X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22875
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Arkusz obserwacji zajęć

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ

Imię i nazwisko nauczyciela : arkusz obserwacji celowej
Imię i nazwisko obserwującego:
Przedmiot/rodzaj zajęć: indywidualizacja procesu dydaktycznego
Klasa/grupa:
Temat zajęć:
Treści nauczania realizowane z podstawy programowej:
Data obserwacji:

Ustalenia poprzedzające zajęcia: informacje przedhospitacyjne.
Cele obserwacji: zebranie informacji o warsztacie pracy nauczyciela w zakresie umiejętności indywidualizacji procesu dydaktycznego podczas zajęć przysposobienia do pracy w Szkole Przysposabiającej do Pracy
Ogólna charakterystyka klasy.
Metody i formy pracy.
Środki dydaktyczne.

PRZEDMIOT OBSERWACJI TAK NIE UWAGI
Temat lekcji:
-Czy temat lekcji był zrozumiały dla ucznia?
-Czy temat i zakres materiału był zgodny z programem nauczania i podstawą programową?
Cele lekcji:
-Czy cele lekcji zostały osiągnięte?
-Czy cele były właściwie sformułowane?
-Czy treści nauczania zostały właściwie dobrane do realizacji celów zajęć i możliwości uczniów?
Metody i formy nauczania, środki dydaktyczne:
-Czy metody i formy były dobrane do celów zajęć i możliwości indywidualnych uczniów?
-Czy środki dydaktyczne były zasadnie dobrane i wykorzystane podczas zajęć?
-Czy nauczyciel podejmował działania motywujące, aktywizujące i angażujące uczniów?
-Czy rodzaje zadań i formy uczenia się dostosowano do możliwości uczniów?
-Czy uczniowie potrafili skorzystać z pomocy dydaktycznych?
Efekty:
-Czy uczniowie rozumieli polecenia nauczyciela?
-Czy uczniowie w trakcie zajęć zdobywali przydatne umiejętności ?
-Czy dobór zadań , zakres materiału i wymagania były indywidualizowane?
-Czy nauczyciel stosował zasadę stopniowania trudności?
-Czy uczniowie byli aktywni?
-Czy nauczyciel wcześniej określił zasady oceniania i je zastosował?
-Czy uczniowie dokonali oceny zajęć?
-Czy uczniowie dokonali samooceny nabytych umiejętności?
-Czy praca domowa dostosowana była do możliwości indywidualnych uczniów i wynikała z przebiegu zajęć?
Organizacja zajęć:
-Czy lekcja przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami?
-Czy czas był wykorzystany efektywnie?
-Czy nauczyciel uwzględniał higienę pracy ucznia, zachowywał zasady bhp podczas zajęć?
Relacje interpersonalne:
-Czy stosowane były różne formy komunikacji?
-Czy stosowane było pozytywne wzmacnianie?
-Czy nauczyciel nawiązywał dobre relacje z uczniami?
-Czy uczniowie pomagali sobie na lekcji?
1. Samoocena nauczyciela
Mocne strony warsztatu nauczyciela
Udało mi się:

2. Obszary lub kierunki pracy wymagające doskonalenia
Co warto zmienić:

3. Spostrzeżenia i zalecenia

Data rozmowy pohospitacyjnej ................................

........................................ ........................................
(podpis prowadzącego zajęcia) ( podpis obserwującego zajęcia)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.