X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2292
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko:
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2008
Kwalifikacje:
mgr inż. ochrony środowiska
mgr biologii z nauczaniem przyrody i chemii

Cel stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ORGANIZACJA

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie się z treścią Karty Nauczyciela (szczególnie rozdział 3a) oraz Rozporządzeniem MENiS.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Publikacja planu rozwoju. Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2008r.
Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony: www.edux.pl, zaświadczenie o publikacji

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa dotycząca zasad współpracy w trakcie odbywania stażu. Wrzesień oraz na bieżąco Umowa ustna.

3. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentację.

Prowadzenie dzienników lekcyjnych.
Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Plan Rozwoju Szkoły
- Szkolny Zestaw Programów
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyczny
- Program Patriotyczny
- Tygodniowy rozkład zajęć
- Terminarz dyżurów
- Regulaminy
Poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Wrzesień oraz na bieżąco Prawidłowe prowadzenie dziennika lekcyjnego.
Sporządzenie planów wynikowych.
Notatki własne.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela. Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
Udział w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne).
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i publikacji. Raz w miesiącu
Raz w miesiącu
W miarę możliwości
Na bieżąco
Arkusze hospitacji.
Notatki.
Konspekty lekcji, zapis wniosków formułowanych przez obserwatora.
Zaświadczenia
Wykaz przeczytanej literatury, notatki. Śledzenie nowości w Internecie

5. Uczestniczenie w działaniach wewnątrzszkolnych. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami.

Obecność na radach pedagogicznych.
Współpraca z rodzicami uczniów – organizacja zebrań. Na bieżąco Listy obecności na zebraniach i radach pedagogicznych, zebraniach rodziców.

6. Aktywne uczestniczenie w życiu szkoły.
Planowanie i organizacja wydarzeń, udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły.
Na bieżąco
Zapisy w dziennikach, opis działań.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy, opisów działań i wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Na bieżąco
Wymienione dokumenty.

8. Przygotowanie sprawozdania. Opis realizacji planu rozwoju. Maj 2009 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Samodzielne opracowanie i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników.
Wrzesień
Przedstawienie opracowanych kryteriów ocen Dyrektorowi szkoły.

2. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
Studiowanie literatury metodycznej.
Hospitacje.
Na bieżąco
Konspekty lekcji, arkusze obserwacji lekcji.
Bibliografia.

3. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej. Wykorzystanie technologii komputerowej i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniem materiałów do lekcji oraz na lekcjach z uczniami.

Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i ucznia.
Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć.
Opracowanie testów, sprawdzianów.
Na bieżąco
Konspekty, scenariusze lekcji.
Wykaz stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

4. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć
Raz w miesiącu
Arkusze obserwacji lekcji.

5. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Udział w dostępnych formach dokształcania w trakcie trwania stażu i przed jego rozpoczęciem.
W miarę możliwości
Zaświadczenia, dyplomy.

6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Przekazywanie Dyrektorowi informacji o realizacji zadań oraz o efektach rozwoju zawodowego.
Na bieżąco
Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.

7. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Udostępnianie własnej dokumentacji innym nauczycielom w szkole oraz dzielenie się z nimi dokonaniami pedagogicznymi.
Na bieżąco
Współpraca z nauczycielami.

8. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb wychowawczo – opiekuńczych ucznia oraz realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Prowadzenie lekcji wychowawczych.
Motywacja ucznia do nauki i rozwoju.
Propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej.
Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
Wrzesień i na bieżąco
Bibliografia.
Opracowanie planu pracy wychowawczej do klasy IV na rok szkolny 2008/2009.
Wyniki współpracy z uczniem.
Współpraca z rodzicami.

9. Udział w przedsięwzięciach uwzględnionych w kalendarzu działalności szkolnej. Organizacja spotkania uczniów z policjantem.
Organizacja Święta Szkoły.
Organizacja wycieczki „Szlakiem Papieskim” do Wadowic.
Organizacja apelu z okazji 3 Maja.
Udział w wydarzeniach szkolnych, sprawowanie opieki podczas imprez. Wrzesień
Październik
Kwiecień
Maj
Na bieżąco
Wpis do dziennika.
Scenariusz części artystycznej, program dnia.
Sprawozdanie z wycieczki.
Scenariusz części artystycznej.

10. Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów.

Przygotowanie do konkursów:
- „Mój przyjaciel las”
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
Wyjścia w teren.
Udział w programie „Trzymaj formę”. Na bieżąco Sprawozdania z przebiegu konkursów.
Sprawozdanie.
Scenariusze lekcji.
Sprawozdanie.

11. Analiza i samoocena swoich zachowań. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów z opiekunem. Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.