X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23120
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program nauczania języka hiszpańskiego na poziomie A1 - kółko języka hiszpańskiego

,Małgorzata Kędzierska
nauczyciel j. niemieckiego

Program nauczania języka hiszpańskiego na poziomie A1
(kółko języka hiszpańskiego)

Cele kursu:

A. Cel ogólny
- praktyczno – komunikacyjny: rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych
- poznawczo – kształcący: przyswajanie informacji o krajach hiszpańskiego obszaru językowego oraz wiadomości o strukturze języka hiszpańskiego

B. Cele szczegółowe
1. Sprawności językowe
a) słuchanie:
Uczeń jest w stanie rozumieć polecenia nauczyciela oraz wypowiedzi kolegów. Rozumie krótkie stwierdzenia, pytania, instrukcje i informacje. Na podstawie wysłuchanej rozmowy jest w stanie określić jej temat.
b) mówienie
Uczeń potrafi komunikować się w typowych sytuacjach życiowych. Dysponuje poprawną wymową i intonacją. Potrafi poprosić o informacje oraz udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Umie opowiedzieć o sobie i najbliższych oraz o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach i działaniach.
c)czytanie:
Uczeń jest w stanie przeczytać ze zrozumieniem tekst zwarty lub dialog na poziomie dostosowanym do jego umiejętności.
d) pisanie:
Uczeń potrafi zapisać informację w formie notatki, przepisać zwroty i słowa z tablicy lub książki. Potrafi wpisać brakujące wyrazy do otrzymanych tekstów.

Treści leksykalne:

1. Przedstawianie się. Zwroty grzecznościowe
2. Opis osoby (cechy zewnętrzne i cechy charakteru)
3. Rodzina
4. Nazwy zawodów
5. Czynności dnia codziennego
6. Spędzanie wolnego czasu
7. Nazwy krajów i narodowości
8. Dom, mieszkanie, urządzenie, wyposażenie
9. Posiłki, potrawy
10. Kolory
11. Godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku
12. Informacje o Hiszpanii i miejscach, gdzie mówi się po hiszpańsku

Treści językowe:

1. Ortografia
2. Zasady akcentowania
3. Fonetyka
4. Rzeczowniki – liczba pojedyncza i mnoga
5. Rodzajniki określone i nieokreślone
6. Zaimki osobowe
7. Przymiotniki – liczba pojedyncza i mnoga. Stopniowanie regularne i nieregularne
8. Liczebniki główne i porządkowe
9. Przyimki – zakres podstawowy
10. Czasowniki regularne I, II, III koniugacji. Wybrane czasowniki nieregularne
11. Tryb rozkazujący – II osoba liczby pojedynczej i mnogiej

Metody i zalecane techniki:

Nauczyciel stosuje metody zorientowane na działania komunikacyjne. Uczniowie słuchają i czytają teksty, odpowiadają na pytania i tworzą pytania.
W celu utrzymania motywacji, a także dla utrwalenia opanowanego materiału nauczyciel stosuje gry i zabawy językowe. Korzysta z nagrań tekstów zawartych w podręczniku oraz innych tekstów i piosenek. Wykorzystuje technikę odgrywania ról na podstawie przerabianych tekstów.
Zaleca się następujące techniki:
- słuchanie nagrań
-głośne czytanie i słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela
- słuchanie wypowiedzi i poleceń nauczyciela i kolegów
- powtarzanie za wzorcem (w celu kształtowania prawidłowej wymowy i intonacji)
- zadawanie pytań ogólnych oraz pytań do tekstów
- czytanie dla ogólnego zrozumienia tekstu
- wyszukiwanie danych w tekście
- przepisywanie
- zapisywania wypowiedzi własnych, pisanie kartek
- uzupełnianie luk znanymi wyrazami lub wyrażeniami
- odgrywanie ról w różnych sytuacjach
- śpiewanie piosenek

Ewaluacja:

Sprawdzanie postępów w nauce oraz ich ocenianie musi być ściśle związane ze zrealizowanym materiałem na lekcji. Postępy uczniów sprawdzamy i oceniamy po to, by zbadać, czy nauczanie doprowadziło do osiągnięcia zamierzonych celów oraz by przekonać się, czy uczeń posiadł wiadomości i umiejętności wyznaczone przez cele dydaktyczne.
Ocena bieżąca jest dokonywana na bieżąco w całym procesie kształcenia i może odbywać się na każdej lekcji w formie krótkich powtórzeń. Służy ona doskonaleniu pracy nauczyciela oraz uczniów. Nauczycielowi daje informację o tym, co uczeń potrafi samodzielnie wyrazić, a co sprawia mu problemy.

Zakładane umiejętności uczniów:
1. słuchanie
Uczeń potrafi zrozumieć ze słuchu bardzo proste, krótkie wypowiedzi, wymawiane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka. Rozumienie wypowiedzi ze słuchu obejmuje rozumienie poleceń i zwrotów codziennego użytku, określanie głównej myśli tekstu, określanie kontekstu wypowiedzi (np. czas, miejsce), rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi.

2. czytanie
Uczeń potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty użytkowe i narracyjne: rozumie ogólny sens tekstu, określa główną myśl tekstu, wyszukuje w tekście określone informacje, określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę)

3. mówienie
Uczeń potrafi porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne na określone tematy: w prosty sposób opisuje otoczenie, w którym żyje, ludzi i przedmioty, opisuje swoje upodobania i uczucia, opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je.

4. pisanie
Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka), opisuje ludzi, miejsca, przedmioty, miejsca i czynności, opisuje wydarzenia życia codziennego i komentuje je, przedstawia opinie swoje i innych osób, opisuje swoje upodobania i uczucia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.