X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23204
Przesłano:

Bibliografia załącznikowa MLA (Modern Language Association). Tworzenie opisów bibliograficznych

Elementy opisu bibliograficznego (MLA):

1. AUTOR.
Podając imię i nazwisko autora pomijamy informacje o jego stopniu naukowym, odznaczeniach, tytułach, pełnionej funkcji czy wykonywanym zawodzie, np. Dr., Mrs., Mr., Ms., Rev., S. J., Esq., Ph. D., M. D., Q. C., etc.
Wyjątek! Jr. i Sr. oraz I, II, III etc. dla rozróżnienia dwóch osób o tym samym imieniu i nazwisku.

Przykłady:
a) Nazwisko, imię:
Berkel, Catharina van.
b) Nazwisko, imiona:
Price, David Robert James.
c) Nazwisko, imię, inicjał:
Schwab, Charles R.
d) Nazwisko, inicjał, imię:
Holmes, A. William.
e) Nazwisko, inicjały:
Salinger, J.D.
f) Nazwisko, imiona, Jr. lub Sr.:
Davis, Benjamin Oliver, Jr.
g) Nazwisko, imię, inicjał, I, II, III, etc.:
Stilwell, William E., IV.

Jeśli książka ma dwóch lub trzech autorów, nazwę drugiego i trzeciego autora podajemy w odmiennej kolejności, niż pierwszego autora – najpierw imię, później nazwisko. Nazwiska oddzielamy przecinkiem, zaś przed ostatnim nazwiskiem, po przecinku, piszemy „and”, np. Oxenden, Clive, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson.
Uwaga! Nazwiska autorów podajemy w kolejności występowania na karcie tytułowej.
Jeśli książka ma więcej niż trzech autorów, w opisie podajemy nazwisko tylko pierwszego autora (według karty tytułowej) i dodajemy skrót „et al.”.

2. TYTUŁ i PODTYTUŁ.
a) Jeśli tytuł z okładki i/lub grzbietu książki różni się od tego ze strony tytułowej książki, w opisie bibliograficznym zapisujemy go tak, jak podano na stronie tytułowej.
b) Tytuł i podtytuł książki, periodyku czy encyklopedii podkreślamy, np. New York Times, Encyclopaedia Britannica.
c) Jeśli w tytule gazety nie podano miejsca publikacji, dopisujemy po tytule w nawiasie kwadratowym nazwę miasta, np. National Post [Toronto]
d) Nie podkreślamy tytułu i podtytułu artykułu w periodyku czy encyklopedii. Zapisujemy go w cudzysłowie, np. Fields, Helen. "Virtual Healing." U.S. News & World Report 18 Oct. 2004: 70.
e) Dużą literą zapisujemy pierwsze słowo tytułu, podtytułu i wszystkie ważne określenia za wyjątkiem rodzajników, przyimków, spójników, np. Martin Dressler: The Tale of an American Dreamer.
f) Stosujemy małe litery przy koniugacji: and, because, but, however; dla przyimków: in, on, of, for, to; rodzajników: a, an, the, o ile nie występują na początku tytułu lub podtytułu, lub mają wymowne znaczenie, np. The Curious Case of Benjamin Button.
e) Tytuł oddzielamy od podtytułu dwukropkiem, np. The Journalist’s Five Senses: Witnessing, Seeing, Listening, Sharing and Thinking.

3. MIEJSCE WYDANIA. TYLKO DLA KSIĄŻEK!
a) Miejscem wydania nie może być nazwa kraju, stanu, prowincji czy hrabstwa, np. United States of America, California, Ontario czy Orange County.
b) Miejsce wydania to miasto, w którym wydawnictwo ma swoją siedzibę. W opisie bibliograficznym podajemy nazwę miasta, np. New York, London.
c) Jeśli na karcie tytułowej mamy nazwy dwóch lub więcej miast, w opisie podajemy tylko pierwsze z wymienionych.
d) Jeśli miejsce wydania jest mało znane lub jego nazwa jest niejednoznaczna i może wprowadzać w błąd, warto ją uzupełnić o skróconą nazwę stanu czy hrabstwa, w którym się znajduje, np. Englewood Cliffs, NJ, London, ON.
e) Jeśli w książce nie podano miejsca jej wydania, piszemy „n.p.” – „no place”.

4. WYDAWNICTWO. TYLKO DLA KSIĄŻEK!
a) Musimy uważać, żeby przez pomyłkę nie podać nazwy drukarni.
b) Możemy skrócić nazwę wydawnictwa, np. Macmillan zamiast Macmillan Publishing Co, lub pominąć rodzajniki: A, An, The.
c) Jeśli brakuje informacji o wydawnictwie, stosujemy skrót “n.p.” – „no publisher”.

