X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22945

Mały artysta - program pozalekcyjnych zajęć koła plastycznego w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III

„ Każdy człowiek jest na swój sposób artystą.”
H. Read

Program pozalekcyjnych zajęć
koła plastycznego
w edukacji wczesnoszkolnej
dla uczniów
klas I-III
„Mały artysta”

opracowanie: mgr Dorota Szendlermajer-Grudzińska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół w Lipianach
Spis treści
I Wstęp........................................s.3
II Założenia ogólne........................................s.4
III Cele programu........................................s.6
-ogólne
-szczegółowe
IV Wskazania metodyczne........................................s.7
V Sposób realizacji........................................s.9
VII Układ treści kształcenia........................................s.11
VII Procedura osiągania sukcesów........................................s.21
VIII Ocenianie osiągnięć........................................s.22
IX Ewaluacja programu........................................s.23
X Uwagi końcowe........................................s.24
XI Bibliografia........................................s.25

I Wstęp

Wychowanie przez sztukę to nieodłączny element wszechstronnego wychowania człowieka. Chcąc kształtować wrażliwość na piękno, rozwijać smak estetyczny, musimy przygotować dziecko w tym kierunku już od wczesnego dzieciństwa.
Dzięki sztuce możemy rozwijać procesy poznawcze, wzbogacać kulturę uczuć, organizować proces prawidłowej percepcji, wzbogacać wyobraźnię i kształtować postawę estetyczną.
Edukacja plastyczna w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest jednym z elementów wpływających na rozwój wrażliwości estetycznej dzieci, a także na ogólny rozwój ich właściwości psychofizycznych. Pobudza i rozwija umiejętność wypowiadania swojego osobistego i emocjonalnego stosunku do rzeczywistości za pomocą linii i plamy, barwy i kształtu, wzbogaca przeżycia, wyzwala inicjatywę twórczą.
Zajęcia plastyczne poprzez swoją różnorodność (klejenie, lepienie, malowanie, wycinanie, projektowanie, składanie) poprawiają sprawność manualną. Terapeutycznie wpływają na psychospołeczną sferę życia dziecka oraz na jakość wychowania.
Sztuki plastyczne doskonale wpływają na proces kształtowania osobowości i postawy otwarcia na świat. Ich podstawą są przeróżne działania plastyczne. Dają one dziecku radość poprzez oglądanie, dotykanie, manipulowanie, działanie. Poprzez ćwiczenia plastyczne dziecko okazuje uczucia, wyraża samego siebie, swoją osobowość.
Tworząc prace plastyczne, dziecko rozwija własną wyobraźnię i pomysłowość, staje się samodzielne, nabywa umiejętność radzenia sobie, dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do realizacji projektu, wykazywania inicjatywy. Dzieci bardzo angażują się w proces tworzenia i z dumą pokazują swoje prace.
Zajęcia koła plastycznego mają pobudzać kreatywność uczniów, odkrywać przyjemność tworzenia, rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia poprzez wykorzystanie szeregu technik plastycznych.

II Założenia ogólne

Twórczość plastyczna jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Napisany program koła plastycznego daje dziecku możliwość swobodnego działania, gdyż aktywność plastyczna jest wynikiem jego ekspresji twórczej.
Program zajęć koła plastycznego przeznaczony jest dla pierwszego etapu edukacyjnego obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego.
Zajęcia odbywają się w ramach zajęć pozalekcyjnych 1 raz w tygodniu. Uczestnictwo uczniów w zajęciach koła plastycznego odbywa się na zasadzie dostępności. W zajęciach mogą brać udział dzieci bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień. Każdy, kto chce realizować się na tego typu zajęciach ma do tego pełne prawo.
Kolejną ważną zasadą jest zasada dobrowolności, gdyż ucznia nie można zmusić do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, bo brak chęci z jego strony nie przyniesie w pracy żadnych rezultatów. Ważna jest również zasada atrakcyjności. Tylko zajęcia atrakcyjne w treści i sposobie prowadzenia mogą liczyć na względnie stałych uczestników. Właściwą realizację programu wyznacza baza materiałowa. Każdy uczestnik odpowiednio wcześnie zapoznaje się z tematem i zestawem materiałów potrzebnych na kolejne zajęcia. Ważnym elementem jest także zorganizowanie specjalnej tablicy, na której eksponowane byłyby prace uczniów.
Nauczyciel powinien być organizatorem, doradcą zajęć pomagać w przygotowaniu warsztatu pracy. Powinien stworzyć dzieciom w czasie edukacji plastycznej właściwy klimat, atmosferę dla ich twórczości. Odpowiednia atmosfera pracy jest możliwa dzięki zbliżeniu uczniów do opiekuna, zaufaniu zaniechaniu formalnych zajęć. Możliwość łatwego komunikowania się ze współuczestnikami, indywidualizacja tempa i poziomu pracy- to ważne zalety w pracy twórczej dzieci.
Program kola plastycznego został opracowany zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych ( I etap edukacyjny, obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna) oraz o Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Lipianach. Jest on spójny z wyżej wymienionymi programami, jednak rozbudowane treści z zakresu plastyki wspomagają i rozwiązują ich realizację.
Program ma charakter otwarty, można go modyfikować i dostosowywać do potrzeb i możliwości dzieci.

