X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23238
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomownanego

Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza
w Cmolasie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Magdalena Czwałga

nauczyciel j. polskiego

TERMIN ROZPOCZĘCIA STAŻU - 01.09.2011 r.
TERMIN ZAKOŃCZENIA STAŻU - 31.05. 2014 r.

Informacje o nauczycielu:

Imię i nazwisko: mgr Magdalena Czwałga
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. ks. W. Borowiusza w Cmolasie
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: język polski
Posiadane kwalifikacje:
• studia magisterskie: Filologia polska – Uniwersytet Rzeszowski,
• studia podyplomowe dziennikarskie – Uniwersytet Rzeszowski,
• studia podyplomowe: Edukacja i potrzeby rewalidacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) –Uniwersytet Rzeszowski.
Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

& 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Działania umożliwiające rozwój zawodowy i spełnienie wymagań Forma realizacji Termin Dokumentacja efektów rozwoju
1. Poznanie i wdrożenie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Śledzenie nowości w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu. sierpień/wrzesień
2011

na bieżąco wniosek
o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
2. Wnikliwa analiza dokumentacji szkoły. Analiza dokumentacji: Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Plan Rozwoju Szkoły, Regulaminy wewnętrzne szkoły i procedury. cały okres stażu notatka własna
3. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Upowszechnianie informacji o osiągnięciach uczniów w gazetce szkolnej, na stronie internetowej szkoły, współpraca z lokalnymi mediami, np. „Twoim Radiem Cmolas”. cały okres stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Ukończenie kursów, warsztatów oraz szkoleń w ramach WDN w celu podniesienia efektywności pracy nauczyciela polonisty oraz doskonalenia umiejętności rozpoznawania i rozwijania uzdolnień ucznia. cały okres stażu świadectwa ukończenia
5. Organizacja własnego warsztatu pracy. Samodzielne, systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
Stosowanie nowoczesnych metod nauczania w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
cały okres stażu notatka własna,
wykaz literatury
6. Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych . według szkolnego harmonogramu,
cały okres stażu

potwierdzenie dyrektora
7. Wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Analiza raportów CKE, OKE.

Współudział w tworzeniu raportu wewnątrzszkolnego.

Przygotowanie analizy dla rodziców.
cały okres stażu potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego

notatka własna
8. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy, współpraca z rodzicami. Organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami.

Pedagogizacja rodziców.

cały okres stażu potwierdzenie dyrektora

notatka własna

9. Indywidualne kierowanie pracą uczniów przejawiających zdolności humanistyczne. Przygotowywanie uczniów do konkursów ortograficznych, literackich, recytatorskich.
Organizowanie szkolnych konkursów literackich.
Zaproponowanie różnych form działań i pracy z uczniem zdolnym.

na bieżąco

potwierdzenia uczestnictwa
w konkursach, regulaminy konkursów

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej. Wyszukiwanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli, prawa oświatowego, scenariuszy lekcji.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych: komputerowy słownik j. polskiego, encyklopedia multimedialna, internetowe słowniki.
Pisanie protokołów
z posiedzeń Rad Pedagogicznych za pomocą technologii komputerowej.
w ciągu stażu

wg harmonogramu konferencji

notatka własna

potwierdzenie dyrektora

2. Redagowanie i współtworzenie
kolejnych wydań gazetki szkolnej.
Kierowanie i koordynowanie pracą w zespole redakcyjnym gazetki szkolnej,
gromadzenie i komputerowa korekta artykułów dostarczanych przez uczniów do gazetki „Ikar”.

w ciągu stażu potwierdzenie dyrektora

wybrane numery gazetki szkolnej
3. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej. Prowadzenie zajęć koła dziennikarskiego
w pracowni komputerowej. w ciągu stażu

potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Wykorzystywanie zasobów Internetu
w celu pogłębienia wiedzy oraz pozyskania informacji przydatnych w pracy nauczyciela. Korzystanie z wiedzy innych nauczycieli.
Publikowanie własnych materiałów na stronach portali internetowych.

przez cały okres stażu
potwierdzenie administratora strony internetowej szkoły
5. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne opracowywanie wymaganej dokumentacji. w ciągu stażu załączona dokumentacja

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i sprawozdawczych.
Współudział w ewaluacji aktów prawa wewnętrznego.
Współpraca w przygotowaniu i przeprowadzeniu próbnych testów kompetencji . w ciągu stażu potwierdzenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom mojej szkoły scenariuszy lekcji (języka polskiego, godzin do dyspozycji wychowawcy), testów, ankiet, kart pracy, materiałów dydaktycznych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Przekazanie do biblioteki szkolnej samodzielnie wykonanych materiałów dydaktycznych.