5. DATA WYDANIA.
a) Dla książki datą wydania jest zwykle data copyright. W opisie podajemy tylko rok, np. 2009, NIE! ©2009 czy Copyright 2009.
b) Dla miesięczników lub kwartalników podajemy, obok roku wydania, miesiąc lub sezon.
Oprócz miesięcy: May, June i July, pozostałe miesiące, których nazwy składają się z pięciu i więcej liter, wymieniamy skrótowo: Jan., Feb., Mar., Apr., Aug., Sept., Oct., Nov., Dec., np. Scientific American May 2004.
Jeśli opisujemy kwartalnik, podajemy porę roku: Spring, Summer, Fall, Winter, np. Alternatives Journal Spring 2005.
c) Dla dzienników i tygodników wymieniamy dzień, miesiąc i rok wydania, np. Newsweek 29 Sept. 2004.
d) Jeśli podano kilka dat wydania, w opisie bibliograficznym wymieniamy tylko najnowszą, np. widząc zapis ©1988, 1990, 2005, wybieramy 2005.
e) Nie możemy mylić daty wydania z datą druku np. 7th Printing 2005 czy Reprinted 2007. To nie jest rok wydania.
f) Jeśli brakuje informacji o dacie wydania, stosujemy w opisie skrót „n.d.”, czyli „no date”.
g) Jeśli brakuje informacji o dacie wydania, ale jesteśmy w stanie ją ustalić na podstawie innych wiarygodnych źródeł lub wiemy mniej więcej, kiedy wydano książkę, informacje zaczerpnięte spoza książki podajemy zawsze w nawiasie kwadratowym [], np. dla przybliżonej daty wydania – circa 2005 – [c. 2005] lub [2005?].

6. STRONY.
a) Jeśli opis bibliograficzny dotyczy całej książki, a nie jej fragmentu, nie podajemy objętości publikacji. Jeśli zaś opisujemy np. esej w pracy zbiorowej, podajemy numery stron:
Fish, Barry, and Les Kotzer. "Legals for Life." Death and Taxes: Beating One of the
Two Certainties in Life. Ed. Jerry White. Toronto: Warwick, 1998. 32-56.
b) Jeśli nie ma numeru strony, stosujemy skrót: “n. pag.”
c) Zdarza się, że w książkach i periodykach brakuje na stronie numeru. Możemy go wtedy obliczyć i zanotować w opisie bibliograficznym tak jak stronę z wydrukowanym numerem.
d) Jeśli numery stron z interesującymi nas fragmentami nie występują kolejno po sobie, nie wymieniamy wszystkich stron, na których znajduje się dany tekst. Jeśli na przykład potrzebny fragment zaczyna się na stronie 5, później jest na stronach 19-21 i kończy się na stronie 38, wystarczy zapisać 5+, a nie 5, 19-21, 38.
e) Numery stron pochodzące z głównej części książki zapisujemy cyframi arabskimi. Jeśli powołujemy się na słowa z przedmowy czy wstępu, stosujemy cyfry rzymskie w taki sposób, jak zostały wydrukowane na kartach książki, np. v-xii.

1. Standardy dla opisu książki:
Autor. Tytuł: Podtytuł. Miasto: Wydawnictwo, Rok wydania.

!Jeśli książka nie ma autora lub redaktora, opis zaczynamy od tytułu.

2. Standardy dla opisy periodyku:
Autor. "Tytuł: Podtytuł artykułu." Tytuł periodyku Dzień, Miesiąc, Rok wydania: Numer/y stron/y.

Przykłady:

Książka – jeden autor:
Joyce, James. A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin Books, 1996..
Książka – dwóch autorów
Tomalin, Barry, and Susan Stempleski. Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press, 2008.

• Jeśli redaktor jest wyróżniony na stronie tytułowej, zapisujemy jego dane tak jak w przypadku autora, ale z tą różnicą, że po imieniu redaktora wstawiamy przecinek i skrót ed. lub eds. dla kilku redaktorów, np. Ford, Boris, ed.
Jeśli opisujemy fragment z odrębnym autorem lub prace autora pod redakcją, podajemy imię i nazwisko redaktora wg schematu: Ed. imię nazwisko (nie stawiamy przecinka).

Praca zbiorowa z wyraźnie zaznaczonym redaktorem:
Ford, Boris, ed. Modern Britain. Vol. 9. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Rozdział książki:
Oxenden, Clive, Christina Latham-Koenig, and Paul Seligson. “Going home”. New English File: Elementary Student’s Book. Oxford: Oxford University Press, 2004. 96-99.
Rozdział – praca zbiorowa:
Saint, Andrew. “The New Towns”. Modern Britain. Vol. 9. Ed. Boris Ford. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 147-160.

Hasło w słowniku:
“Enamel”. Def. A Dictionary of Biology. London 1974.

• Jeśli jeden termin ma dwie i więcej definicji, a my korzystamy tylko z jednej z nich, np. trzeciej, zapisujemy: ”Enamel”. Def. 3. ....

Artykuł w czasopiśmie
Szudy-Sojak, Aleksandra. “Bird idioms”. The Teacher 10 (2013): 36-39.

Artykuł Online
Haurant, Sandra. “Fish and chips by the Seine: French foodies embrace British cuisine.”
The Guardian. 11 Dec. 2013. Guardian News and Media Limited 18 Dec. 2013 <http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/dec/11/fish-chips-seine-french-foodies-british-cuisine>

Książki tego samego autora (porządek chronologiczny)
Ur, Penny. Grammar Practice Activities: A practical guide for teachers. Cambridge: Cambridge University Press, print. 1990.
---. A Course in Language Teaching: Practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press, print. 2008.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.