Termin realizacji:
• 2 lata
Osoby odpowiedzialne:
• nauczyciel prowadzący zajęcia koła plastycznego

III CELE PROGRAMU

OGÓLNE
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów
- pobudzanie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz praktycznej działalności plastycznej
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci

SZCZEGÓŁOWE
- rozwijanie wrażliwości i twórczego myślenia dziecka
- rozwijanie zdolności manualnej i percepcyjnej
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami
( ołówek, piórko, patyk, pędzel, kredka, itp.)
- wzbogacanie doświadczeń dziecka
- tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ucznia
- wyposażenie w ogólną wiedzę o dziedzinach sztuk plastycznych
- umacnianie wiary we własne siły i możliwości oraz cieszenie się uzyskanym efektem
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i motywowanie do samodzielnych rozwiązań twórczych
- kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi
- rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności, inwencji i umiejętności planowania zadań
- stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozwija aktywność twórczą
- wspomaganie dziecka w zakresie jego funkcjonowania w zespole
- wdrażanie dzieci do pracy nad estetyką szkoły oraz do udziału w konkursach plastycznych

IV WSKAZANIA METODYCZNE

Metody pracy z uczniami:
- metody eksponujące
- metody problemowe
- metody podające
- metody aktywizujące

Realizując zajęcia plastyczne nauczyciel powinie zmierzać do wzajemnego wiązania metod. Praca dziecka powinna opierać się także na metodach aktywizujących, czyli gromadzeniu potrzebnych materiałów, działań i doświadczeń. Stosowanie powyższych metod pozwoli, by uczeń był:
- wyposażony w wiedzę o sztuce
- ciekawy różnych technik plastycznych
- posługujący się rożnymi narzędziami
- otwarty, opanowany i radosny
- odważny w wygłaszaniu sądów
- chętny do podejmowania dodatkowych działań
- szanujący pracę własnych i innych

Formy pracy:

- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa

Metody i techniki aktywności indywidualnej, zbiorowej i grupowej, stosowane przy realizacji programu, mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby dzieci, rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania

Techniki pracy:
Przykładowe techniki plastyczne stosowane w pracy z dziećmi:

- techniki rysunkowe:
• rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, bambino, pastelami, markerami
• rysowanie nitką (przyklejanie kolorowych włóczek, sznurków, tasiemek)
• rysowanie patykiem (patyki różnej grubości i rożnie ściętej końcówce)
• rysowanie kolorowa kredą i węglem

- techniki malarskie:
• malowanie pastelami na jasnym i ciemnym tle
• malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi na małych i dużych formatach, na papierze o różnej fakturze
• malowanie kolorowymi tuszami na suchym i mokrym podłożu
• malowanie plasteliną

- techniki graficzne:
• odbijanie gazetą
• wycinanie z kolorowego papieru, z kawałków tkanin, wycinanek samoprzylepnych
• wyklejanki z użyciem materiałów naturalnych (suszone, liście, kwiaty, trawy, piasek, kasze, makarony, itp.

