X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23172

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dypomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Urszuli Wosińskiej

nauczyciela mianowanego
Przedszkola Gminnego Nr 1 w Kłobucku
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2014 r.

Rok szkolny 2011/2012

Zadania Sposoby i formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1 2 3 4
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola. - Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
(z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek itp.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
- Analiza dokumentacji placówki: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Szkoły, Wieloletniego Przedszkolnego Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów. VIII/IX 2011

Okres stażu.

IX 2011

IX 2011 Poprawne sformułowanie:
wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Notatki

Plan rozwoju zawodowego.

Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola. - Udział w formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
- Zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu,
zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela.

Okres stażu. Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Dziennik lektur.
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja - Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja VIII 2012, 2013 Sprawozdanie potwierdzone przez dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Posługiwanie się technologią komputerową w pracy. - Opracowanie dokumentów

- Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej
- Zachęcanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu w celu zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności.
- Opracowywanie dyplomów i zaproszeń, pomocy dydaktycznych. Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Opis wykorzystania, materiały.

Prace dzieci wykonane podczas zajęć komputerowych.


Opracowane wzory dokumentów.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Praca na rzecz rady pedagogicznej - Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (posiedzenia Rad Pedagogicznych)
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora.

Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela.

Notatki z obserwacji zajęć.
Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego.

Opracowanie scenariuszy do zajęć. Okres stażu. Scenariusze zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
- Opracowanie i realizacja autorskiego programu.
- Działania zmierzające do opracowania programu, opracowanie i wdrażanie, roczne podsumowanie i ewaluacja.
- Opracowanie regulaminów konkursów.
- Opracowanie dokumentów przedszkolnych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
- Opracowanie scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych. VIII 2012

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu. Własny program.

Regulaminy i scenariusze konkursów.
Opracowane dokumenty.

Potwierdzenie dyrektora, scenariusz imprez i uroczystości przedszkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych. - Wycieczka do biblioteki w celu poszerzania wiedzy oraz rozbudzania zainteresowań czytelniczych.
- Przygotowanie międzyprzedszkolnego „Konkursu plastycznego” celem promowania dzieci uzdolnionych plastycznie. Okres stażu.

Rok szkolny 2012/2013 Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.

Opracowanie przebiegu konkursu, przygotowanie scenariusza.
Wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz edukacji. Organizowanie wycieczek klasowych, imprez klasowych i przedszkolnych, konkursów itp.

Okres stażu Karty wycieczki, scenariusze imprez.
§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Opublikowanie w portalu internetowym „ Planu rozwoju zawodowego” - Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową IX 2011 Publikacja na stronie internetowej.
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka. - Opracowanie scenariuszy 2013 Publikacja scenariuszy.
Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (logopedą). Cykliczne konsultacje i kierowanie dzieci na terapię. Okres stażu. Zaświadczenia
Współpraca z Miejskim Domem Kultury oraz Szkołą Podstawową Nr 2 Udział w uroczystościach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,, przedstawieniach, festiwalach, wystawach prac. Okres stażu. Scenariusze zajęć, podziękowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.