X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22807
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Justyny Czubaszek ubiegającej się o tytuł nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Justyny Czubaszek ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Nazwa przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Halina Dzido
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Czas stażu: 9 miesięcy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Justyna Czubaszek
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 w Łukowie
Dyrektor: mgr Renata Wawerek
Opiekun stażu: mgr Halina Dzido
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

L. p.Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
• Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela
• Napisanie planu rozwoju zawodowego
• Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami),
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2013
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
• Umowa - kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2013
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 MARCA 2013 R. § 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
3.Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami • Obserwacja
• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
• Organizacja zajęć własnych
• Wypis z dziennika zajęć
• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych
• Plany miesięczne okres stażu
4.Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji
• Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy)
• Wypis z dziennika zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2013
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola
• Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programu rozwoju placówki, programów autorskich dopuszczonych do użytku, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami: Rady Pedagogicznej
• Notatki własne
IX – X 2013
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
• Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP
• Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia
IX 2013 – V 2014
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
• Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych
• Notatki własne
• Sprawozdania okres stażu
8.Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), zdjęć
• Teczka stażysty okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi przedszkola
• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
• Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu
II 2014
V 2014
10.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
• Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu
V 2014
§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja
• Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii Jeden raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
• Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja Jeden raz w miesiącu
13.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej
• Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
• Spis literatury metodyczno - pedagogicznej w ciągu stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
• Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego
• Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu
16. Wymiana doświadczeń
• Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami
• Notatki
• Artykuły dla rodziców w ciągu stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci
17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza
• Prowadzenie kart obserwacji
• Karty obserwacji dziecka okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych
• Rozmowy w zespole wychowawczym
• Analiza Karty Informacyjnej Dziecka
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Karta Informacyjna Dziecka
• Notatki własne okres stażu
19. Współpraca z rodzicami
• Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna okres stażu
20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
• Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
• Notatki własne
• Rejestr pozycji okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
21. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
• Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia
IX 2013
22.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI
23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola
• Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: urodziny dzieci, Pasowanie na starszaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
• Dekoracja łączników znajdujących się w przedszkolu
• Notatki, scenariusze, zdjęcia okres stażu
24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
• Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce • Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów okres stażu
25. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych
• Zaświadczenia, spis literatury, stron internetowych okres stażu

Opracowała:
Justyna Czubaszek


zatwierdzam do realizacji


........................................
(Podpis i pieczęć Dyrektora Przedszkola)

Łuków, 12.09.2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.