- techniki rzeźbiarskie:
• lepienie z plasteliny, gliny, masy solnej, modeliny
• formowanie z drutu (motyle, kwiaty, zwierzęta)
• orgiami – składanie papieru
• konstruowanie przestrzenne (dekoracja pracowni i korytarzy)
• techniki mieszane

V SPOSÓB REALIZACJI

Na zajęciach koła, spośród podstawowych elementów plastycznych, wybrałam te zagadnienia, które są najbliższe dzieciom i będą miały istotny wpływ na rozwój sprawności manualnej. Działania te będą więc skoncentrowane wokół następujących elementów: linia, faktura, plama, bryła.
• Linia jako podstawowy element budujący obraz (linie proste, łamane, krzywe, ukośne, przerywane o różnej grubości, poziome, pionowe). W zależności od umiejętności dzieci i wieku będą wykorzystywane różne techniki.
• Faktura-ćwiczenia wykorzystujące w budowaniu obrazu, materiały o różnej fakturze mają rozwinąć umiejętność określania wrażeń wizualnych oraz zmysł dotyku.
• Plama barwna jako element budujący obraz.
Plama - zabawy twórcze (wykorzystanie plamy, kleksa do tworzenia nowych kształtów, domalowywania nowych fragmentów.
• Bryła-ćwiczenia w budowaniu form przestrzennych mają przede wszystkim rozwijać wyobraźnię przestrzenna, twórczą, która wpływa na rozwój sprawności manualnej.
Poprzez zróżnicowanie technik, wprowadzenie muzyki, zabawy, opowiadania, pogadanek, pokazu staram się rozbudzić w dzieciach wyobraźnię. Uświadomić im fakt, że malować, rysować, formować i tworzyć może każdy. Nie ma dziecka, które tego nie potrafi. Staram się dobrać takie tematy i techniki, aby sprawić dzieciom radość z działania. Odpowiednia bowiem technika może stać się czynnikiem dopingującym do pracy, eliminować lęki i wzmacniać we własne siły.
Tematyka prac musi być bliska dziecku. Wywodzi się więc z życia codziennego, legend. Dziecko przetwarzając treści w nich zawarte tworzy wyobrażenia, które pobudzają fantazję i rozbudzają wrażenia emocjonalne.
Organizowane są również zajęcia w plenerze, które doskonalą umiejętność obserwowania piękna w przyrodzie i bogactwa barw w naturze.
Podczas zajęć poświęcony czas na oglądanie reprodukcji, słuchania opowieści o twórcach sztuki. Dzieci zapoznają się z podstawowymi wiadomościami z zakresu sztuk plastycznych.
Wykonujemy rekwizyty do inscenizacji, formy przestrzenne do dekoracji korytarzy.
INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM, PRZYGOTOWANIE DO LOKALNYCH KONKURSÓW
Szkoła w swoich działaniach powinna wychodzić poza własne mury w jak największym zakresie. Organizując zajęcia plastyczne w formie pozalekcyjnej, także postawiłam sobie takie zadanie. Będę się starała organizować kontakty społeczne ze środowiskiem tak, aby nasi wychowankowie byli zauważalni i doceniani.
Zadania, które stawiamy do realizacji w szczególnej mierze dotyczą organizowania konkursu, uczestnictwa w konkursach, spotkaniach.
Tematyka konkursów:
Gwiazdkowe impresje-kartka świąteczna
Pisanka wielkanocna
Postacie Kornela Makuszyńskiego
Palenie jest szkodliwe i niemodne
Eko - zabawka

VI UKŁAD TREŚCI KSZTAŁCENIA

Program obejmować będzie cztery działy tematyczne: JESIEŃ, ZIMA, WIOSNA, LATO. ponieważ tematyka zajęć najczęściej związana jest z aktualną porą roku.
JESIEŃ

Tematyka zajęć

Działalność
artystyczna
Technika
plastyczna
Materiały
i narzędzia
Bukiety jesienne
Projektowanie elementów form przestrzennych
Suszone trawy, kwiaty, kłosy zbóż, farby plakatowe, tusze kolorowe
Pani Jesień Wyrażanie nastroju poprzez kształt, fakturę i technikę plastyczną Układanie z materiału przyrodniczego, malowanie farbami, frottage
Kartki, materiał przyrodniczy, farby, pędzle
Kwiaty w wazonie Przedstawienie przedmiotów i zjawisk uwarunkowanych uwzględnieniem kształtu i barwy
Malowanie „mokre w mokrym”

