X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2290
Dział: Gimnazjum

Plan pracy świetlicy szkolnej gimnazjum

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM W DESZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2008/2009

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły: wychowanie ucznia zdrowego psychicznie, fizycznie i społecznie.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
2. Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
3. Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
4. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

II ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie klas I - III gimnazjum, którzy ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły muszą dłużej przebywać w szkole.
2. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela.
3. Godziny pracy świetlicy uzależnione są od potrzeb edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych uczniów i ustalane na początku każdego roku szkolnego przez dyrektora.
a. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w dniach, w których odbywają się zajęcia edukacyjne,
b. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.25 – 16.15
4. Świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych.

III DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
1. Dziennik pracy świetlicy szkolnej:
a. plan pracy świetlicy na cały rok szkolny,
b. ramowy rozkład zajęć.

IV WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Wychowankowie powinni:
1. Zachowywać kulturę osobistą wobec osób znajdujących się w sali.
2. Przestrzegać przyjętych zasad pracy grupowej.
3. Szanować prawa indywidualne innych osób.
4. Nie dokuczać i nie przeszkadzać innym osobom.
5. Dbać o czystość i estetyczny wygląd sali.
6. Nie spożywać pokarmów.
7. Szanować sprzęt i wyposażenie pomieszczenia.
8. Wykonywać polecenia wychowawcy świetlicy.

V NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
2. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy i/lub wychowawcę klasy.
3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
1. GŁÓWNE CELE ŚWIETLICY
o zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
o rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

2. CELE SZCZEGÓŁOWE:
- przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym
- propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej
- kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów
- zwracanie uwagi na poszanowanie praw dziecka i ucznia
- kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
- propagowanie zasad kultury
- budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych
- kształtowanie otwartości na problemy drugiego człowieka
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie
- kształtowanie umiejętności słuchania, dialogu i rozumienia innych
- budowanie prawidłowych relacji: dziecko - rodzice
- poznanie siebie, swoich potrzeb
- rozwijanie dociekliwości poznawczej w życiu
- wykształcenie u uczniów samodzielności i otwartości na wiedzę
- rozbudzanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności.

3. SPOSOBY:
- udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu ich problemów
- umożliwienie uczniom w świetlicy uczenia się i odrabiania lekcji
- organizowanie uczniom czasu wolnego (m.in. gry, zabawy, konkursy, turnieje, słuchanie muzyki, czytanie książek i czasopism, oglądanie filmów, zajęcia plastyczno - techniczne)
- warsztaty zachowań asertywnych
- uwrażliwienie uczniów na wartości uniwersalne (np. miłość, przyjaźń, dobro, odpowiedzialność)
- uwrażliwienie uczniów na różnego rodzaju zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie
- lansowanie życia bez nałogów i dostarczanie odbiorcy wiedzy biomedycznej w sposób praktyczny i dostępny.

4. METODY: (metody aktywne)
- definiowanie pojęć, rundka, elementy pantomimy, elementy dramy, wizualizacja, pogadanka, konkursy, scenki sytuacyjne, burza mózgów, dyskusja, rozmowa, metody: praktyczne, problemowe, zabawowe i zadaniowe.

5. FORMY:
- organizacyjna: indywidualna, grupowa, zbiorowa,
- przedmiotowa: poznawcza, twórcza, ekspresji, zabawowo - rozrywkowa.

6. ŚRODKI:
- różne pomoce dydaktyczne (np. tablica),
- materiały biurowe (np. kartki, długopisy).


BLOKI TEMATYCZNE PORUSZANE NA ZAJĘCIACH W ŚWIETLICY

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- nowe znajomości
- wrażenia z pierwszych dni pobytu w szkole
- zajęcia integracyjne
- gry i zabawy ruchowe

Praca świetlicy szkolnej –propozycje i opinie wychowanków

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- rozmowy i pogadanki
- propozycje pracy w świetlicy szkolnej
- gry i zabawy ruchowe

Specyfika pracy w świetlicy szkolnej

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- miejsce pobytu
- wychowanek w aspekcie praw i obowiązków
- gry zespołowe
- przygotowanie pracowni świetlicy do pracy

Organizacja zajęć –regulamin korzystania z świetlicy
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- wspólne ustalenie regulaminu świetlicy szkolnej
- organizacja zajęć
- główne kierunki opieki i wychowania

PAŹDZIERNIK

Tydzień integracyjny

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- otrzęsiny –przyjęcie do grupy uczniów klas I gimnazjum
- wspólne gry i zabawy
- co to jest tolerancja?


