X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22822
Dział: Gimnazjum

Indie - państwo bogaczy i nędzarzy. Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum specjalnym

TEMAT: Indie – państwo bogaczy i nędzarzy

Cel główny:
Poznanie kontrastów społeczno -gospodarczych Indii.
Cele operacyjne:
Uczeń:
Zna problemy demograficzne Indii ,związane ze stale zwiększającą się liczbą ludności;
Potrafi wskazać na mapie Azji stolicę Indii i najsłynniejszy ośrodek przemysłu high-tech Silicon Plateau ;
Zna i potrafi scharakteryzować dwa bieguny gospodarki Indii ;
Potrafi określić według kierunków świata położenie poszczególnych miast krain i obiektów geograficznych Indii na mapie ;
Potrafi podać i wskazać na mapie przykłady obiektów charakterystycznych
dla Indii ;
Charakteryzuje wybrane zagadnienia społeczno – gospodarcze Indii ;
Potrafi przeanalizować wykres;
Potrafi rozwiązać krzyżówkę
Potrafi wykonać zadanie typu : prawda ,fałsz ;
Potrafi wykonać poster na wybrany temat ;

Cele wychowawcze:
Uczeń:
Potrafi współpracować w grupie;
Aktywnie uczestniczy w zajęciach;
Przeżywa emocjonalnie atmosferę towarzyszącą lekcji;
Kształtowanie poszanowania dla innych narodów, religii, systemów wartości i sposobu życia.

Cele rewalidacyjne :
doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
doskonalenie sprawności manualnej;
wydłużanie czasu skupiania uwagi;
utrwalanie i bogacenie słownika;

Metody pracy:
słowne – rozmowa, objaśnienie, praca z tekstem;
oglądowe – pokaz, praca z mapą , analiza danych na wykresie:
metoda ćwiczeń praktycznych
metody aktywizujące: poster, JIGSAW -zmodyfikowana

Formy pracy:
zbiorowa ,
grupowa ( podział klasy na dwie grupy)
indywidualna

Środki dydaktyczne:
Mapa świata
Globus
Atlasy geograficzne
kartki z nazwami krain geograficznych i miast
Kartony
Mazaki ,kredki ,farby
Klej
Kartki z tytułami posterów
Grafika do wykonania posterów
tekst zadania dodatkowego
„Niezwykłe miejsca ,niezwykłe krainy”, pod red. Elżbiety Wierzbickiej, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 1997.

Tok zajęć:
I Faza wprowadzająca:
- sprawy organizacyjno-porządkowe;
–zaciekawienie uczniów lekcją:
- zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji.

II Faza realizacji
1)
Uczniowie otrzymują kartki z nazwami krain geograficznych i miast – (: Himalaje, Delhi ,rz. Ganges , Waranasi ,Kalkuta ,Bangalur, Agra, rz. Indus, Silicon Plateau (zróżnicowanie zadań dla uczniów)
Odszukują je na mapie politycznej Azji w atlasie geograficznym,
Wskazują na ściennej mapie dany obiekt;
Określają położenie wskazanego obiektu według kierunków świata
2)
Podział klasy na dwie grupy;
Zapoznanie uczniów ze sposobem wykonania posteru;
Rozdanie uczniom kartonów ,przyborów oraz grafiki
Wykonanie posterów.
Prezentacja wykonanych posterów przez przedstawiciela grupy przed całą klasą
Zadanie dodatkowe:
3) Zadanie : Odpowiedz :Czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe
Uczniowie otrzymują zadania
Praca indywidualna
Głośne odczytanie właściwych zdań;

VI. Faza podsumowująca
Ocena aktywności uczniów na lekcji;
Zadanie pracy domowej :
1. Określ według kierunków świata kierunek podróży po Indiach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.