Farby akwarelowe. Kolorowe mozaiki, markery

Jesienny obrazek Przedstawienie elementów środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem kształtów i faktury
Komponowanie obrazków i widokówek z materiałów ekologicznych Suszone liście, trawy, zboża, farby, markery
Jesienne róże Wykorzystanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy
Składanie, zwijanie, modelowanie liści w kształcie róż- sztuka origami Liście klonu, nici, druciki
Pan wiatr Kreska i ruch jako środek wyrazu plastycznego Rysowanie ołówkiem-kontur- frottage
Ołówek miękki
Szaruga jesienna za oknem Przedstawienie za pomocą barw zimny krajobrazu ukazującego późną jesień
Malowanie farbami plakatowymi Farby plakatowe, pędzle, farba
Czarodziejskie drzewo obfitości Bryła jako środek wypowiedzi plastycznej- swobodna interpretacja
Konstruowanie-rzeźba pełnoplastyczna Plastelina, materiały różne, druty, wstążki, korale, guziki, itp.
Owoce jesieni Przedstawienie przedmiotów realnych z uwzględnieniem przestrzeni i barw-czyste i pochodne, zgaszone i rozbielone
Malowanie farbami plakatowymi Farby plakatowe, owoce naturalne
Jestem rzeźbiarzem-od bryły do formy Uzyskanie różnorodnych śladów i możliwości wykorzystania ich w pracy plastycznej
Bryła-rzeźba plastyczna Plastelina, cyrkiel, ołówek, dłuto, śrubokręt, szpachelka
Jesienny krajobraz Przedstawienie środkami plastycznymi własnych odczuć i myśli pod wpływem obserwacji zjawisk w otoczeniu dziecka
Malowanie „mokre w mokrym” Farby akwarelowe, cienkopis, kartki
Portret mojej koleżanki, kolegi Rozwijanie umiejętności stosowania malarskich środków wyrazu w przedstawieniu cech indywidualnych ludzi
Rysowani-wartości wyrazowe, cechy wizualne, identyfikujące modela Kredki świecowe. kartki
Gdybym był (była) czarodziejem, to... Przedstawienie i wyrażenie zdarzeń fantastycznych
rysowanie pastele, pisak, mazaki kolorowe, kartki
Ciekawa postać Wykorzystanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy
Konstruowanie rzeźby przedstawiającej zwierzę Kasztany, żołędzie, patyczki, plastelina, szyszki, liście
Ramki z nasion Projektowanie płaskich form użytkowych Oklejanie tektury ramki Muszelki, nasiona, wełna, klej
Jesienne kompozycje Wykorzystywanie materiałów przyrodniczych do wykonania pracy Szyszki, suszone kwiaty, nasiona, krążki pomarańczy, mandarynek, cytryn, szara gąbka florystyczna, małe doniczki

