę pisma i jego estetykę (dotyczy uczniów z dysgrafią)
Wskazywanie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (książki, słowniki, różne pomoce naukowe, edukacyjne strony internetowe)
Stosowanie dodatkowych wyjaśnień podczas wykonywanych zadań
Ograniczenie bodźców rozpraszających uwagę
Zwiększenie kontroli nauczyciela nad pracą ucznia
Kontrolowanie efektów pracy dziecka przez nauczycieli

5. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA

Informowanie rodziców dziecka o przebiegu terapii
podczas ZEBRAŃ ŚRÓDROCZNYCH i DNI OTWARTYCH.
Indywidualne rozmowy z rodzicami na temat trudności dziecka
Informowanie o powinności skorzystania z PPP (po wcześniejszej obserwacji nauczyciela)

6. ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA

Systematyczna współpraca z psychologiem, pedagogiem, wychowawcą i rodzicami dziecka
Wymiana spostrzeżeń dotyczących pracy dziecka
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na rzecz rodziny dzieci i młodzieży
Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje

Agnieszka Kubrak
nauczyciel języka polskiego, terapeuta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.