X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23115
Dział: Gimnazjum

Tropimy matematykę wokół nas - metoda projektu na matematyce

Autor i realizator projektu:
Aneta Jędrzejewska

Metoda projektu na matematyce

TEMAT: “TROPIMY MATEMATYKĘ WOKÓŁ NAS”

„ Powiesz – zapomnę,
pokażesz – zapamiętam,
przeżyję, doświadczę – zrozumiem.”

1. WSTEP
Do nowych metod nauczania należą metody aktywizujące, które zakładają aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. W literaturze fachowej spotkać się można z kilkoma rodzajami takich metod, które dobrze sprawdzają się na godzinach wychowawczych czy przedmiotach humanistycznych. Są to metody typu: burza mózgów, metaplan, metoda przypadków, grupy zadaniowe. Jednak metody te nie są najlepsze do zastosowania na lekcjach matematyki.
W materiale tym interdyscyplinarną metodą polecaną do stosowania na lekcjach matematyki jest metoda projektu.

Najważniejszymi cechami metody projektu są:
• zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela,
• samodzielne planowanie i przeprowadzanie pracy przez uczniów,
• uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów,
• zdobywanie wiedzy z jednoczesnym jej wykorzystaniem w praktyce,
• korzystanie z różnych źródeł informacji,
• interdyscyplinarność.

Przy jego realizacji uczniowie mieli pole do popisu, ale i trudne zadanie. Po pierwsze podział na grupy, w których będą pracować, po drugie wybór szczegółowego tematu dotyczącego procentów, którym będą się zajmowali.
Po wyborze grup i tematów uczniowie podpiszą z nauczycielem kontrakt, w którym przedstawione zostaną obowiązujące terminy, zasady pracy, formy realizacji i sposoby oceniania grup.

2. KONTRAKT

Projekt polega na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o zastosowaniu matematyki w życiu każdego z nas.

I. Cele projektu:

1. Pokazanie życiowej użyteczności wiedzy i umiejętności matematycznych zdobytych w szkole.
2. Przekonanie uczniów o potrzebie ciągłego uczenia się.
3. Przygotowanie do kształcenia i samokształcenia się w przyszłości, rozwijanie samodzielności.
4. Kształcenie u uczniów umiejętności:
• współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami,
• słuchania opinii innych osób, dyskutowania, planowania działań, podejmowania decyzji grupowych,
• rozwiązywania konfliktów, poszukiwania kompromisu,
• zbierania i opracowywania (np. za pomocą technologii informacyjnej) wiadomości na zadany temat,
• korzystania z różnych źródeł informacji,
• poszukiwania sojuszników dla wsparcia realizacji zadań,
• selekcji informacji,
• przeprowadzania i oceniania swojego działania,
• przygotowania indywidualnych prac,
• przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych,
• graficznego przedstawiania procentów,
• korzystania z kalkulatora,
• wykonywania wszelkich obliczeń matematycznych.

II. Formy realizacji:

W projekcie biorą udział chętni uczniowie z klas I, II i III gimnazjum. Zadanie wykonują uczniowie podzieleni na grupy. Hasłem przewodnim projektu są "Tropimy matematykę wokół nas", a w obrębie tego zagadnienia uczniowie sami wybierają sobie temat szczegółowy.

III. Harmonogram realizacji projektu:
1. Czas trwania projektu – rok szkolny
2. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu.

0 etap
- Spotkanie organizacyjne, ogólne omówienie projektu.
- Wprowadzenie w tematykę projektu.
- Planowanie etapów projektu.
- Ustalenie zasad pracy – kontrakt.

I etap
- Tworzenie zespołów, wyznaczanie ról.
- Tworzenie planu działania
- Określenie tematu i celów projektu

II etap
- Zbieranie informacji i materiałów do projektu.
- Pisanie scenariuszy.
- Prezentacja zebranych materiałów.
- Korzystanie z centrum multimedialnego i pracowni komputerowej.

III etap
- Przedstawienie wszystkich skompletowanych materiałów.
- Korekty i poprawki.
- Próby przygotowanych prezentacji.

IV etap
- Ostatnie przygotowania i próby przed konkursem.
- Prezentacja projektu –
• konkurs szkolny
• konkurs powiatowy
- Podsumowanie wyników projektu.

IV. Regulamin prezentacji wykonanego projektu.

1. Prezentacja może przybierać różne formy, np. album, plakat, inscenizacja, odczyt pracy pisemnej, prezentacja, film, zbiór zadań i inne.
2. Jeden zespół może wykorzystać jedną lub kilka form prezentacji.
3. Każdy zespół ma 15 minut czasu na prezentację zebranych i opracowanych materiałów.
4. Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.)
5. Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie na spotkaniu, w którym wezmą udział:
• grupy,
• nauczyciele,
• zaproszeni goście.

V. Zasady i formy oceniania wykonania projektu:

1. Ocenianie bieżące (po każdym zakończonym etapie) podczas konsultacji z nauczycielem:
• omówienie osiągniętych efektów,
• ukierunkowanie dalszej pracy,
• samoocena pracy dokonana przez poszczególnych uczniów,
• ocena współpracy w grupie przez jej członków i nauczyciela,
• zaangażowanie wszystkich uczniów w grupie, sposób podejmowania decyzji,
• słuchanie siebie nawzajem.

2. Ocena realizacji projektu dokonana przed końcową prezentacją przez nauczyciela:
• przyznanie punktów z matematyki (za aktywność, postawę twórczą, pracę dodatkową),
• dopuszcza się możliwość wystawienia podobnego stopnia z innych przedmiotów (za zgodą nauczyciela tego przedmiotu) w przypadku, gdy uczeń wykazał się szczególnymi umiejętnościami z tego przedmiotu potrzebnymi przy realizacji projektu,
• wpis do zeszytu wychowawczego pochwał uczniom, którzy najwięcej pracowali przy realizacji projektu.

3. Ocena końcowa projektu:
• ocena realizacji projektu przez poszczególne grupy nastąpi w dniu prezentacji,
• grupy oceniane będą przez komisję ,
• członkowie komisji oceniając projekt winni brać pod uwagę zrozumienie tematu, ilość zgromadzonych materiałów i ich opracowanie, sposób prezentacji i pracę w zespole,
• wystawienie oceny przez komisję polega na wypełnieniu "Karty do głosowania"
• dla wszystkich grup biorących udział w projekcie przewidziane są dyplomy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.