X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22999
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Joanny Ziemiańczyk

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Przedszkolu Miejskim Nr 4
w Lipnie im.Cz. Janczarskiego

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Ziemiańczyk
b. Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 4 w Lipnie , im.Cz. Janczarskiego
c. Pełniona funkcja: nauczyciel wychowania przedszkolnego
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2011r. – 31.05.2014r.
e. Posiadane kwalifikacje:
- studia licencjackie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
- studia magisterskie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
- studia podyplomowe pedagogika przedszkolna z terapią dziecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

Lp.

Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentacji

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego i mianowanego
• zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 14 listopada 2007r
Karta Nauczyciela
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 oraz inne dostępne materiały , śledzenie stron internetowych
Cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego, notatki własne

2.
Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu – systematyczna współpraca.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Zawarcie kontraktu i omówienie planu współpracy

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem

Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ,ich analiza

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Wrzesień 2011

Dwa razy w miesiącu


Raz w semestrze

Co miesiąc
Wniosek

Kontrakt

Plan rozwoju zawodowego

Grafik

Przykładowe scenariusze zajęć

Przykładowe scenariusze zajęć

Notatki

3.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.-współpraca z dyrektorem
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
Wg potrzeb dyrektora
Scenariusze zajęć

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego

Samokształcenie poprzez studiowanie literatury metodycznej
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zaświadczenia

Notatki własne

5.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
śledzenie na bieżąco nowości pedagogicznych,

śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,

opracowanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,

prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

tworzenie scenariuszy imprez okolicznościowych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

zgromadzona literatura,

wydruki z Internetu,

scenariusze zajęć,

pomoce dydaktyczne

6.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej ( dziennik zajęć)

Sprawdzenie osiągnięć dzieci za pomocą arkusza obserwacji

Przygotowanie miesięcznych planów pracy
Systematycznie

1-2 razy w semestrze

Raz w miesiącu
Dziennik zajęć

Arkusz obserwacji

Plan pracy

7.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w portalu internetowym
W okresie stażu

W okresie stażu
Adres strony internetowej


Adres strony internetowej

§7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


1.
Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci, zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi: arkusze obserwacji.
obserwacja dzieci w różnych sytuacjach,
rozmowy indywidualne z rodzicami,
opracowanie arkusza obserwacji,
rozwijanie twórczych uzdolnień dzieci.
cały okres stażu
Notatki , karty obserwacji ,
Zapisy w dzienniku zajęć

2.
Opracowanie i wdrażanie programu terapeutycznego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
„Terapia poprzez zabawę”
Napisanie i wdrożenie do zajęć terapeutycznego programu
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku zajęć specjalistycznych

3.
Opracowanie i wdrożenie programu koła plastycznego „Tęczowy świat” wspólnie z koleżanką M.Bednarczyk

Prowadzenie koła plastycznego „Tęczowy świat”
Napisanie i wdrożenie do realizacji programu

Udział w konkursach dzieci
W okresie stażu

W okresie stażu
Program koła

Podziękowania

4.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z doświadczenia psychologów , pedagogów i logopedy
Wg. potrzeb przez cały okres stażu
notatki

5.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

Udział w realizacji programów profilaktycznych
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Współpraca z Ko Komendą Powiatową Policji i Komendą Straży

Straży PożLipnie Miejską Biblioteką Publiczną

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Miejskim Centrum Kultury w Lipnie

Szkołą Podstawową nr 3 w Lipnie

Harcerstwem mieszczącym się przy szkole podstawowej nr 3

Współpraca z panią Ewą Błaszczyk i Fundacją A kogo?

„Kubusiowi Przyjaciele Natury „

„Mamo, Tato wolę wodę”

Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Wg. potrzeb przez cały okres stażu
Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Wg. potrzeb przez cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Notatki zapisy w dzienniku zajęć

Notatki, zapisy w dzienniku zajęć

Notatki

Notatki, zdjęcia

Notatki

Notatki

Notatki, zdjęcia

Notatki, potwierdzenie dyrektora

Notatki, ksero certyfikatu dla przedszkola
Notatki

6.
Praca z dziećmi z trudnościami
Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych o charakterze ogólnorozwojowym
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku zajęć specjalistycznych

7.
Opieka nad dziećmi zdolnymi
prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Cały okres stażu
zapisy w dzienniku

8.
Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych
opracowanie scenariuszy, materiałów, dekoracji do imprez,
przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
Cały okres stażu
scenariusze
zdjęcia

9.
Współpraca z innymi nauczycielkami.
organizowanie zajęć integracyjnych z nauczycielkami innych grup,
organizowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.
Cały okres stażu
adnotacje w dzienniku,
potwierdzenie dyrektora

10.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
studiowanie literatury,
udział w warsztatach i szkoleniach,
wyszukiwanie w internecie nowatorskich form pracy z dziećmi
Cały okres stażu
notatki,
potwierdzenie dyrektora

11.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach
Przygotowanie dzieci do konkursów
Cały okres stażu
Dyplomy , podziękowania

12.
Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania i prowadzenia akcji w przedszkolu
wdrażanie w placówce akcji społecznych:
Sprzątania Świata,
zbierania nakrętek
zbierania płyt CD , DVD

Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora,
Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 3Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców
opracowanie dokumentacji, dotyczącej pracy grupowej:
sprawozdania
plany miesięczne
referaty
analizy
arkusz obserwacji
Cały okres stażu
dokumentacja pracy grupy

2.
Wykorzystanie komputera w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi • wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
Pisanie scenariuszy zajęć, kart pracy, historyjki obrazkowe
przygotowywanie dyplomów

wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych w pracy z dziećmi
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Opracowane pomoce

Opracowane pomoce

3.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji środków audiowizualnych
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji ( Telewizor, radio, DVD)
Cały okres stażu
Scenariusze

4.
Redagowanie gazetki przedszkolnej „Nowinki Przedszkolne” raz na kwartał
Opracowania tekstowe , ilustracyjne przy wykorzystywaniu programów Word , Word Paint
Cały okres stażu
Wybrane numery czasopism

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, poprzez udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki , psychologii i dydaktyki
Udział w :
Konferencjach , warsztatach , szkoleniach , debatach
Cały okres stażu
Zaświadczenia

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
Cały okres stażu
bibliografia
notatki z literatury

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż

1.
Analiza przepisów prawa oświatowego. Analiza dokumentacji przedszkolnej
analiza rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa oświatowego i awansu zawodowego,
analiza nowej Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego (23. XII. 2008r.)
analiza Karty Nauczyciela – ust. z dn. 26.I.1982r.
śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
poznanie dokumentacji organizującej pracę przedszkola:
- statut przedszkola,
Cały okres stażu
Notatki, wykaz dokumentów , akty prawne

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli , uwzględniając zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku (DzU z 2000 r. nr 70 , poz.825 , z 2002 r. nr 82 , poz.744 )

Plan rozwoju zawodowego napisany przez Zatwierdzono

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.