X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22867
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego

Agnieszki Wanic

Nauczyciela Szkoła Podstawowa nr 22
im. Karola Świerczewskiego
w Sosnowcu
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Od 1.09.2011 do 31.05.2014

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia programu działań na rzecz doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Terminy
1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji Programu regionalnego pt.
,, Sosnowiec moja mała ojczyzna.’’
maj 2012
2. Założenie szkolnego muzeum regionalnego. wrzesień 2011
3. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego i wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.
cały okres stażu
4. Organizacja konkursu międzyszkolnego pt. ,,Spacer po Sosnowcu’’ (konkurs z wykorzystaniem technik multimedialnych).
listopad 2012/2013
5. Praca nad dokumentami szkolnymi (Program Pracy Szkoły).
cały okres stażu
6. Organizowanie konkursów tematycznych dla uczniów szkoły:
- ,,Początki państw polskiego’’,
- ,,Od łuczywa do żarówki- historia wynalazku’’. według potrzeb
7. Praca z uczniem zdolnym i słabym.
cały okres stażu
8. Analiza opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i form pomocy uczniom. cały okres stażu
9. Przygotowanie uroczystości szkolnych. cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Terminy
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej.
cały okres stażu
2. Przygotowanie materiałów z wykorzystaniem technologii komputerowej potrzebnych do pracy z uczniami.
według potrzeb
3. Przygotowanie materiałów dla realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem technologii komputerowej (mierzenie jakości pracy, diagnostyka , profilaktyka). na bieżąco
4. Publikacja materiałów własnych w Internecie. w trakcie trwania stażu
5. Sporządzanie świadectw, dyplomów i materiałów na spotkanie z rodzicami. według potrzeb
6. Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego prezentowanymi w Internecie.
w/g potrzeb
7. Komunikowanie się z nauczycielami, wydawnictwami oraz różnego typu instytucjami drogą e – mailową.
według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć edukacyjnych

Zadania Terminy
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
cały okres stażu
2. Wygłoszenie referatów dla rady pedagogicznej:
- ,,Przeżycia emocjonalne dziecka 6- letniego w pierwszych kontaktach ze szkołą’’,
- ,,Dobry start szkolny dziecka 7 – letniego’’,
- ,,Metoda Dennisona i Sherborne. Przykłady wykorzystani tych metod w praktyce szkolnej’’,
- ,, Dziecko z problemami z wymowa w mojej klasie’’,
- ,, Sposoby integracji zespołu klasowego’’.
cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej z elementami warsztatu.
według potrzeb
4. Wspólne rozwiązywanie z nauczycielami problemów wychowawczych z wykorzystaniem wiedzy ze szkoleń i warsztatów.
cały okres stażu
5. Opracowanie materiałów związanych z wykorzystaniem i udostępnieniem ich innym nauczycielom ( materiały dydaktyczne, testy)
cały okres stażu
6. Przekazanie do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Sosnowcu materiałów własnych.
w trakcie stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Terminy
1. Opracowanie i wdrożenie do realizacji Programu regionalnego pt. ,,Sosnowiec moja mała ojczyzna.’’
maj 2012
2. Praca z uczniem zdolnym;
- przygotowanie konkursów tematycznych (,,Początki państw polskiego’’, ,,Od łuczywa do żarówki- historia wynalazku’’),
- przygotowanie dzieci do konkurów międzyszkolnych,
- założenie wraz z uczniami zdolnymi szkolnego muzeum regionalnego.
według potrzeb
3. Powadzenie zajęć z uczniem słabym mającymi na celu wyrównanie braków w posiadanych wiadomościach i umiejętnościach.
według potrzeb
4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i relaksacyjnych w ramach pracy w świetlicy środowiskowej.
według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zadania Terminy
1. Wykorzystanie uprawnień egzaminatora, udział w szkoleniu przygotowującym do sprawdzania prac uczniów oraz sprawdzanie prac uczniowskich.
w trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Terminy
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
cały okres stażu
2. Pedagogizacja rodziców.
cały okres stażu
3. Organizacja i udział w wycieczkach.
w trakcie trwania stażu
4. Współorganizowanie wyjść do kina, teatru i biblioteki.
w trakcie trwania stażu
5. Udział w różnych inicjatywach szkolnych (basen, ferie).
według potrzeb
6. Podejmowanie działań na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym.
w trakcie trwania stażu
7. Udział w uroczystościach organizowanych na terenie miasta.
w trakcie trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Terminy
1. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. cały okres stażu
2. Opiniowanie wniosków do opieki socjalnej. według potrzeb
3. Organizowanie akcji na rzecz pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
w miarę potrzeb
4. Udział w akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.
w miarę potrzeb
5. Współpraca z instytucjami miejskimi:
- Miejski Ośrodek pomocy Społecznej,
- Biblioteka. Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu
ul. Parkowa
- Muzeum w Sosnowcu,
- Wydział Zdrowia w Sosnowcu.
na bieżąco
6. Wspólne działanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły.
w trakcie stażu
7. Współpraca z przedszkolami.
w trakcie stażu
8. Organizowanie imprez szkolnych wraz z innymi nauczycielami.
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Terminy
1.Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych:
- opis i analiza wybranego przypadku.
czas trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.