X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23391
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Elżbieta Mędrzycka
2. Miejsce pracy: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Iławie
3. Stanowisko: nauczyciel chemii i rewalidacji
4. Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej
Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2014r.
Cele stażu:
• Poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności.
• Doskonalenie warsztatu , metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce, zaspokajania ich potrzeb oraz zainteresowań.
• Realizacja działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Analiza procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
Wrzesień 2011
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - wykonywanie zadań zawartych w planie pracy oraz bieżących wynikających z potrzeb
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu

Maj 2014 - gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań, konspektów
- sprawozdanie

3. Uczestniczenie w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy szkoły.

Analiza dokumentów:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)
- Program Rozwoju Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program profilaktyczny Okres stażu - znajomość dokumentacji, wykorzystanie jej w zadaniach planu rozwoju zawodowego oraz w codziennej pracy zawodowej
- potwierdzenia

4.Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego) zgodnie z potrzebami nauczyciela i szkoły.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje itp.)
- udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
- studiowanie czasopism
i literatury z zakresu nauczanego przedmiotu i pedagogiki specjalnej
Okres stażu

- zaświadczenia, potwierdzenia
- dokumentacja własna (notatki)

5. Opracowanie i analiza wyników egzaminów klas gimnazjalnych
z części matematyczno – przyrodniczej w celu zaplanowania przyszłych działań edukacyjnych.
- analiza wyników
- sformułowanie wniosków do dalszej pracy Okres stażu - potwierdzenie Dyrektora
- dokumentacja własna

6. Uwzględnienie w pracy dydaktycznej i wychowawczej potrzeb rozwojowych ucznia.
- przygotowanie uczniów do apeli, uroczystości oraz konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- estetyka oraz inwencja twórcza gazetek okolicznościowych przygotowanych przez uczniów
Okres stażu
- dokumentacja własna
- potwierdzenia

7. Organizowanie oraz współorganizowanie konkursów szkolnych.

- organizacja i przeprowadzenie konkursów: o patronie szkoły, ekologicznego, na temat udzielania pierwszej pomocy, „Rusz głową” - z wiedzy matematyczno – przyrodniczej dla klas I – III gimnazjum oraz innych wynikających z potrzeb pracy Okres stażu - scenariusze konkursów
- potwierdzenia

8. Doskonalenie kompetencji wychowawczych. - poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków (wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy z rodzicami)
- diagnozowanie problemów wychowawczych Okres stażu - potwierdzenia
- notatki w dzienniku

9. Włączenie rodziców w życie szkoły. - udział rodziców w zebraniach klasowych
- pomoc rodziców w organizacji imprez klasowych i uroczystościach szkolnych
- pedagogizacja rodziców Okres stażu - potwierdzenia, zaświadczenia
- wpisy w dzienniku

10. Doskonalenie miejsca pracy. - przygotowanie pomocy dydaktycznych
- doskonalenie warsztatu pracy
- dbałość o stronę wizualną klasopracowni Okres stażu - przykładowe karty pracy, sprawdziany, testy

11. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- reprezentowanie szkoły
w środowisku lokalnym w pracach i działalności Samorządu Uczniowskiego
- współpraca z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i użytku publicznego
Okres stażu - potwierdzenia, zaświadczenia
- dokumentacja własna

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Opracowanie i publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego.
- publikacja w Internecie

Okres stażu
- zaświadczenie

2. Udział w szkoleniach
i warsztatach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela. - opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz prowadzenie całej dokumentacji awansu zawodowego
- przygotowanie rozkładów materiału nauczania, planów pracy, opracowanie kart pracy, sprawdzianów, testów i innych pomocy edukacyjnych
z wykorzystaniem komputera
- udział w różnych dostępnych formach doskonalenia
- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
- przygotowanie zadań konkursowych z chemii w formie multimedialnej
- przygotowywanie gazetek klasowych, opracowanie dyplomów Okres stażu - plan i dokumentacja rozwoju zawodowego, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
- zaświadczenia
- dyplomy potwierdzające ukończenie szkolenia lub uczestnictwo w warsztatach
- przykładowe karty pracy, testy, sprawdziany, scenariusze zajęć, imprez szkolnych

3. Zastosowanie Internetu w procesie nauczania i wychowania oraz samodzielnym doskonaleniu.

- korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych podczas zajęć, Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych
- wyszukiwanie stron internetowych bogatych w informacje chemiczne przydatne na zajęciach z uczniami
- opublikowanie na stronie internetowej dla nauczycieli wybranych scenariuszy
- monitorowanie aktualizacji przepisów w zakresie awansu zawodowego, wiedzy z zakresu chemii, pedagogiki specjalnej, rewalidacji, aktualnych przepisów oświatowych
Okres stażu - potwierdzenia
- spis wykorzystanych programów
- adresy stron internetowych

4. Zastosowanie multimediów w nauczanym przedmiocie. - korzystanie z projekcji filmowych i programów edukacyjnych na zajęciach
- opracowanie pytań i zadań konkursowych, krzyżówek
Okres stażu - spis wykorzystanych programów
- potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji opiekuna stażu.
- lekcje otwarte dla stażysty
- analiza przebiegu lekcji stażysty
- pomoc przy przygotowaniu scenariuszy zajęć
- pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego
Okres stażu
- wpisy w dziennikach
- potwierdzenia

