X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22727
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

INFORMACJE O NAUCZYCIELU
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Barbara Sopińska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna z terapią pedagogiczną

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzprzedszkolnych oraz w ramach samokształcenia).
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku

§ 6 ust. 2 pkt 1Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
I.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego oraz publikacjami (np.w internecie) dotyczącymi awansu zawodowego.
- notatki z analizy przepisów
IX 2013
II. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ustalenie w rozmowie zasad wzajemnej współpracy. Omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.
- kontrakt,- harmonogram spotkań
IX 2013
III. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.
Zredagowanie i złożenie planu do zatwierdzenia.
Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, programów, zaświadczeń i świadectw.
Pisemna analiza przebiegu stażu, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Sprawozdanie podsumowujące realizację planu rozwoju zawodowego
- Plan Rozwoju Zawodowego
IX 2013
Na bieżąco

V 2014
IV. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.
Poznanie i analiza dokumentów
obowiązujących w przedszkolu:
Statut Przedszkola,regulaminy,podstawa programowa,programy wychowawczo - dydaktyczne,roczny plany pracy przedszkola;
Zapoznanie się z organizacją pracy w ciągu dnia w oddziałach;
Poznanie obowiązujących regulaminów i procedur regulujących funkcjonowanie przedszkola;
Zapoznanie z Księgami Protokołów Rady Pedagogicznej;
Udział w Radach Pedagogicznych.
- Sporządzenie i umieszczenie notatek z dokumentacji w teczce stażysty.
cały okres stażu
V. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu.
Szczegółowe poznanie przepisów BHP, zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
Zapoznanie się z regulaminem przedszkola pod względem bezpieczeństwa;
Uczestnictwo w szkoleniach BHP;
- świadectwo ukończenia kursu lub szkolenia BHP
cały okres stażu
VI. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.
Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela:
-Planów miesięcznych.
-Zapisów w dzienniku.
- Arkuszy diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci.
- Dokumentowanie współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie pracy kompensacyjno-korekcyjnej.
-Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w grupie dzieci 6 letnich.
- zapisy w dzienniku,- scenariusze zajęć
cały okres stażu
VII. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu.
Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Analiza wybranego programu wychowania przedszkolnego w Akademii Przedszkolaka na rok szkolny 2013/2014
- zapis w dokumentacji stażu
IX 2013
VIII.Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
- zaświadczenia,- scenariusze zajęć,
- notatki,
- arkusze hospitacji,
- fotografie, etc
cały okres stażu
IX.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
- sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
V 2013
 
§ 6 ust. 2 pkt 2Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
I. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć,prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie.
Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
Analiza i ocena przeprowadzanych zajęć pod względem ich mocnych i słabych stron.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
Obserwowanie innych zajęć np.:
1.Powitania pór roku itp.
2. Imprez przedszkolnych
3.Uroczystości przedszkolnych
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
- scenariusze zajęć, notatki z obserwowanych zajęć;
cały okres stażu
II. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych w potrzebami własnymi oraz przedszkola.
- zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów
cały okres stażu
III. Poszerzanie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności.
Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie.
- spis przestudiowanej literatury
cały okres stażu
IV. Czynne angażowanie się w życie i pracę przedszkola oraz działania na rzecz grupy.
Włączenie się do organizacji uroczystości przedszkolnych i wycieczek.
Udział w uroczystościach przedszkolnych i wycieczkach.
Dbanie o estetyczny wygląd i dekoracje sali zgodnie z porami roku, świętami i uroczystościami przedszkolnymi.
Integracja grupy ze środowiskiem
- fotografie,- potwierdzenia,
- podziękowania
cały okres stażu
V. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu.
Czytanie specjalistycznych stron i portali internetowych oraz wydawnictw elektronicznych.
Czynne dyskusje na temat oświaty na nauczycielskich forach internetowych.

- scenariusze zajęć,- karty pracy dla dzieci,
- ogłoszenia,
- dokumentacja związana ze stażem
cały okres stażu
VI. Uczestniczenie w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia.
Uczestnictwo w Radach Szkoleniowych.
- protokoły Rad Pedagogicznych
cały okres stażu
VII. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami.
Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie.
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola
1.10.2013
 
§ 6 ust. 2 pkt 3Znajomość środowiska uczniów ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
I. Gromadzenie informacji o dziecku.
Analiza dostępnej dokumentacji .Obserwacja dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami. .
- dokumentacja wewnętrzna grupy,- notatki
cały okres stażu
II. Współpraca z rodzicami.
Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola.
- fotografie,- notatki w sprawozdaniu
cały okres stażu
III. Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych.
Obserwacja dzieci. Udział w warsztatach dotyczących problemów rozwojowych dziecka. Lektura książek i artykułów z zakresu pedagogiki i socjologii.
- karta obserwacji,- zaświadczenia o ukończonych kursach
X 2013, V 2014
cały okres stażu
IV. Współpraca ze specjalistami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
Rozmowa, wywiad, kontakt z psychologiem i logopedą;
- notatki
Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
I. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obserwowanie zajęć i omawianie ich.
- scenariusze zajęć,- karty obserwacji, notatki własne
cały okres stażu
II. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Przedszkola.
Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie ich z osobami obserwującymi.
- scenariusze zajęć,
cały okres stażu
III. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi.
-notatki własne
cały okres stażu
IV. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności. Udział w kursach i szkoleniach.
- teczka stażysty
1.05.2014

........................... ........................................
podpis stażysty podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.