ZIMA

Domek dla zwierząt Poznanie kształtów prostych, łączenie i tworzenie kompozycji
Malowanie z lawowaniem, odbijanie gazą Ścinki materiałów tekstylnych, papier kolorowy, plastelina, gaza
Mikołaj Projektowanie i wykonanie płaskiej formy użytkowej Obrysowanie tekturowych kształtów, formowanie z papieru Kolorowy blok techniczny, nożyczki, ołówek, klej, wata
Ozdoby choinkowe: łańcuchy, gwiazdy, ptaki Projektowanie i wykonanie przedmiotów na potrzeby uczniów
Wycinanie, klejenie, łączenie
- rytm
- origami Kolorowy papier, wydmuszki, słomki, bibuła klej, nożyczki
Torba na prezenty gwiazdkowe Projektowanie i wykonanie form użytkowych collage Materiały kolorowe, skarpetki kolorowe, włóczki, nici, koraliki, guziki
Kartka świąteczna Projektowanie i wykonanie płaskich form użytkowych z zastosowaniem układów (zamkniętego i otwartego)
collage Kolorowe papiery, kleje brokatowe, mozaiki, pisaki
Zimowe pejzaże Indywidualne interpretowanie krajobrazu plamą barwną, uzyskiwanie planów głębokości gwasz Farby plakatowe, pasta do zębow
Śnieżynka Wycinanie form wieloosiowych- kompozycje przestrzenne Składanie, wycinanie Białe kartki z papieru kredowego, klej, nici, igła
Stroik świąteczny Projektowanie i grupowe wykonanie stroików świątecznych
Kompozycje roślinne-łączenie ozdób Gałązki świerku, sosny, zasuszone trawy, plastelina, pasmanteria, drucik, bombki
Szopka bożonarodzeniowa Przedstawienie sytuacji realnych z uwzględnieniem postaci ludzkiej i zwierząt
Lepienie, modelowanie, wycinanie Karton, plastelina, modelina, kolorowy papier, słoma, klej, nożyczki
Nocny pokaz sztucznych ogni nad Lipianami Indywidualna, swobodna interpretacja poobserwowanych rzeczy i zjawisk wydrapywanka (kreska i plama) Kartka bloku-biała, mazaki, świeca, farba plakatowa, cyrkiel, wykałaczka, gwoździe
Królowa Zima Przedstawienie środkami plastycznymi scen uwzględniających nastrój
collage Bandaż, wata, farby, klej, niebieskie kartki
Zaproszenie dla babci i dziadka Projektowanie płaskich form użytkowych Rysowanie, wyklejanie Kolorowy karton, nożyczki, ziarenka klej, wstążka
Projekt pieczęci z pierścienia królewskiego Projektowanie prostych znaków rozpoznawczych dla osób i miejsc
Grafika o rycie wypukłym Ziemniaki, nożyczki, tusze, kartki
Moja ulubiona postać z bajki Projektowanie i przedstawienie zjawisk fantastycznych, postaci przestrzennych
Formowanie, układanie, lepienie Plastelina, modelina lub masa solna
Lipiany w oczach dzieci Przedstawienie środkami plastycznymi Technika dowolna Kolorowy papier, gazety, tkanina, sznurek, klej, pastele, kredki, farby
Witraż Projektowanie i wykonanie płaskich form dekoracyjnych z uwzględnieniem kompozycji jednoosiowej
Układanie kompozycji Tkanina, klej, kolorowy karton, nożyczki
Maska karnawałowa Projektowanie i wykonanie przedmiotów na potrzeby uczniów Wycinanie i dekorowanie według własnego pomysłu Kolorowy papier, markery, klej brokatowy

WIOSNA

Zwiastuny wiosny Przedstawienie, wyrażanie nastroju i piękna wiosennego krajobrazu
Rysowanie, obrysowanie, odbijanie Pastele, kredki bambino, kolorowy karton
Ozdabianie pisanek (wydmuszek) Projektowanie motywu dekoracyjnego-ornamentu na określonej przestrzeni
Oklejanie różnymi materiałami Ścinki tkanin, kolorowy papier, włóczka, klej
Palma wielkanocna projektowanie i wykonanie przestrzennych form użytkowych z różnych materiałów
collage Bibuła zielona, patyki, kolorowy papier i bibuła
Serwetka świąteczna Zaprojektowanie płaskiej formy dekoracyjnej na potrzeby ucznia
Wycinanie, składanie-sztuka ludowa Biały papier, blok techniczny, nożyczki
Zwierzątko, które darzę największą sympatią Konstruowanie rzeźby przedstawiającej postać zwierzątka
Modelowanie, formowanie rzeźby Masa solna, farby plakatowe, pędzel
Ekologiczna zabawka Zaprojektowanie i wykonanie ekologicznej zabawki
Modelowanie, konstruowanie Plastikowe butelki, rolki po papierze, kapsle, pudelka itp.
Ptaki dziwaki Formowanie w przestrzeni postaci fantastycznych. Pomysłowe wykorzystanie materiałów
Modelowanie, rzeźbienie, formowanie Folia aluminiowa, plastelina, pióra, karton, pisaki
Zabawa z wyobraźnią- jestem drzewem Przedstawienie scen i zjawisk inspirowanych tekstem literackim. Budowanie obrazu malarskiego.