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. - przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Okres stażu - potwierdzenia

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. - udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu - potwierdzenia

4. Praca w zespole przedmiotowym klas gimnazjalnych i zawodowych.
- aktywny udział w pracach zespołu: współtworzenie planu pracy, wymiana doświadczeń
- prowadzenie dyskusji oraz podejmowanie decyzji dotyczących pracy w tych klasach
Okres stażu - potwierdzenia

5. Opracowanie i udostępnianie innym materiałów do pracy dydaktyczno – wychowawczej. - przekazanie bibliotece szkolnej gromadzonych materiałów: scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych, kart pracy
Okres stażu - potwierdzenia

6. Promocja własnych osiągnięć
i dzielenie się swoją wiedzą. - publikacja na stronie internetowej opracowanych materiałów, referatów i pomysłów na realizację zajęć, przeprowadzenia konkursów i apeli szkolnych
Okres stażu - potwierdzenia

7. Praca w zespołach opracowujących dokumentację. - praca nad opracowaniem Rocznego Planu Rozwoju Placówki i innych wynikających
z przydziału czynności w danym roku szkolnym
Okres stażu - potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu „Niosę pomoc” dla uczniów klas zawodowych skorelowanego z programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły.
- opracowanie celów i realizacja programu dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 2011 - 2013 - program własny
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć pozalekcyjnych.
- ustalenie celu działania
- przygotowanie tematyki zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- realizacja zadań
- ewaluacja programu (według potrzeb)
2012 - 2014 - program własny

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Włączenie się do pracy w zespoły opracowujące oraz modyfikujące dokumenty szkolne.
- modyfikowanie, zmiany oraz ewaluacja dokumentów szkolnych Okres stażu - potwierdzenia, zaświadczenia
2. Organizowanie wycieczek szkolnych. - opracowanie harmonogramów wycieczek klasowych i szkolnych
Okres stażu - potwierdzenia, zaświadczenia

3. Organizowanie oraz współorganizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz akcji lokalnych. - pełnienie funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz kierowanie pracą Samorządu
- realizacja zadań wynikających
z planu pracy Samorządu Uczniowskiego
- realizacja zadań wynikających
z planu pracy Szkolnego Zespołu Korczakowskiego
- opracowanie scenariuszy i współorganizowanie: spotkań, imprez, uroczystości, akademii szkolnych i środowiskowych dla dzieci i rodziców Okres stażu - potwierdzenia
- dokumentacja własna

4. Organizowanie oraz współorganizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych dla uczniów Udział uczniów w przedstawieniach, apelach, konkursach i uroczystościach szkolnych a także pozaszkolnych
Okres stażu - potwierdzenia
5. Włączenie się w uroczystości, wycieczki, imprezy i konkursy organizowane przez innych nauczycieli.
- pomoc lub współorganizacja przy realizacji przedsięwzięć Okres stażu - potwierdzenia
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Organizacja i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
2012/2014 - sprawozdanie z zajęć

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1.Współpraca z pedagogiem
i psychologiem szkolnym. - spotkania z pedagogiem
i psychologiem szkolnym, konsultacje
- prowadzenie zajęć lekcyjnych (godzin wychowawczych)
z udziałem pedagoga szkolnego
Okres stażu - potwierdzenia

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. - spotkania z pielęgniarką szkolną, konsultacje
- prowadzenie zajęć lekcyjnych (godzin wychowawczych) z udziałem pielęgniarki szkolnej
Okres stażu - potwierdzenia
3.Zorganizowanie pomocy materialnej dla uczniów. - pozyskiwanie odzieży na kiermasz szkolny dla uczniów naszej szkoły
- pozyskiwanie fantów na szkolne loterie fantowe
- zorganizowanie oraz przeprowadzenie przez Samorząd Uczniowski szkolnej loterii fantowej
- zakup za zebrane pieniądze pomocy szkolnych dla uczniów lub inne wynikające z potrzeb
Okres stażu - potwierdzenia
4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - przygotowanie i organizacja imprezy Mikołajkowej dla podopiecznych MOPS
- udział uczniów w imprezach organizowanych przez ICK
- organizowanie spotkań tematycznych z Policją oraz zawodoznawczych
Okres stażu - potwierdzenia, podziękowania
5. Uczestniczenie w akcjach ogólnospołecznych.
- Sprzątanie Świata
- Czyste jeziora i rzeki
- Góra Grosza
- Szkoło Pomóż i Ty

Okres stażu - potwierdzenia, podziękowania

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Formy realizacji

Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie istotnych trudności w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
- studium przypadku Okres stażu - opracowanie, opis i analiza
2. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami. - indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi
- współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym
- wprowadzanie nowatorskich metod pracy służących poprawie funkcjonowania dziecka
Okres stażu - potwierdzenia

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

........................................ ........................................
podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.