X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22987
Przesłano:

Filmy znane i nieznane. Konspekt lekcji dla klas 6

Konspekt do lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie VI a
dnia 26.04.2013 r.

prowadząca: mgr Agnieszka Michalska

Temat: Filmy znane i nieznane.

Czas realizacji: 45 minut

Cele lekcji:

Cel główny: zdobycie wiedzy z zakresu sztuki filmowej ( gatunki filmowe, historia filmu , adaptacja filmowa ), kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania ( notatka, regulamin, czas i miejsce akcji w filmie )

wiadomości ucznia:
poznaje nowy tekst popularnonaukowy ( „Filmowe ABC”, fragment książki „ Seans magiczny, czyli ABC młodego kinomana”)
poznaje znaczenie wybranych frazeologizmów związanych ze sztuką filmową,
poznaje synonimy do konkretnego wyrazu „ gatunek”,
wie, jak redagować notatkę – zna rodzaje i elementy tej formy wypowiedzi,
zna pojęcie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i językowej,
rozumie znaczenie pojęć: gatunek, adaptacja filmowa, akapit, wyraz bliskoznaczny, frazeologizm,

umiejętności ucznia:

czyta ze zrozumieniem tekst popularnonaukowy i polecenia zadań,
odszukuje wskazane informacje we wskazanym źródle informacji ( tekst popularnonaukowy ),
porządkuje zdobyte w toku lekcji informacje i wyciąga wnioski,
prezentuje własnymi słowami wykonane zadania z karty pracy ucznia,
dobiera trafnie słownictwo,
tworzy własną notatkę i regulamin,
stosuje prawidłową konstrukcję zdań podczas wypowiadania się w mowie i piśmie (wypowiada się pełnym zdaniem ),
umiejętnie korzysta ze „ Słownika synonimów” ( w razie potrzeby )
łączy frazeologizm z jego znaczeniem,
poprawnie zapisuje tytuły filmów ( wielka litera, cudzysłów )

postawy ucznia:
pracuje indywidualnie i w zespole,
dba o kulturę i poprawność języka podczas budowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,
chętnie i otwarcie wyraża własne sądy , opinie,
aktywnie i świadomie odczytuje tekst,
rozwija w sobie wrażliwość estetyczną przez kontakt ze sztuką filmową.

Metody pracy:
praca z tekstem popularnonaukowym,
rozmowa kierowana,
karta pracy dla uczniów ,
posługiwanie się różnymi źródłami informacji ( słownik )

Formy pracy:
indywidualna,
grupowa.

Środki dydaktyczne
karta pracy ,
tekst popularnonaukowy „Filmowe ABC”,
autorska prezentacja multimedialna,
słownik.

Realizacja standardów wymagań edukacyjnych:
1.1 – odczytywanie tekstu,
1.2 – określanie funkcji elementów charakterystycznych dla notatki,
2.1 – pisanie na temat i zgodnie z celem,
2.2 – formułowanie wypowiedzi ze świadomością , intencją,
2.5 – dbanie o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu,
3.4 – wyrażanie opinii, uzasadnianie jej,
4.1 – wskazanie źródła informacji.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
czynności organizacyjno – porządkowe;
podanie tematu lekcji,
prezentacja celów lekcji i wyjaśnienie zasad pracy podczas zajęć,
podział uczniów na grupy.

Faza realizacyjna:
uczeń pracuje z tekstem popularnonaukowym - wyszukuje treści wskazane w poleceniu ( zad. 1a –szuka synonimów do słowa „gatunek” i ustala, co to jest gatunek filmowy ; zad 1b. odnajduje w tekście nazwy gatunków filmowych i krótko je charakteryzuje );
ocena 1-2 prac uczniów,
przedstawienie krótko historii pierwszego filmu i jego twórców,
poszerzenie wiedzy uczniów informacją o innych gatunkach filmowych ( przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej ),
ustalenie i wskazanie cech adaptacji filmowej,
przytacza tytuły powieści, które zostały zaadaptowane na film,
przypomina zasadę zapisu tytułów książek i filmów,
poznaje inne ważne pojęcia związane z filmem, np. kadr filmowy, ujęcie, dubel, plan filmowy, montażysta, scenarzysta,
przypomnienie zasad redagowania regulaminu,
uczeń pisze krótki regulamin zachowania się w kinie,
odczyt kilku prac, poprawa ewentualnych błędów, ocena 1-2 prac,
rozdanie kart do pracy w grupach „ Frazeologizmy związane z pojęciami odnoszącymi się do filmu i podanie polecenia zadania, tj. należy połączyć frazeologizm z jego znaczeniem ( zał. 1 ),
omówienie zadania ( wyniki w prezentacji multimedialnej ), rozdanie uczniom zestawu frazeologizmów i wklejenie ich do zeszytu ucznia ( uczniowie grupy, która wykona zadanie bezbłędnie otrzymują „+” zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania na lekcjach języka polskiego )

Faza podsumowująca:
podsumowanie pracy grup,
ocena pracy i zaangażowania uczniów podczas lekcji,
podanie poleceń zadania domowego,
podsumowanie tematu: czego uczniowie dowiedzieli się z lekcji, co utrwalili, nad czym jeszcze muszą popracować ? ( ankieta , zał. 2 )
wypełnienie przez uczniów ankiety ewaluacyjnej,
pożegnanie uczniów.

Zał.1. Frazeologizmy związane z pojęciami odnoszącymi się do filmu

Gr. I
oglądać z zapartym tchem – oglądać w wielką uwagą
X muza- film ( sztuka filmowa )
kompletna klapa - nieudany występ, film
wchodzić na ekrany – być wyświetlanym w kinie

GR.II
od kuchni- od kulis
grać komedię- oszukiwać, ale stwarzać pozory, że wszystko jest OK.
grać pierwsze skrzypce - być najważniejszym, mieć decydujący wpływ na coś, przewodzić komuś,
maraton filmowy- szereg projekcji filmowych połączonych w jedną prezentację,

GR. III
na małym ekranie – w telewizji
schodzić na drugi plan- tracić na znaczeniu, budzić mniejsze zainteresowanie
gra warta świeczki – sprawa warta zainteresowania
wielka kreacja – doskonała gra aktora, stworzenie przez niego wybitnej roli

GR. IV
czeski film- nikt nic nie wie
dantejskie sceny- budzące grozę, okropne zdarzenia
zejść z afisza- nie cieszyć się zainteresowaniem, przestać grać np. film
podwójna gra- nieszczere postępowanie

Zał. 2 Ankieta podsumowująca lekcję

1. Lekcja była : a. nudna b. średnio interesująca c. interesująca d. bardzo interesująca
2. Z lekcji najbardziej podobało mi się
........................................
nie wzbudziło mojego zainteresowania ........................................
3. Na moją chęć uczenia się na lekcji wpływa dodatnio ( podkreśl właściwe )
- luźna atmosfera / poważna atmosfera
- traktowanie mnie poważnie / traktowanie mnie niepoważnie
-Zachęcanie mnie do słuchania / zachęcanie mnie do działania
4. Po lekcji czuję się : a. raczej zmęczony b. raczej ożywiony c. zainteresowany
5. Ta lekcja dała mi dużo wiedzy
(jakiej?)........................................
6. Ta lekcja pozwoliła mi przyswoić sobie następujące umiejętności
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.