X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23397

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż :mgr........
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr......
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2011r.
Planowana data zakończenia stażu:31.05.2014r.
Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1543).
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywanie zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- ( rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z 14 listopada 2007r.)
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu cały okres stażu

notatki (ksero)

2.
Współpraca z
opiekunem stażu i prowadzenie zajęć
-Zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy

-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

-Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna - omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
-Opracowanie scenariuszy
- Przeprowadzanie i omawianie lekcji

Wrzesień 2011

wrzesień 2011

okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

-kontrakt

wniosek ,plan rozwoju zawodowego
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć
wnioski z obserwacji do dalszej pracy

scenariusze, arkusze obserwacji

3. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu -Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - szkoleniowych radach pedagogicznych

-Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej) cały okres stażu


cały okres stażu

Lista obecności

zaświadczenia potwierdzające udział

4 . Dokumentowanie własnych działań i prowadzenie dokumentacji szkolnej -Opracowanie planu wychowawczego klasy

Wybór programu nauczania

Poprawne prowadzenie dziennika lekcyjnego, dzienników pozalekcyjnych, arkuszy ocen
Wrzesień 2011
Wrzesień 2012
Wrzesień 2013
Maj/czerwiec
2011/2012
2012/2013
2013/2014

Cały okres stażu Plan pracy wychowawczej

Wniosek o dopuszczenie w szkolnym zestawie programów

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

-Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej

-Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych i dbanie o estetyczny wygląd sali

-Stosowanie aktywnych metod nauczania

-Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

zbiór wykorzystanych testów, scenariuszy, zadań, kart pracy,
środki dydaktyczne
wystawy prac dzieci

wnioski

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Gromadzenie dokumentacji przebiegu stażu

-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

-Złożenie wniosku o postępowaniu klasyfikacyjnym cały okres stażu

maj2014.

czerwiec2014. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
treść sprawozdania

wniosek

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów -Kontakty z rodzicami (spotkania indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z „dwójką klasową”)

-Obserwacja i analiza możliwości uczniów, indywidualne kontakty z dzieckiem, rodzicem

-Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny
Cały okres stażu

cały okres stażu według potrzeb

Wrzesień każdego roku szkolnego 20011/2012 2012/2013
2013/2014 adnotacje w dzienniku lekcyjnym, notatki

plany wychowawcze
2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów, organizowanie imprez i uroczystości -Udział w organizacji imprez szkolnych i środowiskowych oraz innych uroczystości klasowych

-Organizowanie wycieczek klasowych, rajdów

-Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej - wyjazdy do kina i teatru

-Przygotowanie inscenizacji w ramach prowadzenia kółka teatralnego

-Organizacja zajęć w czasie ferii zimowych

-Udział w akcjach charytatywnych np; WOŚP, TVN ,,Pomagam”, zbiórka nakrętek, itp.

- Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody i innymi organizacjami szkolnymi
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

Według harmonogramu uroczystości szkolnych

Według harmonogramu

Cały okres stażu

Cały okres stażu adnotacje w dzienniku

dokumentacja wycieczki

dokumentacja wycieczki

scenariusze uroczystości

lista obecności

3. Praca na rzecz środowiska uczniowskiego -Spotkania z rodzicami uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze

-Wspieranie rodziców uczniów – współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

-Prowadzenie kółka teatralnego

-Rozwijanie zainteresowań, pasji uczniów poprzez zapraszanie ciekawych i interesujących osób

- Współpraca z pielęgniarką

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

według potrzeb

według potrzeb

adnotacja w dzienniku

adnotacje w protokołach szkoły

adnotacja w dzienniku

harmonogram fluoryzacji zębów

4 Praca z uczniem zdolnym -Przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach szkolnych, pozaszkolnych, inscenizacjach

-Przygotowywanie zadań dodatkowych do pracy w czasie zajęć

-Zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu adnotacje w dzienniku

arkusze kart pracy
5 Praca z uczniem z trudnościami, dysfunkcjami -Praca z uczniami mającymi trudności w nauce w ramach zajęć dodatkowych