Problemy dnia codziennego
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zaspokojenie potrzeb psychicznych dzieci i młodzieży
- profilaktyka uzależnień
- narkomania – problem już istniejący
- agresja i nieśmiałość

Szanse i zagrożenia współczesnej młodzieży
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- ku czemu zmierzamy?
- droga pod górkę
- kolega – koleżanka
- pomóc samemu

Młodzież o sobie i swoich wychowawcach

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- oczekiwania młodzieży wobec nauczycieli i wychowawców
- co pomaga a co utrudnia uczenia się
- jakie są twoje metody uczenia się?
- co najbardziej lubię u siebie, kolegów i nauczycieli?

LISTOPAD

Tradycje i symbolika dnia zmarłych
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- kultura europejska a wzorce amerykańskie
- kulturowy aspekt obchodów Dnia Zmarłych
- tradycje i symbolika Dnia Zmarłych

Ponadczasowe wartości literatury
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- literatura a kino
- wartości lektury szkolnej
- prezentacja ulubionych tekstów
- kino domowe

Zainteresowania -ich źródła i potrzeby
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży
- spędzanie czasu wolnego
- koło zainteresowań
- prezentacja własnych zbiorów

Wypoczynek i jego zalety
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- czynne uczestnictwo w grach zespołowych
- turnieje klasowe w piłkę nożną
- dlaczego lubimy przebywać na świeżym powietrzu?
- robimy coś dla szkoły – porządkowanie pracowni i terenu wokół szkoły

Osiągnięcia sportowe –znaczenie ruchu w życiu młodzieży

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- rozmowy o znaczących sukcesach sportowych
- własne zainteresowania
- analiza własnych osiągnięć w świetle własnych możliwości
- poprawiamy własne osiągnięcia sportowe

GRUDZIEŃ

Nauka - pomoc koleżeńska w ramach grupy rówieśniczej

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- tworzenie grup pomocy koleżeńskiej
- nauka własna oraz binarna w zespołach przedmiotowych
- gry i zabawy

Szlachetne zdrowie –zabawy na boisku szkolnym

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- gry i zabawy na boisku szkolnym
- spacery, zabawy na śniegu
- indywidualne gry w tenisa stołowego

W czym tkwi wielkość i tajemnica Świąt Bożego Narodzenia

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- Święta Bożego Narodzenia w kulturach innych narodów
- tajemnica drzewka świątecznego
- rozmowy i pogadanki na temat Świąt Bożego Narodzenia
- bezpieczeństwo podczas zabaw w okresie przerwy świątecznej

STYCZEŃ

Bezpieczna droga do szkoły

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- bezpieczeństwo w czasie dowozów i odwozów
- spotkanie z dyrekcją szkoły
- gry i zabawy
- indywidualny turniej w darta sportowego

Głos dzieci i młodzieży – debata -prawa i obowiązki

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zorganizowanie debaty na temat praw i obowiązków „PRAWA CZY OBOWIĄZKI’’
- ankieta dotycząca sytuacji w domu rodzinnym dzieci
- kodeks praw i obowiązków

Dlaczego młodzież kłamie –ciąg dalszy problemów wychowawczych

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- potrzeba kłamstwa – okoliczności, źródła, przyczyny
- wyznaczanie celu –próby realnej analizy
- uczciwość – czy już mit?
- kino domowe

Honor. Godność. Konflikty, winy, przeprosiny
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- poznajemy znaczenie słów honor i godność
- poradnik „Jak przepraszać?”
- sposoby rozwiązywania konfliktów
- gdzie mogę szukać pomocy w sytuacjach trudnych

LUTY

Technika socjometryczna –pożyteczne narzędzie badawcze w pracy wychowawczej – wyrównywanie szans

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- wyjaśnienie potrzeby techniki socjometrycznej
- próby wyjaśnienia niektórych sytuacji wychowawczych
- interaktywne metody wychowania
- integracja jednostek odrzuconych

Analiza ocen semestralnych –szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- rozmowy indywidualne
- analiza ocen
- przyczyny niepowodzeń szkolnych
- motywowanie uczniów mniej zdolnych
- wyróżnienie uczniów najzdolniejszych