Malowanie kompozycji fantastycznej Farby plakatowe, mazaki, kartka
Portret mojej mamy Ukazanie postaci ludzkiej w ujęciu „ z przodu” Wycinanie, formowanie Kolorowy papier, włóczka, ścinki materiałów, nożyczki, klej
Mieszkańcy zielonej łąki Wykonanie płaskich form Malowanie plasteliną, naklejanie gotowych elementów Plastelina, kolorowy papier, klej, nożyczki
Biedronka Poszukiwanie nowych możliwości wyrazowych, materiałów i tworzyw Malowanie kamienia Kamień, farby, klej
Kwitnący sad Przedstawienie barwną kompozycją sceny realnej związanej z przeżyciem dzieci
Wyklejanie zwiniętej bibuły, malowanie Kolorowa bibuła, pędzle, farby, klej
Kwiaty w wazonie Barwne przedstawienie kwiatów (przedmiotów z uwzględnieniem ich kształtów)
Malowanie, rysowanie Farby plakatowe, pastele

LATO

Wyruszamy w podróż Wyrażanie za pomocą technik plastycznych swoich marzeń Technika dowolna Materiały rożne, swobodny wybór przez dzieci
Burza nad miastem Przedstawienie sytuacji realnych z uwzględnieniem ich kształtu i barwy Malowanie farba i tuszem Farby plakatowe, tusz, kartka, pędzle
Zachód słońca Przedstawienie i wyrażenie nastroju za pomocą barw Malowanie-zastosowanie barw ciepłych Kredki świecowe, kreda, kartki
Lato Zilustrowanie środkami malarskimi wiersza D. Geller pt. „Lato” Malowanie, rysowanie Farby plakatowe, pastele, kartki
Fantastyczny pojazd Konstruowanie różnych materiałów rzeźby przedstawiającej fantastyczny pojazd Modelowanie, konstruowanie Pudełka, kapsle, tektura, plastelina, klej, nożyczki
Czarodziejski kwiat Przedstawienie ciekawych kompozycji plama barwną Malowanie „mokre w mokrym” Farby akwarelowe
Osa, samolot, czapka Zaginanie i składanie papieru origami Kolorowy papier
Kleksy i stworki Przedstawienie i wyrażenie zjawisk realnych i fantastycznych Dopełnianie, malowanie Kolorowe tusze, kartka, gąbka
Podwodny świat Budowanie układów otwartych, swobodnych na płaszczyźnie wydrapywana Blok techniczny, pisaki, farba niebieska-plakatowa, wykałaczka, świeca

Powyższe, przykładowe propozycje mogą być modyfikowane i zmienione w zależności od potrzeb i propozycji dzieci.
VII PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
Osiąganie zamierzonych celów jest możliwe w trakcie realizacji zaplanowanych działań plastycznych. Planowanie i ustalanie zasad plastycznych powinno odbywać się wspólnie z uczniami i uwzględniać ich potrzeby, zainteresowania i możliwości. Odpowiednio dobrane metody, formy i środki dydaktyczne oraz atmosfera powinny wpłynąć zachęcająco na uczniów.
Zajęcia plastyczne nieobowiązkowe muszą być pozbawione lęku, nudy i przymusu. Powinny być kształcące i przyjazne dzieciom uczęszczającym na nie.
Osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów i zadań jest możliwe dzięki realizacji treści programowych, które zakładają:
• Odpowiedni dobór tematów zajęć
• Oparte na swobodnym wyrażaniu kreską i plamą przeżyć i uczuć
• Realizacja zadań z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, poznanie nowych technik
• Umiejętności pracy indywidualnej i grupowej
• Kontakt bezpośredni lub pośredni z oryginalnymi dziełami sztuki
• Stworzenie dobrej atmosfery
• Uczestnictwo w przedstawieniach, konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i krajowych
• Organizowanie wystaw w szkole, dekoracji korytarzy
• Udział w wycieczkach – warsztaty w plenerze
• Przygotowanie dekoracji okolicznościowych, scenografii i rekwizytów
• Gromadzenie pamiątek rodzinnych, rekwizytów, roślin suszonych i przedmiotów do martwej natury.