Współpraca z innymi nauczycielami w opracowaniu i przygotowywaniu scenariuszy uroczystości szkolnych, apeli, itp.
przez cały okres stażu
potwierdzenie nauczycieli
3. Publikacja materiałów dydaktycznych Internecie . Przygotowanie materiałów i ich publikacja.

Publikacja prac własnych i uczniowskich na szkolnej stronie WWW. w ciągu stażu publikacja
potwierdzenie administratora strony internetowej szkoły
4. Współpraca z innymi nauczycielami. Współtworzenie regulaminów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, przeglądach teatralnych, apelach, akademiach szkolnych. w ciągu stażu notatka własna

& 8 ust. 2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań

& 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Praca wychowawcza. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawcy klasy w oparciu o program wychowawczy szkoły
i program profilaktyczny.
Pogłębienie wiedzy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych poprzez współpracę z pedagogiem, innymi nauczycielami oraz udział w szkoleniach i kursach. w ciągu stażu plan wychowawcy klasy

2. Opracowanie i wdrożenie programu koła dziennikarskiego. Opracowanie programu, wdrożenie i ewaluacja. w ciągu stażu program kółka dziennikarskiego

3. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Opracowanie programu, wdrożenie i ewaluacja. w ciągu stażu program kółka dydaktyczno - wyrównawczego

& 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy potrzebującym uczniom. Diagnozowanie środowiska uczniów.
Rozmowy z rodzicami.
Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań.
Rozmowy z uczniami. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną. przez cały okres stażu
notatka własna

potwierdzenie pedagoga szkolnego
2. Organizowanie wycieczek szkolnych. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum.
Przygotowywanie imprez klasowych mających na celu integrację zespołu.
wg potrzeb notatka własna
3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzenie kół zainteresowań: koła polonistycznego i koła dziennikarskiego.
Zachęcanie i motywowanie uczniów i ich rodziców do udziału w akcjach podejmowanych przez placówkę. Organizowanie szkolnych konkursów. w ciągu stażu potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Promowanie szkoły. Współpraca z lokalnymi mediami, redagowanie gazetki szkolnej. przez cały okres stażu
potwierdzenie dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury
5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Współorganizowanie imprez, uroczystości. w ciągu stażu potwierdzenie opiekuna Samorządu Szkolnego
6. Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich. Udział uczniów w akcjach typu:
„Sprzątanie Świata”
„Góra grosza”.
w ciągu stażu potwierdzenie opiekuna Szkolnego Koła Caritas
7. Praca z uczniem zdolnym i słabym. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów zdolnych.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych. wg potrzeb notatka własna

& 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Kolbuszowej. Kierowanie dzieci z zaburzeniami na badanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dostosowanie wymagań dla uczniów
mających trudności w nauce oraz z problemami wychowawczymi zgodnie z sugestiami poradni. w czasie stażu notatka własna

2. Współpraca z komendą Powiatową Policji w Kolbuszowej. Organizowanie spotkań dla uczniów
z przedstawicielami Oddziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. w czasie stażu notatka własna

3. Nawiązanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kolbuszowej. Uzyskanie aktualnych informacji na temat rynku pracy i wykorzystanie ich w trakcie prowadzenia godzin wychowawczych. w ciągu stażu notatka własna

4. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Cmolasie. Zorganizowanie lekcji bibliotecznych dla uczniów. w ciągu stażu potwierdzenie dyrektora biblioteki
5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych
z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy.

Integracja zespołu klasowego: imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńska.

na bieżąco notatka własna

& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawanie i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Opis i analiza dwóch
przypadków edukacyjnych lub wychowawczych Zdiagnozowanie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.

Ustalenie środków zaradczych i ich zastosowanie.

Wnioski.

Wprowadzenie działań naprawczych. w czasie stażu opis i analiza przypadku potwierdzona dokumentacją szkolną

........................................ ........................................
Plan zatwierdzono Podpis

*Powyższy plan oraz jego realizacja nie stanowi dokumentu zamkniętego i zastrzega się możliwość dokonywania w nim korekt w zakresie zależnym od potrzeb.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.