Charakterystyka zjawisk przemocy w rodzinie i szkole

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- analiza materiałów środowiskowych
- wyodrębnienie młodzieży zagrożonej – współpraca z pedagogiem
- przemoc w szkole jako problem społeczny - debata
- jak rozwiązywać problemy przemocy – praktyczny poradnik

Indywidualny turniej szachowy na poziomie klas
gimnazjalnych

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zapoznanie z regulaminem gier
- gry eliminacyjne
- wyłonienie zwycięzców, wyróżnienia, nagrody

MARZEC
Czym są i z czego wynikają niepowodzenia szkolne?
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zmniejszanie izolacji społecznej
- działanie terapeutyczne zmierzające do integracji środowiska rówieśniczego
- rodzaje niepowodzeń szkolnych
- motywacja do nauki jako podstawowy element naprawy sytuacji

Propagowanie zdrowego stylu życia

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zrozumienie negatywnego wpływu używek na życie człowieka i jego otoczenie
- preferowany styl życia
- kształtowanie własnego „JA” w aspekcie pozytywnych doświadczeń
- wzmacnianie poczucia własnej wartości

Umiejętność komunikowania się

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- na polega komunikacja werbalna i niewerbalna?
- zachęcania do otwartego i bezpiecznego wyrażania emocji – rozmowa
- kino propagandowe
- rozwijanie umiejętności konsekwentnego rozwiązywania konfliktów

Kreowanie własnej postawy

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- prezentacja własnych osiągnięć
- świadomość wad i zalet
- kształtowanie systemu wartości przez analizę sytuacji w grupie rówieśniczej
- kino domowe

KWIECIEŃ

Nauka tolerancji pilnym zadaniem wychowawczym

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- szanowanie siebie wzajemnie – istota problemu
- społeczny kontekst problemu tolerancji
- gry i zabawy na boisku
- różne środowiska społeczne a tolerancja
- nauka własna

Nowa szkoła – sukcesy i porażki

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- arkusz obserwacji-system oceniania-wady i zalety
- tworzenie własnego systemu oceniania – wady i zalety
- spotkanie z nauczycielami twórcami nowego systemu oceniania
- nauka własna

Mój dom rodzinny
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- refleksja nad własnym środowiskiem rodzinnym
- indywidualne rozmowy
- skuteczna pomoc
- gry i zabawy na boisku szkolnym
- kino domowe

Czego boją się dorośli?

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- wchodzenie w dorosłe życie
- seks młodzieńczy
- rozumieć siebie, własne uczucia
- rola rodziców, wychowawcy, nauczyciela
- metoda zamiany ról społecznych

W jaki sposób zachęcać uczniów do aktywności twórczej?
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- zabawy w skojarzenia
- turnieje typu SZANSA NA SUKCES, JEDEN Z DZIESIĘCIU , MILIARD W ROZUMIE
- tablica aktualnych ogłoszeń

MAJ

Wspólnota szkolna

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- jak funkcjonujemy w grupie rówieśniczej
- sport jako zajęcia integrujące
- organizacja dyskoteki
- dyskoteka

Tajemnice kolorów – odkryj swoją osobowość
- omówienie zasad bezpieczeństwa
- moje ulubione kolory
- wpływ koloru na moje samopoczucie
- eksperymenty z kolorami – czyli mieszanie barw
- kino domowe

Uczymy się myśleć

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- analiza osiągnięć dydaktycznych
- nauka myślenia abstrakcyjnego
- gry i zabawy na boisku szkolnym
- nauka w zespołach

Polska a świat

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- miejsca Polski w Europie i w świecie - pogadanka
- największe nasze osiągnięcia
- blisko czy daleko do czołówki światowej
- kino domowe

CZERWIEC

Umieć rozmawiać

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- sposoby komunikowania się, zasady prowadzenia rozmowy
- korzyści płynące z posługiwania się piękną polszczyzną
- konkurs krasomówczy
- gry i zabawy

Sięgnijmy po książkę

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- giełda książek szkolnych
- odkurzamy stare książki –dlaczego warto do nich wracać?
- zabawy na boisku szkolnym
- robimy coś dla szkoły

Planujemy wakacje

- omówienie zasad bezpieczeństwa
- porządkujemy nasze pracownie
- analiza osiągnięć dydaktycznych
- różne propozycje na wakacje
- pokusy przed którymi warto przestrzec
- ustalamy wspólne plany spędzania wakacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.