X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23116
Przesłano:

Z matematyką przez świat - autorski program na zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami przyrody

Małgorzata Nowak
Szkoła Podstawowa
im. Witolda Doroszewskiego
w Nadarzynie

AUTORSKI PROGRAM
na zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami przyrody
„ Z matematyką przez świat”

SPIS TREŚCI

I WSTĘP

II CELE:
1. CEL GŁÓWNY
2. CELE SZCZEGÓŁOWE

III FORMY PRACY

IV METODY PRACY

V ŚRODKI DYDAKTYCZNE

VI TEMATYKA OGÓLNA I TREŚCI SZCZEGÓŁOWE

VII OCZEKIWANE EFEKTY

VIII EWALUACJA

„Nie podejmuj się tego, czego nie umiesz,
a naucz się wszystkiego,
co powinieneś umieć”
Pitagoras

I WSTĘP

Program przeznaczony jest dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2013/2014. Zgodny jest z Podstawą Programową oraz obowiązującym programem nauczania matematyki. Przewidziany jest do realizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Program „Z matematyką przez świat” został napisany z myślą o uczniach ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi trudności z opanowaniem podstawowych wiadomości oraz umiejętności z matematyki z elementami przyrody w szkole podstawowej. Podczas jego realizacji szczególna uwaga zwrócona będzie na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w zakresie: tempa pracy, stopniowania trudności.

II CELE:

1. CEL GŁÓWNY

- przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej i przyrodniczej
w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego.

2. CELE SZCZEGÓŁOWE

- przygotowywanie uczniów do zewnętrznego sprawdzianu dla uczniów szkoły podstawowej
- praktyczne utrwalanie wiadomości zdobytych na lekcjach
- kształcenie umiejętności logicznego myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- wdrażanie uczniów do systematyczności, pracowitości i wytrwałości oraz wzmacnianie osobowości ucznia i wiary w jego możliwości
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji i analizowania danych
- rozwijanie pamięci i umiejętności logicznego myślenia
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej

III FORMY PRACY

- praca indywidualna - uczeń samodzielne wykonuje czynność,
- praca zbiorowa - wszyscy uczniowie pracują wspólnie,
- praca grupowa - uczniowie pracują w jednorazowych grupach.

IV METODY PRACY

Do najczęściej stosowanych metod należą między innymi:
- burza mózgów,
- kula śniegowa,
- metoda projektu,
- gry planszowe,
- łamigłówki matematyczne,
- opis
- pokaz

V ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,
- encyklopedia matematyki,
- ciekawostki matematyczne ze stron internetowych,
- plansze, krzyżówki, rebusy, tabele z danymi do odczytu, cenniki, mapa Nadarzyna
- informacje na temat odkryć geograficznych, wynalazków technicznych itp.,
- miara krawiecka, przyrządy geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz)

VI TEMATYKA OGÓLNA I TREŚCI SZCZEGÓŁOWE


l.p Tematyka ogólna Treści szczegółowe Liczba godzin Termin realizacji

1.
„W sklepie”
- dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych (rachunek pamięciowy)
- porównywanie liczb
- kolejność wykonywania działań

4

wrzesień

2.
„Czy wiesz ile jesz?”

- jednostki wagi, masy

3

październik

2.
„Czas biegnie, czas ucieka...”
- obliczenia kalendarzowe z uwzględnieniem pór roku
- obliczenia czasowe
- znaki rzymskie
- zadania tekstowe

4

październik
listopad

3.
„ Jak to obliczyć?”
- dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych sposobem pisemnym z uwzględnieniem odległości w terenie
- mnożenie i dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym

4

grudzień/
styczeń

4.
„Wędrówki po naszej okolicy”
- równoległość
- prostopadłość
- czytanie planu
- skala
- odczytywanie i mierzenie kątów
- obwody figur (kwadrat, prostokąt)

4

styczeń/
luty

5.
„Moje mieszkanie” - zadania z zastosowaniem skali, czytania planów, znajomości prostopadłości i równoległości
- wykonanie planu mieszkania w danej skali
2
marzec

6.
„Spotykamy się z tym na co dzień”
- ułamek jako część całości
- przedstawienie graficzne ułamka
- działania na ułamkach zwykłych
( dodawanie i odejmowanie ułamków
o takich samych mianownikach)
- skracanie i rozszerzanie
- ułamek na osi liczbowej

5
marzec/
kwiecień

7.

„Spacer po lesie”

- działania na liczbach dwumianowanych i dziesiętnych (dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych)
- porównywanie odległości

2

maj

8.
„Mój pokój, moje mieszkanie”
- pole kwadratu i prostokąta
- zamiana jednostek pola
2
maj

9.
Czas na basenie”
- pojęcie prostopadłościanu i sześcianu
- siatki prostopadłościanu

2
czerwiec

10.
„Masz problem? – wyjaśniam, pomagam, tłumaczę”

- rozwiązywanie problemów matematycznych
w miarę potrzeb uczniów

VII OCZEKIWANE EFEKTY

Uczeń potrafi:

- dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić w pamięci w zakresie 100
- porównywać odległości
- zamieniać jednostki: długości, czasu, masy
- wykonać poprawnie obliczenia związane z kalendarzem
- posługiwać się skalą
- odczytuje plan z uwzględnieniem prostopadłości i równoległości ulic
- obliczyć pole i obwód pokoju, ogródka, mieszkania, klasy, itp
- ukazać powiązanie między tymi matematyką i przyrodą

IX EWALUACJA

Ewaluacja głównie polegać będzie na:

- porównaniu wyników testu diagnozującego z wynikami testu końcoworocznego
- informacji zwrotnej skierowanej do rodziców, określającej poziom umiejętności i wiedzy ucznia zawierającej NaCoBeZU
- zastosowaniu samooceny
- systematycznym sprawdzaniu postępów uczniów na lekcjach poprzez stosowania kart pracy, odpowiedzi ustne
- śledzeniu postępów w nauce
- obserwowaniu aktywności na zajęciach
- modyfikowaniu programu stosownie do potrzeb uczniów w trakcie jego realizacji

Analiza wyników osiąganych przez uczniów na lekcjach matematyki i przyrody da nauczycielowi poczucie dobrze wykonanej pracy oraz obraz efektów wspólnej pracy.

Ocenianie podczas zajęć będzie występowało wyłącznie w formie słownej. Stosowanie częstych pochwał zachęci dzieci do systematycznej pracy i pokonywania trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.