-doskonalenie działań edukacyjnych, dostosowanie ich do możliwości uczniów

- Indywidualizacja procesu dydaktycznego cały okres stażu

okres stażu

okres stażu adnotacje w dzienniku

6 Uwzględnianie w swojej
pracy współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych -Zajęcia profilaktyczne- pogadanki dotyczące zagrożeń
współczesnego świata , zajęcia tematyczne

Spotkania dotyczące bezpieczeństwa uczniów, profilaktyki cały okres stażu

według potrzeb Zaświadczenia, dyplomy

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej -Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy)

-Opracowanie scenariuszy zajęć

-Dokumentowanie przebiegu stażu

- przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń i dekoracji szkolnych cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb
adresy stron

rozkłady materiałów, plany ,scenariusze zajęć itp.

gazetka szkolna
przykładowe zaproszenia, dyplomy
2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie nauczyciela, korzystanie ze stron MEN, komputerowych programów edukacyjnych, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/, www45minut.pl
cały okres stażu zbiór w postaci plików komputerowych

3. Publikacje swoich materiałów w Internecie -opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

-przygotowanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych w czasie trwania stażu

cały okres stażu strona internetowa

spis stron www.,
§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki- rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych -Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma)

-Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej,

-Udział w kursach lub warsztatach służących pogłębieniu wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

potwierdzenie bibliotekarza

wykaz wykorzystanej literatury

potwierdzenia udziału, zaświadczenia.

2. Aktywna realizacja zadań nauczyciela wychowawcy (zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydakt.) - Rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

- Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów

-Objęcie szczególną troską uczniów mających problemy

-Indywidualne spotkania z rodzicami dotyczące postępów uczniów w nauce.

-Angażowanie rodziców w przygotowanie imprez klasowych ( dzień Chłopaka, Kobiete, Mikołajki, bal karnawałowy itp.)

-Analiza programu wychowawczego, programu profilaktycznego szkoły

-Współpraca z GOPS, pielęgniarką środowiskową.

-Współpraca z organizacjami szkolnymi;

-Opieka podczas wycieczek, rajdów

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

według potrzeb

według potrzeb

cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

Adnotacje w dzienniku lekcyjnym

adnotacja w dzienniku

adnotacja w dzienniku
karty wycieczek

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
-Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów
do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

-Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN Cały okres stażu - wg potrzeb

notatki
2. Analiza dokumentacji szkolnej
Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
-Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statutu Szkoły WSO, PSO, plany, regulaminy, programy)

-Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne – praca w zespołach ds. ewaluacji

- Praca w komisjach powoływanych w szkole (sprawdziany, konkursy)

- Cały okres stażu, szczególnie początek każdego roku szkolnego
2011/2012/2013/
2014

Cały okres stażu –

według potrzeb

notatki

potwierdzenia, zapisy w protokołach

zapisy w protokołach

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizowania może być modyfikowany.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ...... ........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

Aneks do panu rozwoju zawodowego po zmianie miejsca pracy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż :mgr...
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr...
Nauczany przedmiot: nauczanie indywidualne – specjalne od 1.09.2012r.
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01.09.2011r.
Planowana data zakończenia stażu:31.05.2014r.

Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1543).

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podwyższenia jakości swojej pracy, a tym samym pracy szkoły
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:

§ 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywanie zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
- ( rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z 14 listopada 2007r.)
- Adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu cały okres stażu

notatki (ksero)

2.
Współpraca z
opiekunem stażu i prowadzenie zajęć
-Zawarcie „kontraktu” i omówienie zasad współpracy

-Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

-Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna - omówienie obserwowanych i przeprowadzonych zajęć
-Opracowanie scenariuszy
- Przeprowadzanie i omawianie lekcji

wrzesień 2012

wrzesień 2012

okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

-kontrakt

wniosek ,plan rozwoju zawodowego
scenariusze zajęć, arkusze obserwacji zajęć
wnioski z obserwacji do dalszej pracy

scenariusze, arkusze obserwacji
3. Poszerzanie wiedzy poprzez udział w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu -Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego - szkoleniowych radach pedagogicznych

-Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej)
cały okres stażu

cały okres stażu

zaświadczenia potwierdzające udział

4 . Dokumentowanie własnych działań i prowadzenie dokumentacji szkolnej -Poprawne prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjno - wychowawczego, dzienników pozalekcyjnych
cały okres stażu

5. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy -Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

-Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu pedagogiki specjalnej.

-Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej

-Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych

-Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

środki dydaktyczne

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - Gromadzenie dokumentacji przebiegu stażu

-Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

-Złożenie wniosku o postępowaniu klasyfikacyjnym cały okres stażu

maj 2014.

czerwiec 2014. Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
treść sprawozdania

wniosek

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego ucznia -Kontakty , rozmowy z rodzicami
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku ucznia. Rozmowy z pedagogiem, nauczycielami, orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
-Współpraca z nauczycielami, pedagogiem. Konsultacje podczas konstruowania programu rewalidacyjno- wychowawczego oraz jednostkowych problemów podczas pracy
-Konstruowanie indywidualnego programu rewalidacyjno-wychowawczego na podstawie dokonanej diagnozy funkcjonalnej w oparciu o Skalę Gunzburga P-Pac.
-Realizowanie programu rewalidacyjnego z niepełnosprawnym uczniem.
okres stażu

wrzesień 2012r.

według potrzeb

wrzesień/ październik

w czasie trwania stażu

Kopie dokumentów z poradni, notatki

program rewalidacji
2. Realizacja potrzeb rozwojowych ucznia, organizowanie imprez i uroczystości -Próby udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych i środowiskowych. Zachęcanie rodziców ucznia do uczestnictwa w zabawach organizowanych w szkole dla urozmaicenia i nawiązywania kontaktów społecznych ucznia z innymi dziećmi.
— Wdrażanie nowatorskich metod pracy służących terapii dziecka,
— Wprowadzanie gier i zabaw terapeutycznych jako element terapii dziecka
cały okres stażu

cały okres stażu

adnotacje w dzienniku

scenariusze zajęć
3. Praca na rzecz środowiska uczniowskiego -Wspieranie rodziców ucznia – współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- Współpraca z pielęgniarką według potrzeb

według potrzeb

4 Uwzględnianie w swojej
pracy współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych — spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu według potrzeb

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej -Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia własnej pracy)

-Opracowanie scenariuszy zajęć

-Dokumentowanie przebiegu stażu

- Korzystanie z materiałów informacyjnych i edukacyjnych, pozyskiwanie informacji i materiałów do zajęć rewalidacyjno– wychowawczych

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb
adresy stron

plany ,scenariusze zajęć itp.

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych -Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie nauczyciela, korzystanie ze stron MEN, komputerowych programów edukacyjnych, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/, www45minut.pl
cały okres stażu zbiór w postaci plików komputerowych

3. Publikacje swoich materiałów w Internecie -Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego

-Przygotowanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych
w czasie trwania stażu

cały okres stażu strona internetowa

spis stron www.,

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki- rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych -Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma)

- Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem specyfiki upośledzenia

-Udział w kursach lub warsztatach służących pogłębieniu wiedzy z zakresu wymienionych dziedzin

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

wykaz wykorzystanej
literatury

potwierdzenia udziału, zaświadczenia.

2. Aktywna realizacja zadań nauczyciela wychowawcy (zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych.) - Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka.
- Oferowanie rodzicom fachowej literatury zgłębiającej zagadnienia o niepełnosprawności

cały okres stażu

według potrzeb

Adnotacje w dzienniku zajęć

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego
-Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów
do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

-Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN

Cały okres stażu - wg potrzeb

notatki
2. Analiza dokumentacji szkolnej
Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
-Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statutu Szkoły WSO, PSO, plany, regulaminy, programy)
-Udział w Radach Pedagogicznych i Zespołach opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne

- Praca w komisjach powoływanych w szkole (sprawdziany, konkursy)

Cały okres stażu, szczególnie początek każdego roku szkolnego
2012/2013/
2014

Cały okres stażu –

według potrzeb

notatki

potwierdzenia, zapisy w protokołach

zapisy w protokołach

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizowania może być modyfikowany.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ...... ........................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.