VIII OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ

Praca uczniów w zespole oceniana jest na bieżąco, w formie słownej podczas i po zakończeniu zajęć. Ważne jest, aby to była pozytywna pochwala ze szczególnym wskazaniem tych elementów, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować. Istotna jest pochwala i wskazanie dobrych stron i rozwiązań ucznia, np. oryginalność, ciekawa kolorystyka, dobra kompozycja itp. Nie wolno dopuścić do negowania i wyśmiewania czyjeś pracy twórczej.
Dobre rezultaty przynosi informowanie ucznia co jakiś czas o jego postępach. Oceną w formie pisemnej są dyplomy, wyróżnienia, gratulacje i nagrody za udział w konkursach plastycznych.
Powyższe formy oceniania są wystarczające, aby motywować uczniów do pracy i bezstresowego uczestnictwa w pracach kola plastycznego.
Uczeń potrafi:
• Wyrazić uczucia i emocje za pomocą podstawowych Śródków wyrazu plastycznego
• Dobierać materiały, narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki
• Przygotować własny warsztat pracy zgodnie z działaniem
• Stosować rożne techniki plastyczne poszukujące nowych rozwiązań
• Potrafi swobodnie mówić o swoich pomysłach dotyczących sposobów rozwiązań plastycznych
• Potrafi projektować i wykonywać płaskie i przestrzenne formy użytkowe potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami związanymi z plastyką
• Zdobywać różnorodne doświadczenia w czasie zabaw, pogadanek, dyskusji, pracy
• Realizować własne pomysły i umie je zaprezentować
• Dostrzegać i wyrazić w swojej pracy plastycznej piękno otaczającej rzeczywistości
• Jest sprawny manualnie, swobodnie posługuje się nożyczkami, piórkiem, patykiem, pędzlem, potrafi dokładnie zamalować płaszczyzny, lepi, modeluje, skleja
• Wyzbywać się różnych zahamowań, być śmiały
• Reprezentować szkołę konkursach
• Potrafi być bardziej spostrzegawczy
• Potrafi oceniać uzyskane efekty w swojej pracy przedstawiając mocne i słabe strony
• Ma rozbudzoną wyobraźnię, jest aktywny i twórczy
• Rozwija swoje uzdolnienia i współpracę w grupie

EWALUACJA PROGRAMU

Aby się przekonać czy zaproponowany program kola plastycznego ma pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. Ewaluacja przygotowanego programu wymaga zbadania jego wartości, co wiąże się z jego skutecznością, a zatem również odpowiedź na pytanie o realizacje zamierzonych celów. Skuteczność odnosi się do stopnia w jakim zamierzony cel danego działania jest rzeczywisty w praktyce. Myślę, że badania ewaluacyjne pomogą wskazać w jakim stopniu zostały one zrealizowane, czy ta forma zajęć pozalekcyjnych jest odpowiednią propozycją spędzania wolnego czasu.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• Opinia uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników i ich rodziców z przeprowadzonych zajęć
• Analizę osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
• Dyskusję z grupą zajęciach podsumowujących: co udało się , a czego nie udało się zrealizować

Ewaluacja powinna być dla nauczyciela podstawą do samooceny swojej pracy, do refleksji nad własnymi kompetencjami, do przemyśleń nad możliwością udoskonalenia zajęć. Prace plastyczne dzieci to kopia wiedzy o ich rozwoju, myślach i uczuciach. Należy zrobić wszystko, aby uczniowie potrafili otworzyć się, aby ich rozwój artystyczny był mądrze stymulowany.

UWAGI KOŃCOWE
Zajęcia kola plastycznego prowadzone przez nauczyciela 1 godzinę tygodniowo nieodpłatnie. Część potrzebnych materiałów została zakupiona ze środków własnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.


BIBLIOGRAFIA

1. R. Gloton, C. Clero, „Twórcza aktywność dziecka”, WSiP, Warszawa 1985r.
2. J. Lewicka. „Sto technik plastycznych”, Nasza Ksiegarnia, Warszawa 1989r.
3. Z. Bartkowicz, E. Hoffman, „Niezwykła sztuka uczenia się”, Lublin 1999r.
4. A. Pezłowski, „Plastyka w klasach I-III szkoły podstawowej”, WSiP, Warszawa 1989r.
5. S. Popek, „Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych”, WSiP, Warszawa 1984r.
6. J. Zborowski, „Rozwijanie aktywności twórczej dzieci”, Warszawa 1986r.
7. K. Michejda-Kowalska, „O dziecięcej wyobraźni plastycznej”, WSiP, warszawa 1987r.
8. Anna Jabłońska, „Zabawy plastyczne”, Świat Książki, Warszawa 1997.
9. Doris Ruppert, „Każde dziecko to potrafi”, Świat Książki, Warszawa 1996.
10. Stanisław Popek, „Analiza psychologiczna twórczość plastycznej dzieci i młodzieży”, WSiP, Warszawa 1985r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.